Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 42 кв.м., представляващ уширение между улици „Христо Ботев" и „Пипериче", находящ се в кв.40 по регулационния план на село Костенец, с дата на провеждане: 08.01.2018 г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 42 кв.м., представляващ уширение между улици „Христо Ботев" и „Пипериче", находящ се в кв.40 по регулационния план на село Костенец, с дата на провеждане: 08.01.2018 г. от 09.00 ч.