Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Костенец, както и списък с размера и местоположението на свободните за индивидуално ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година, находящи се на територията на Община Кост

Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Костенец, както и списък с размера и местоположението на свободните за индивидуално ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година, находящи се на територията на Община Костенец
Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Костенец и списък с размера и местоположението на свободните за индивидуално ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година на територията на Община Костенец
В изпълнение на чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с Решение № 8/01.02.2018г. на Общински съвет - Костенец обявяваме правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Костенец и списък на свободните имоти– пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване.
Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм на лица, които нямат:
1. данъчни задължения;
2. задължения към Държавен фонд "Земеделие";
3. задължения за ползване на държавния поземлен фонд;
4. задължения за ползване на общинския поземлен фонд;
5. задължения за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 /т.нар. „бели петна“/
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, пасищата, мерите и ливадите съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.
Заявления от правоимащите се подават в срок до 10 март 2018г. в деловодството на „Център за услуги на гражданите – Костенец”, етаж І.
Комплектът със заявлението и приложенията към него е на разположение в деловодството на „Център за услуги на гражданите – Костенец”, етаж І.