Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №58 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изработване на ПУП-ИПУР НА с.Костенец между 78-288-69-283-287 RESHENIE_58_2018.docx
Решение №57 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на общината RESHENIE_57_2018.docx
Решение №56 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_56_2018.docx
Решение №55 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2018г. RESHENIE_55_2018.docx
Решение №54 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец RESHENIE_54_2018.docx
Решение №53 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец RESHENIE_53_2018.docx
Решение №52 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец RESHENIE_52_2018.docx
Решение №51 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_51_2018.docx
Решение №50 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на образци на документи по ЗПКОНПИ RESHENIE_50_2018.docx
Решение №49 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_49_2018.docx

Pages