ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Водоем, съставляващ имот № 000508, с площ от 11,926 дка, находящ се в землището на с. Горна Василица

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Водоем, съставляващ имот № 000508, с площ от 11,926 дка, находящ се в землището на с. Горна Василица