Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 30.12.2020 г. от 10:00 ч. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

Община Костенец на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал. 1 от Наредба за общинската собственост обявява публичен търг с явно наддаване на 30.12.2020г. от 10:00 часа за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващ петно с площ от 100,00 кв.м., находящ се в УПИ VIII-1515, кв.136, целият с площ от 1800 кв.м. по плана на гр.Костенец, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене - публикувано на 11.12.2020 г.

Свали файл: