За газификацията на община Костенец

За газификацията на община Костенец

Във връзка с бъдещо газифициране на община Костенец кметът на общината г-н Радостин Радев отправи официално запитване към представителите на компания „Аресгаз“ АД, имаща за предмет на дейност в България изграждане и експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ. Дружеството осъществява дейността си на обособена територия „Запад“, включваща община Костенец, на базата на издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране Лицензия №Л-462-8 от 18.03.2016 г. за осъществяване дейността разпределение на природен газ и Лицензия №Л-462-12 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен потребител.
На молбата на г-н Радев за предоставяне инвестиционната програма на дружеството за територията на община Костенец, с посочване на сроковете за нейното изпълнение бе получен следният отговор:
Към настоящия момент „Аресгаз“ АД няма изградени газоразпределителни мрежи и прилежащи съоръжения на територията на община Костенец.
Бъдещото снабдяване с природен газ на урбанизираната територия на гр. Костенец е предвидено да се извърши от съществуващия АГРС на фирма „Костенец Пейпър Мил“ АД
и изграждане на газоразпределителна мрежа. Захранването на населените места на територията на общината е възможно чрез изграждане на междуселищни газопроводи или чрез доставка на компресиран природен газ до конкретни обекти, заявили желание за газификация, при доказана икономическа целесъобразност.
Реализирането на подобни мащабни проекти, какъвто е газификацията на община Костенец, би могло да се осъществи при наличието на достатъчно на брой потенциални потребители на природен газ, които да осигуряват възвращаемост на вложените средства в проекта в присъщи за дейността и газовия сектор срокове.
До момента от населените места на територията на общината не са подавани заявления за газификация и не е заявен явен интерес.