Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Кмет на Община Костенец

Радостин Любенов Радев

 

 0886272738

radev@kostenetz.com

     

Кмет на кметство гр. Момин проход

Йорданка Стоянова Митрова

   0888762727

Кмет на кметство с. Костенец

Любка Любомирова Кацарова

   

Кмет на кметство с. Пчелин

Стефан Славейков Йорданов

  071472255

Кмет на  кметство с. Горна Василица

Атанас Асенов Йорданов

   0886747419

Кметски наместник на с. Очуша и с.Подгорие

Георги Георгиев

   

 

   

 

ДЛЪЖНОСТИ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Секретар Община Костенец

Георги Трайков Янакиев

   

Юрисконсулт

   

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

   

Главен Архитект

доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева

   

Младши експерт „ОМП, ГЗ и КИ“

Георги Тодоров

   

Главен експерт „Връзки с обществеността“ и „Секретар на МКБППМН“ Емил Борисов Кангалов

  0887080867
Главен специалист "Музей и опазване на културното наследство" Александър Арангелов    


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция АПО и организатор ЦУГ

Мариана Василева Павлова

  0886739216

Главен експерт„ Образование и култура”

Благовеста Петрова Христова

  0886080853

Човешки ресурси

Валентина Донкина

Елисавета Карамишева

   

Главен специалист "Общински съвет"

Катерина Стоянова Бонева

 

0886739283

0884824499

071422036

Младши експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Полина Лазарова

Десислава Одажиян

  0886739281

Главен експерт „Архив“

Капка Кацарова

Десислава Спасова

   
     

Главен специалист „Секретар на Кмета“

Александра Димитрова Анастасова - Кайтазова

  0886739252

Главен специалист „Шофьор на Кмета“ 

Сашко Георгиев Стайков

  0886739282

Младши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Мария Илиева

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Десислава Томова

  0884881077

Главен специалист "Печатни издания и комуникации" 

Вержиния Шопска

  0877107677 

Изпълнител – Шофьор

Ангел Иванов Златков

  0886767373

Изпълнител – Шофьор

Атанас Василев Гаджов

  0886969944

Главен специалист „Информационни технологии“

Димитър Величков

 

0877311677 

Главен специалист "Информационни технологии"

Георги Свиленов

   


ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Директор и Главен счетоводител

Николай Димитров Хаджиниколов

 

0886739277

0884878066

Главен експерт – счетоводител

Емилия Вълкова

   

Старши експерт – счетоводител

Румен Донкин

   

Старши експерт – счетоводител и помощник - касиер

Виолета Нейчева

   
     

Главен специалист – Касиер

Рилка Стоянова

   

Главен инспектор

Йорданка Димитрова Панова

   

Главен специалист – Контрол и Домакин

Снежана Христоскова

   
     

Главен специалист – Инкасатор

Даниела Гаргова

   
     


ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Директор Дирекция ТСУ и юрисконсулт

Генка Спасова Цветанова

 

0886888421

    0889878773    

Главен инженер

Валентин Райчов Терзийски

 

0889221411

Главен експерт „Регулация и кадастър“

Евелина Любенова Хаджиниколова

 

0888686819

Главен експерт „Селско стопанство и Екология“

Даниела Мандажиева

   

Главен специалист „ТСУ“

Цветанка Стоименова

 

0887888754

Главен специалист „ТСУ“ и „ПО“

Евда Стоименова Панева

  0887888649

Главен специалист „Секретар експертен съвет“

Емилия Стоичкова

   


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Началник отдел „ОС“

Владислава Димитрова Китова

 

0888030396

ob.sobstvenost@kostenetz.com

Старши експерт

Ивана Стоицева-Божилова

  ob.sobstvenost@kostenetz.com
     

Главен специалист

Венета Йорданова

  ob.sobstvenost@kostenetz.com

Главен специалист

Иван Василев Леков

 

0887080827

ob.sobstvenost@kostenetz.com


ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Началник отдел „ПЕС“

Анета Иванова Кирова

 

0886040495

a.kirova@kostenetz.com

Младши експерт - Десислава Николова

   
Главен експерт "Финанси" -  Лили Михайлова    

 Младши експерт - инж. Анна Чукова

   
     


ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Началник отдел „МДТ“

Мариета Славчева Дакова

 

0888030374

Главен експерт

Елена Костадинова Радева

 

0889994408

0879800048

Старши инспектор - Антоанета Минкова

   

Главен специалист

Йорданка Гьошева

   

Главен специалист

Гергана Бонева

   

Главен специалист

Вера Стоилова