Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 28 кв.м., попадащ в поземлен имот пл. № 3072 с предназначение за „Друг вид озеленени площи" с площ от 419 кв.м. в кв.10 по кадастралния план на град Момин проход", с дат

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 28 кв.м., попадащ в поземлен имот пл. № 3072 с предназначение за „Друг вид озеленени площи" с площ от 419 кв.м. в кв.10 по кадастралния план на град Момин проход", с дата на провеждане: 08.01.2018 г. от 11:00 ч.