Пожарна опасност през отоплителния сезон. Противопожарни изисквания по устройването на различните видове отоплителни прибори.

Пожарна опасност през отоплителния сезон. Противопожарни изисквания по устройването на различните видове отоплителни прибори            
Вече започна отоплителен сезон 2020/2021 г. В тази връзка РСПБЗН - Костенец припомня някои нормативни изисквания при поддръжка на отоплителните инсталации: преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост  се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения не се разрешава:

1.Използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2.Употребата на лесно запалими течности за разпалване;

3.Сушенето и поставянето на материали и оборудването върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

4.Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

5.Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;

6.Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са охладили;

7.Оставането без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

8.Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0.5м. от конструктивни елементи, стенни покрития и други. Напомняме, че е разрешено поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горими подови покрития при наличие на негорима подложка под тях, която да излиза най-малко 0,5м. пред уреда и по 0,25м. от останалите му страни.

 

РСПБЗН- КОСТЕНЕЦ