Наредби

Програма за енергийна ефективност 2017-2020 г.

Наредба за условията и редa за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 - 2019 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Програма за развитие на туризма в Община Костенец през 2015г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване

НАРЕДБА-ПРЕМЕСТВАЕМИ-ОБЕКТИ

Наредба за общинската собственост

Наредба_за_базисни_цени_за_отдаване_под_наем

НАРЕДБА За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане

Наредба за управление на общинските пътища

НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол

НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Костенец

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на  община Костенец

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба за организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги на територията на Община Костенец

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСИЯ БЮДЖЕТ

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система

Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ

НАРЕДБА № 2 ЗА ЧИСТОТАТА  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

НАРЕДБА за концесиите

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ 2017Г.