Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.08.2020 г. от 14.00 ч. за отдаване под наем на имоти-общинска собственост

Община Костенец на основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.13 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и чл. 77 от Наредба за общинската собственост обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.08.2020г. от 14.00 ч. за отдаване под наем  на имоти - общинска собственост, представляващи свободни  земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти и начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, „пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливади“ в списък неразделна част от документацията за участие. - публикувано на 10.08.2020 г.