Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.07.2019 г. от 14:00 ч. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.07.2019 г. от 14:00 ч. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти и начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, „пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливади“ в списък неразделна част от документацията за участие - публикувано на 08.07.2019 г.