Образци на документи

Образци на документи на Общинска собственост

Образци на документи на Дирекция "ТСУ"

Заявление за издаване на УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на копие от емлячния регистър

Гражданска регистрация и актосъставяне

Искане за издаване на удостоверение за наследници - изтегли от тук

Възстановяване или промяна на име - изтегли от тук

Издаване удостоверение за настойничество или попечителство/учредено по реда на  чл.155 от СК - изтегли от тук

Издаване на преписи от документи - изтегли от тук

Съставяне на актове за гражданско състояние на български  граждани, които имат актове съставени в чужбина - изтегли от тук

Промяна в актовете за гражданско състояние - изтегли от тук

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат - изтегли от тук

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път - изтегли от тук

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ - изтегли от тук

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - изтегли от тук

Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние - изтегли от тук

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - изтегли от тук

Припознаване на дете - изтегли от тук

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - изтегли от тук

Заявление за отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи и други - изтегли от тук

Издаване на удостоверение по гражданска регистрация от общ характер и служебна бележка - изтегли от тук

Извършване на граждански ритуал „Сключване на граждански брак”, извън определените за извършване ритуални зали - изтегли от тук

Извършване на граждански ритуал „Сключване на граждански брак”, в определените за извършване ритуални зали и извън определените за извършване ритуални зали - изтегли от тук

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за семейно положение - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при вече регистриран постоянен адрес/ - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за постоянен адрес /нов/ - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес /регистрация след 2000г./ - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран настоящ адрес/ - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване на настоящ адрес /нов/ - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес /регистрация след 2000г./- изтегли от тук

Издаване на удостоверение за правно ограничение - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за родените от майката деца - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - изтегли от тук

Издаване на заверено ксерокопие от семеен регистър, воден до 1978г. - изтегли от тук

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейни регистри - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за вярно ЕГН - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи - изтегли от тук

Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”- изтегли от тук

Търговия

Уведомление за вписване в информационен масив - изтегли от тук

Заявление за ненормирано работно време - изтегли от тук

Транспорт

Заявление за карта за преференциално паркиране - изтегли от тук

Заявление за разрешение за таксиметров превоз - изтегли от тук

Туризъм

Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър - изтегли от тук

Декларация за регистрация в търговския регистър, на основание чл. 129, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма - изтегли от тук

Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци, на основание чл. 129, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма - изтегли от тук

Заявление за издаване на удостоверение за потвърждаване на категорията на туристически обект, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма - изтегли от тук

Издаване на удостоверение за потвърждаване на категорията на туристически обект, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма във връзка с преходните и заключителни разпоредби на § 5 - изтегли от тук

 

Заявления за категоризация на заведения за хранене и развлечения

  • Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечение - изтегли от тук
  • Справка за професионална и езикова квалификация на персонала - изтегли от тук
  • Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение - изтегли от тук


Заявления за категоризация на средства за подслон и места за настаняване

  • Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване - изтегли от тук
  • Справка за професионална и езикова квалификация на персонала - изтегли от тук
  • Заявление за категоризиране на средство за подслон и място за настаняване - изтегли от тук
  • Справка - декларация при отчитане на туристически данък - изтегли от тук
  • Бланка регистър при отчитане на туристически данък - изтегли от тук

Други

Заявление предоставяне на контейнер за събиране на отпадъци - изтегли от тук