Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем  на имот - общинска собственост, представляващ терен № 10 с площ от 5 кв.м., находящ се в УПИ ХІ – 1980, 1975 „За търговия и обществено обслужване“ в кв. 89Г по плана на гр. Костенец, за поставяне на преместваем обект /павилион/ за търговия с  вестници и списания съгласно схема, одобрена от гл. архитект - публикувано на 31.05.2019 г.