О Б Я В А

О Б Я В А

С цел подобряване на обслужването Община Костенец организира прием на граждани от служители на Общинска администрация по отдели, както следва:
- Отдел „Местни данъци и такси” - от 13 до 17 януари 2020г.;

Относно: Приемане на декларации по Закона за местните данъци и такси; обработване на данъчните декларации.

- Дирекция „Териториално и селищно устройство” - от 20 до 24 януари 2020г.

Относно: Поддържане и използване на кадастъра на населените места в общината; издаване на скици на поземлени имоти в границите на населените места; контролиране прилагането на улична и дворна регулация и участие при съставяне на протокол за строителна линия и ниво при започване на строителство; издаване на административен адрес на имот в регулация и извън регулация; заверка на протоколи, съставяни по време на строителството от длъжностните лица; кадастрален план, кадастрална карта и регулационен план, урегулирани и неурегулирани имоти; новообразувани имоти по § 4 от ЗСПЗЗ; издаване на удостоверение по чл.13, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ; издаване на скица за имоти по кадастрална карта.

- Отдел „Общинска собственост” - от 27 до 31 януари 2020 г.

Относно: Актуване и деактуване на общински имоти; предоставяне особено право на ползване - концесия; организира дейности по разпореждане с общински недвижими имоти, провеждане на търгове и конкурси.