Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.07.2020 г. от 09.30 ч. за отдаване под наем на имоти-общинска собственост

Община Костенец на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.24а,ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.7, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, и чл. 70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за общинската собственост на 24.07.2020г. от 9:30 ч. за отдаване под наем  на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи свободни  земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване /НТП/ : ниви и изоставени ниви в землището на село Голак, ЕКАТТЕ 15374. - публикувано на 09.07.2020 г.