МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТЕНЕЦ 2010

51. Покана прием по мярка 311 от 20 януари до 18 февруари 14 г.

50. Покана прием по мярка 226 от 20 януари до 18 февруари 14 г.

49. Покана прием по мярка 322 от 20 януари до 18 февруари 14 г.

48. Покана прием по мярка 123 от от 20 януари до 18 февруари 14 г.

47. Заповед за 4-ти прием на заявления

46. Заповед удължаване прием м.321 до 30.08.13

45. Заповед повторно удължаване на срок 3-та покана до 15 и 31.07.13

44. Заповед удължаване срок 3-та покана до 1 юли 2013г.

43. Покана прием мярка 321 от 29 април - 3 юни 2013

42. Покана прием мярка 311 от 29 април - 3 юни 2013

41. Покана прием мярка 226 от 29 април - 3 юни 2013

40. Покана прием мярка 322 от 29 април - 3 юни 2013

39. Покана прием мярка 123 от 29 април - 3 юни 2013

38. Заповед за удължаване на срок за прием 123, 311 и 312 до 12.04.2013

37. Покана прием проекти мярка 322 март 2013

36. Покана прием проекти мярка 321 март 2013

35. Покана прием проекти мярка 226 март 2013

34. Покана мярка 312 февруари 2013

33. Покана мярка 311 февруари 2013

32. Покана мярка 123 февруари 2013

31.Заповед за удължаване периода на прием по Първа покана 06.12.2012 г.

30. Покана и програма за обучение на бенефициенти на 27-28.11.2012

29. Документи за кандидатстване мярка 226 Възстановяване на горския потенциал

28. Документи за кандидатстване мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

27. Документи за кандидатстване мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

26. Документи за кандидатстване мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката

25. Документи за кандидатстване мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

24. Документи за кандидатстване мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

23. Покана за прием на заявления по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”  

22. Покана за прием на заявления по мярка 321„Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”  

21. Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 322„Обновяване и развитие на населените места”  

20. Заповед за прием на заявления по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

19. Заповед за прием на заявления по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”

18. Заповед за прием на заявления по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

17. График за провеждане на информационни дни

16. Покана за приемане на заявления по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

15. Заповед за прием на заявления по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

14. Покана за приемане на заявления по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

13. Заповед за прием на заявления по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

12. Покана за приемане на заявления по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

11. Заповед за прием на заявления по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

10. Покана за оферти информационни материали

9.  СМР на МИГ Костенец 2010_допълнена 2011 и 2012

8.  Обява за набиране на оценители за МИГ Костенец 2010

7.  Покана за обучение на екипа на МИГ Костенец 2010

6.  Покана за оферти за обучение на бенефициенти

5.  Примерни проекти финансирани от ДФ Земеделие

4.  Кредити за спечелени проекти по ПРСР 2012 г.

3.  Индикативен график за обяви по мерките за 2012-2013 г.

2.  Презентация на мерките в СМР на МИГКостенец 2010

1.  МИГКостенец 2010 кратка презентация