Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Кмет на Община Костенец

Радостин Радев

 

 0886272738

radev@kostenetz.com

Заместник кмет на Община Костенец

Румен Тодоров

  0879204550

Кмет на кметство гр. Момин проход

Йорданка Митрова

   0888762727

Кмет на кметство с. Костенец

Любка Кацарова

   

Кмет на кметство с. Пчелин

Стефан Йорданов

  071472255

Кмет на  кметство с. Горна Василица

Атанас Йорданов

   0886747419

Кметски наместник на с. Очуша и с.Подгорие

Георги Георгиев

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТИ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Секретар Община Костенец

Георги Янакиев

   

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

   

Главен Архитект

Данаил Едрев 

   

Младши експерт „ОМП и КИ“

Георги Тодоров

  0879554100 

Главен експерт „Връзки с обществеността“ и „Секретар на МКБППМН“

Емил Кангалов

  0887080867

Главен специалист "Музей и опазване на културното наследство"

Александър Арангелов

   


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция АПО и организатор ЦУГ

Мариана Павлова

  0886739216

Главен експерт„ Образование и култура”

Благовеста Христова

  0886080853

Човешки ресурси

Валентина Донкина

Елисавета Карамишева

   

Главен специалист "Общински съвет"

Катерина Бонева

 

0886739283

0884824499

071422036

Младши експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Полина Ваклина

 

  0886739281

Главен експерт „Архив“

Капка Кацарова

Десислава Спасова

   

Главен специалист „Секретар на Кмета“

Александра Анастасова - Кайтазова

  0886739252

Главен специалист „Шофьор на Кмета“ 

Сашко Стайков

  0886739282

Младши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Мария Илиева

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Десислава Томова

  0884881077

Главен специалист "Печатни издания и комуникации" 

Вержиния Шопска

   

Изпълнител – Шофьор

Ангел Златков

  0886767373

Изпълнител – Шофьор

Атанас Гаджов

  0886969944

Главен специалист „Информационни технологии“

Дuмuтъp Вeлuчкoв

 

0877311677 

Главен специалист "Информационни технологии"

Георги Свиленов

   


ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Директор и Главен счетоводител

Николай Хаджиниколов

 

0886739277

0884878066

Главен експерт – счетоводител

Емилия Вълкова

   

Старши експерт – счетоводител

Румен Донкин

   

Старши експерт – счетоводител и помощник - касиер

Виолета Нейчева

   

Главен специалист – Касиер

Рилка Стоянова

   

Главен инспектор

Йорданка Панова

   

Главен специалист – Контрол и Домакин

Снежана Христоскова

   

Главен специалист – Инкасатор

Даниела Гаргова

   


ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Директор Дирекция ТСУ и юрисконсулт

Генка Цветанова

 

0886888421

    0889878773    

Главен инженер

Валентин Терзийски

 

0889221411

Главен експерт „Регулация и кадастър“

Евелина Хаджиниколова

 

0888686819

Главен експерт „Селско стопанство и Екология“

Даниела Мандажиева

   

Главен специалист „ТСУ“

Цветанка Стоименова

 

0887888754

Главен специалист „ТСУ“ и „ПО“

Евда Панева

  0887888649

Главен специалист „Секретар експертен съвет“

Емилия Стоичкова

   


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Началник отдел „ОС“

Владислава Китова

 

0888030396

ob.sobstvenost@kostenetz.com

Старши експерт

Ивана Стоицева - Божилова

  ob.sobstvenost@kostenetz.com

 

   

Главен специалист

Иван Леков

 

0887080827

ob.sobstvenost@kostenetz.com


ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Началник отдел „ПЕС“

Анета Кирова

 

0886040495

a.kirova@kostenetz.com

Младши експерт

Десислава Николова

   

Главен експерт "Финанси"

Лили Михайлова

   

 Младши експерт

инж. Анна Чукова

   


ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Началник отдел „МДТ“

Мариета Дакова

 

0888030374

Главен експерт

Елена Радева

 

0889994408

0879800048

Старши инспектор

Антоанета Минкова

   

Главен специалист

Йорданка Гьошева

   

Главен специалист

Гергана Бонева

   

Главен специалист

Вера Стоилова