Публичен търг с тайно наддаване на 07.06.2019 г. от 14.00 ч. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 07.06.2019 г. от 14.00 ч. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собственици на пасищни животни, съгласно списък неразделна част от документацията за участие - публикувано на 23.05.2019 г.