О Б Я В А

О Б Я В А

Община Костенец има намерение да отдаде под наем за аптека самостоятелно обособено помещение с площ от 60 кв.м., състоящо се от търговска част и санитарен възел, находящо се в северо-източната част на първи /партерен/ етаж, целият с площ от 251 кв.м. от масивна сграда на два етажа с мазе, цялата със застроена площ от 275 кв.м., находяща се в УПИ І „Търговски комплекс” в кв. 14 по плана на гр. Момин проход, ведно със съответните идеални части от правото на строеж и ведно с право на преминаване през входното антре на първия етаж.

Отдаването под наем ще се осъществи по реда на Закона за общинската собственост, чрез провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс. В процедурата по отдаване под наем, ще могат да участват физически или юридически лица, които имат право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Заявления и инвестиционни намерения за наемане на гореописаният имот могат да се подават всеки работен ден от 08.00 до 17.30 часа в „Център за услуги на гражданите – Костенец”, етаж І в Общинска администрация – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, както и на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com