Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Кмет на община Костенец

Йордан Ангелов

 

 

angelov@kostenetz.com

Заместник кмет на община Костенец

 Тинка Проданова

 

 

 prodanova@kostenetz.com

Заместник кмет на община Костенец

 Маргарита Минчева

 

 

mincheva@kostenetz.com

Кмет на кметство гр. Момин проход

Ивайло Котларов

 

071426266

kotlarov@kostenetz.com 

Кмет на кметство с. Костенец

Любка Кацарова

 

071445204

 Кметски наместник на с. Пчелин

Живко Петров

 

071472255

Кметски наместник на с. Горна Василица

Атанас Йорданов

 

071423227

Кметски наместник на с. Очуша

Иван Стойчев

 

071471215

 

ДЛЪЖНОСТИ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Секретар община Костенец

 

   

Юрисконсулт

Мариета Трендафилова

   

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

   

Главен архитект

арх. Данчо Русчев 

   

Младши експерт „ОМП и КИ“

Георги Тодоров

  0879554100 

Главен експерт „Връзки с обществеността“ и „Секретар на МКБППМН“

Емил Кангалов

   

Главен специалист "Музей и опазване на културното наследство"

 

   


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция "АПО" и организатор ЦУГ

Мариана Павлова

  0886739216

Главен експерт„ Образование и култура”

Благовеста Христова

Младши експерт "Култура"

Десислава Одажиян

  0886080853

Главен специалист "Човешки ресурси"

Валентина Донкина

Старши специалист "Човешки ресурси"

Елисавета Карамишева

  0885817900 

Главен специалист "Общински съвет"

Катерина Бонева

 

0884824499

071422036

Старши експерт "Търговия, транспорт и туризъм"

Ивана Стоицева-Божилова

Младши експерт "Търговия, транспорт и туризъм"

Десислава Хаджийска

Младши експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Полина Ваклина - майчинство

 

0886739281

Главен експерт „Архив“

Капка Кацарова

Главен специалист 

Десислава Спасова

   

Главен специалист „Секретар на Кмета“

Никол Рунева

   

Главен специалист „Шофьор на Кмета“ 

Борислав Джоров

   

Младши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

Главен специалист "ГРАО"

Мария Илиева

Главен специалист "ГРАО"

Десислава Томова

  0884881077

Главен специалист "Печатни издания и комуникации" 

Сашка Хаджийска

Вержиния Шопска - майчинство

   

Изпълнител – Шофьор

Ангел Златков

  0886767373

Изпълнител – Шофьор

Атанас Гаджов

  0886969944

Главен специалист „Информационни технологии“

Дuмuтъp Вeлuчкoв

 

О877311677 

Главен специалист "Информационни технологии"

Георги Свиленов

   

Главен специалист "АДО"

Ирина Стоянова

Специалист

Йорданка Пашалийска

   0876204300


ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Директор и Главен счетоводител

Николай Хаджиниколов

 

0886739277

0884878066

Главен експерт – счетоводител

Емилия Вълкова

   

Старши експерт – счетоводител

Румен Донкин

   

Старши експерт – счетоводител и помощник - касиер

Виолета Нейчева

   

Главен специалист – Касиер

Рилка Стоянова

   

Главен инспектор

Йорданка Панова

   

Главен специалист – Контрол и Домакин

 

   

Главен специалист – Инкасатор

Даниела Гаргова

   


ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Директор Дирекция ТСУ

 

 

 

        

Главен инженер

инж. Радослав Стоилков

 

0879800046

Главен експерт „Регулация и кадастър“

Евелина Хаджиниколова

 

0889878773

Главен експерт „Селско стопанство и Екология“

Даниела Мандажиева

  0879800047 

Главен специалист „ТСУ“

Цветанка Стоименова

 

0889878773

Главен специалист „ТСУ“ и „ПО“

Евда Панева

  0889878773

Главен специалист „ТСУ“

Емилия Стоичкова

  0889878773

Старши експерт "Архитектура и градоустройство"

Росица Лекова

  0878903708


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Началник отдел „ОС“

Владислава Китова

 

0888030396

 

 Младши експерт

Силвия Стайкова

 

0876447150

Главен специалист

Аксиния Николова

  0876447150

Главен специалист

Иван Леков

 

0887080827


ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Началник отдел „ПЕС“

Анета Кирова

 

0886040495

0879591341

Младши експерт "Проекти на ЕС"

Йорданка Стефанова

   

Младши експерт "Проекти на ЕС"

Мая Петкова

   

Младши експерт "Проекти на ЕС"

 Десислава Кавлакова

   

Младши експерт "Финанси"

Лили Михайлова - майчинство

   

Младши експерт "Финанси"

Александра Анастасова - Кайтазова
   


ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Началник отдел „МДТ“

Мариета Дакова

 

0888030374

Главен експерт

Елена Радева

 

0879800048

Старши инспектор

Антоанета Минкова

   

Главен специалист

Йорданка Гьошева

   

Главен специалист

Гергана Бонева

   

Инспектор "МДТ"

Вера Стоилова