Протокол №1 от 17.02.2020 г. от проверка за пасища, мери и ливади 2020 г.