Социални услуги

1) Механизъм за лична помощ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Лицето с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ихтиман, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в Центъра за услуги на гражданите в Община Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението лицето с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на лицето с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. 

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Костенец заявление по образец към което прилага:

1. Документ за самоличност (за справка)

2. Автобиография;

3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);

4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).

5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Центъра за услуги на гражданите в Община Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

Образци на заявленията може да получите от Центъра за услуги гражданите в Община Костенец и да изтеглите от сайта на Община Костенец www.kostenetz.com


2) Дирекция за социално подпомагане

Функциите на дирекцията са:
 1. Отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца;
 2. Предоставяне на социални услуги;
 3. Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
 4. Откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
Дирекцията отпуска месечни; целеви; и еднократни социални помощи и извършва социални услуги, регламентирани в Закон за социалното подпомагане, Правилника за приложение на закона за социално подпомагане Закон за интеграция на хората с увреждания; Семеен кодекс; Закон за закрила на детето и подзаконовите нармативни актове за приложението им.


3) Домашен социален патронаж

В общината повече от 20 години има изградено звено и поддържана база за Социален патронаж, чиято дейност е: ежедневно доставяне на храна по домовете (обяд и вечеря), поддържане на хигиената в жилищата на лицата, снабдяване с лекарства и хранителни продукти, заплащане на вода, телефон, ел. енергия със средства на лицата. Общинския бюджет поема разходите за заплати на персонала, осигуряване на материало-техническа база и част от разходите за ток и бензин. Разходите за храна и част от разходите за консумативи се покриват от таксата за извършваната услуга, заплащана от ползвателите и. Средният брой на лицата, които ползват услугите на ДСП – Костенец е 80 човека. ДСП обслужва лица от всички населени места на територията на общината.