Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Наредби

1. Наредба за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия (приета с Решение №2/13.20.2008г.)

2. Наредба за общинската собственост (приета с Решение № 191/19.12.2013г.)  

3. Наредба №1 за опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Костенец (приета с Решение №71/29.04.2004г.)  

4. Наредба за опазване на земеделските земи (приета с Решение № 76/11.05.2000г.).  

5. Наредба за определяне на основни цени за отдаване под наем на имоти- общинска собственост (приета с Решение № 193/19.12.2013г.)  

6. Наредба за концесиите (приета с Решение № 114/22.07. 2004г.).  

7. Наредба №2 за чистотата и опазване на околната среда (приета с Решение №72/29.04.2004г.)  

8. Наредба за търговската дейност на територията на Община Костенец (приета с Решение № 113/04.08.2011г.)  

9. Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Костенец (приета с Решение № 39 /2009г.)  

10. Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец /приета с Решение № 11/14.02.2008г., изм. с Решение № 2/2009г., изм. с Решение № 203/20.12.2012г., изм. с Решение № 192/19.12.2013г.)  

11. Наредба за рекламната дейност на територията на Община Костенец (приета с Решение № 142/01.10.1002г., изм. с Решение № 36/18.03.2004г.) 

12. Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Костенец (приет с Решение № 85/31.05.2012г.)  

13. Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Костенец върху общинската част от капитала на търговски дружества ( приета с Решение № 70/ 29.04.2004г.)  

14. Наредба за условията и реда  за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (приета с Решение № 78/03.06.2004г.)  

15. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. (приета с Решение № 78/19.05.2005г, изм. и доп. с Решение № 40/2009г.)  

16. Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата. (приета с Решение № 79/19.05.2005г.)  

17. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на Община Костенец /приета с Решение № 8/27.1`2.2007г./  

18. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Костенец /приета с Решение № 105/2008г./  

19. Наредба за управление на общинските пътища /приета с Решение № 106/2008г./  

20. Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Костенец. (приета с Решение №1/22.01.2010г.)  

21. Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Костенец (приета с 62 /08.07.2010г.)    

22. Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд (приета с Решение № 15/24.03.2011г.)

23. Правилник за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Костенец ( приет с Решение № 54 по Протокол №4  от 29.03.2012г.)  

24. Наредба за спазване изискванията за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Костенец

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::