ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Водоем, съставляващ имот № 000509, с площ от 8,113 дка, находящ се в землището на с. Горна Василица

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Водоем, съставляващ имот № 000509, с площ от 8,113 дка, находящ се в землището на с. Горна Василица