„Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - общинска собственост, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ”

„Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - общинска собственост, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти и начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, „пасище с храсти“, „пасище,мера“ и „ливади“ в списък неразделна част от документацията за участие.”