„Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 5 /съгласно приложена схема, одобрена от гл.архитект на Община Костенец/ с площ от 25 кв.м., находящ се в УПИ I „За обществено обслужване”, кв.89В по плана на град Костенец”

„Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 5 /съгласно приложена схема, одобрена от гл.архитект на Община Костенец/ с площ от 25 кв.м., находящ се в УПИ I „За обществено обслужване”, кв.89В по плана на град Костенец”