Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Инвестиции "Общински проекти"| Инвестиционна подкрепа| Важни телефони| Общински имоти| Частни имоти

Общински проекти

Общински план за развитие 2014-2020 година. 

Общински план за развитие 2007-2013 година. 

Реализирани проекти

1) Община Костенец участва като партньор на Учебен център за професионално развитие “Кариера” в проект “Адаптиране към изискванията на пазара на труда в България – съвременни подходи за професионално обучение на безработни за придобиване на професиите “Сладкар” и “Готвач”, по програма ФАР, Бюджетна линия BG 0102.05. Партньори по проекта са и община Самоков, БТТП, Сдружение “Образование” към конфедерация “Подкрепа”, Съвет по туризма – гр. София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. По проекта бяха обучени 40 безработни младежи от община Костенец и получиха квалификация по професиите “Сладкар” и “Готвач”. Проекта беше финансиран от МРРБ – програма ФАР; размер на приноса – 100%. и се осъществи от м. 03.до м.11.2004г

2) Проект “От социални помощи към осигуряване на заетост”

Цел: придобиване и възстановяване на трудовите навици на дългосрочно безработни жители на общината, осигуряване на временна заетост, преодоляване на социалната изолация. Местонахождение – община Костенец
По проекта е осигурена временна заетост средно на 100 човека, за период от 3 година. Извършвана е поддръжка на общински площи и пътища, строително ремонтни дейности на общински обекти, дейности по опазване на околната среда и охрана на общински имоти.
Проектът е финансиран от Министерство на труда и социалната политика – 60,% от приноса, Община Костенец – 40%.

3) Проект “Съхранение на пестициди в Б-Б кубове”

По проекта бяха събрани всички стари и негодни пестициди на територията на община Костенец (гр. Костенец, с. Пчелин и с. Костенец) беше осигурено трайното им съхранение, чрез поставянето им в бетонни Б-Б кубове на територията на с. Костенец, с което се премахна опасността от замърсяване на околната среда.
Проектът е финансиран от “Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда” към Министерството на околната среда и водите,

4) Проект “Рехабилитация на канализационна мрежа и възстановяване на канализационен колектор” на ул. “Република” – с. Костенец

По проекта се подмениха канализационните тръби на ул. “Република”, която е в свлачищен район и се монтира канализационен колектор с цел запазване на водите на река “Чавча” от замърсяване.
Проектът е финансиран от “Постоянна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” към МС


5) Проект “Изграждане на земен насип и водосток на ул.”Искра” – гр. Костенец”

Цел: Да се реконструира улица “Искра”, с цел преустановяване на наводняването на района и околните сгради. Местонахождение – община Костенец, гр. Костенец.
По проекта се изграждиха два от преходите на речния бряг с цел подобряване на пропусквателната им възможност и се постави нова настилка.
Проектът е финансиран от “Постоянна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” към МС,

6) Проект “Изграждане на детски площадки в курорт Момин проход и с. Костенец” по програма “Малки демонстрационни проекти” на МРРБ

Цел: Подобряване на социалната среда в общината, предоставяне на възможности за разходки, почивка и игри на децата в общината. Местонахождение: община Костенец – к. Момин проход и с. Костенец

По проекта са закупени съоръжения за игри (люлки, пързалки и др), извършено е почистване, ограждане и монтиране на съоръженията върху двете детски площадки. Реализация:м. октомври 2004г.
Проектът е финасиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

7) Проект “Изграждане на обществена чешма и спирка в курорт Пчелински бани ” по програма “Малки демонстрационни проекти” на МРРБ
Реализация:м. октомври 2004г.
Проектът е финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

8) Проект: Ремонт на улици в община Костенец, включващ: ул. “Ком”, ул. “Цар Симеон I”, ул. “Константин Костенечки” в кв. “Чавдарци”
По проекта бяха реконструирани 3 улици на територията на общината, като беше поставена трошено-каменна настилка. Проектът беше изпълнен от 10.09.2003 до 31.12.2003г

Проектът е финансиран от Общински бюджет, от средствата за капиталови разходи отпуснати от Министерството на финансите. Размер на приноса – 100%

9) Ремонт на покрив на Читалище “Георги Бенковски” в с. Г. Василица, махала “Пердова”. Реализация - края на 2004г. Проектът е финансиран от ММРБ, “Малки демонстрационни проекти”.

10) Изграждане на канализация на ул. “Луна” в кв. М. проход. Реализация – м.10.2004г. Проектът е финансиран от “Постоянна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” към МС

11) Изграждане на водопровод – ул. “Славянска” 2004г. Проектът е финансиран от собствени средства на общината.

12) Направа на улично осветление на пътищата от републиканската пътна мрежа:
- гр. Костенец – с. Костенец – к. Вили Костенец
- гр. Костенец – кв. Момин проход
Проектът е финансиран от съвместно от МРРБ “Малки демонстрационни проекти” и община Костенец . Реализация: м.10 - м.11 2004г.

13) Направа на улично осветление на ул. Търговска и ул. “Боровец”. Реализация – м.11 2004г. Финасиран от собсвени средства на общината.

В капиталовите разходи на Бюджет 2006г са включени следните инвестиционни дейности за текущата година:

Наименование на обекта Стойност Финансиране
1. Ремонт покрив на физк.салон - СОУ "Св.Кл. Охридски" - гр. 20 000 целева субсидия
2. Реконструкция на ул. "Боровец" - гр. Костенец 90 000 соб. средства
3. Ремонт на централен водопровод - гр. Костенец 100 000 соб. средства
4. Ремонт на ул. "Неофит Рилски" - кв.Момин проход 20 000 соб. средства
5. Център село Костенец 5 000  
6. Ремонт . ул."Инчовица" - с. Костенец 60 000 соб. средства
7. Ремонт на котел на водогрейна инсталация - ОДЗ "Радост" 16 000 целева субсидия
8. Ремонт водогрейна инсталация - ОУ "Христо Смирненски" 20 000 целева субсидия
9. Ремонт на котел на водогрейна инсталация - ОДЗ "Здравец" 14 200 целева субсидия
10. Ремонт четвърти етаж на училищната сграда на ОУ "К. Костенечки" - с. Костенец 20 000 целева субсидия
11. Укрепване на северозападната страна на пристройката към сградата на ОУ "Кирил и Методий" 15 000 целева субсидия
12. Ремонт сградата на Читалище "Гео Милев" - Момин проход 20 000 целева субсидия
13. Ремонт сградата на Читалище "Просвета" - с. Пчелин 5 000 целева субсидия
14. Изграждане на общински информационен център 31 300 средства по 56 от ЗДБРБ
15. Автомобил за Домашния социален патронаж 21 160 соб. средства
16. Проектиране Водопад Вили Костенец 10 000 соб. средства
17. Централна градска част - гр. Костенец 80 000 фонд Приватизация
  Общо капиталови разходи : 547 660  


Инвестиционна подкрепа


КЛЮЧОВИ КОНТАКТИ

МЕСТНА ВЛАСТ
Иво Димитров Тодоров – Кмет на община Костенец
Любомира Асенова Минчева – Заместник кмет на община Костенец
Йорданка Любенова Величкова – Секретар на община Костенец
Георги Митков Зарков – Председател на Общински съвет – Костенец
Арх. Христофор Христов – Главен архитект на община Костенец
Инж. Валентин Райчов Терзийски – Главен инженер на община Костенец

БАНКИ
Иво Зайков – Директор на клон на Банка ДСК
Йорданка Янкова – Директор на клон на HVB Банка Биохим
Огнян Проданов – Директор на клон на Централна кооперативна банка

Важни телефони:

Поща 07142 / 20 50
Кабелна ТВ, Интернет 07142 / 42 08
Аптека 07142 / 37 21
“HVB – Банк – Биохим” А 07142 / 22 52
Кооперативна банка 07142 / 30 80,28 50
Банка ДСК 07142 / 23 48
Бюро по труда 07142 / 43 54
Медицински център 07142 / 26 76
Спешна помощ 150
Болница 07142 / 37 01
Дирекция за социално подпомагане 07142 / 21 32
Домашен социален патронаж 07142 / 21 03, 37 01
“ВиК” 07142 / 21 38
“Енергоснабдяване” 07142 / 30 81, 20 86
Местни такси 07142 / 37 66
ЖП - гара 07142 / 31 26
Пожарна 07142 / 22 22, 166
Полиция 07142 / 21 76, 160
Нотариус 07142 / 20 22
БТК 07142 / 44 50


Общински имоти подходящи за инвестиции

Имоти подходящи за производствени, търговски и др. дейности:

1. Поземлен Имот с площ от 5400 кв.м., находящ се в с.Горна Василица, махала Гледжова, парцел I, кв.52, ведно с построена в него Масивна сграда – 2 етажа и сутерен (старо училище), Застроена площ 265кв.м., РЗП 795квм. До имота има асфалтов път, водопроводни и електрически инсталации. Имотът ще се продава чрез търг с явно наддаване. Начална цена: 120 627 лева.

2. Поземлен имот, парцел №III, кв. № 14 по плана на с. Очуша, площ - 4000 кв.м.В имота е построена 2-етажна масивна сграда – 248 кв.м.

3. Поземлен имот № II, кв. 41 в гр. Костенец, ул. “Бреза”, площ 8720кв.м. и построената в него масивна сграда /едропанелна конструкция/ – незавършена строителство – груб строеж 1 467 кв.м. – 1 и 2 етажа, височина на етаж – 2,90м, застроена площ - 1 467 кв.м.; разгъната площ - 1 992кв.м. Начална цена – 87 871 лева.Сградата може да се използва за производствени или административни цели

4. Терен в централна градска част - парцел II, квартал 112 и част от парцел Vq “Триъгълника” – За изграждане на Център на търговия и обслужване

Частни имоти

1. Поземлен имот в С. Костенец, площад “К. Костенечки” - 2 320кв.м, масивна административна и производствена сграда - 700км.м., 3 етажа и партер, височина-2,80м, има електричество, водоснабдяване и канализация, собственост на ТПК “Иван Чолев”, управител А. Матрачийски – тел: 0887720617.

2. Производствено стопанство в промишлена зона на гр. Костенец, включва 4 сгради:

2.1. Недвижим имот - п. IX, кв.2 по плана на гр. Костенец, промишлена зона – площ 7 290 кв.м, масивна панелна едноетажна сграда – 1 600кв.м. с бетонова настилка на целия терен, цена: 160 000 ЕВРО (с възможност за преговаряне за намаляване на цената при представяне на оферта от страна на купувача.)

2.2. Недвижим имот - п. VIII, кв.2 по плана на гр. Костенец, промишлена зона – площ 3 800 кв.м, застроен с навес – с желязна конструкция – 400 кв.м., жилищна едноетажна постройка – 70 кв.м., с бетонова настилка на целия терен, цена: 54 000 ЕВРО (с възможност за преговаряне )

2.3. Недвижим имот - п. X, кв.2 по плана на гр. Костенец, промишлена зона – площ 1 917кв.м., застроен с масивна двуетажна административна сграда (1984г)– 300 кв.м., цена: 28 000 ЕВРО (с възможност за преговаряне )

2.4. Недвижим имот - п. XI, кв.2 по плана на гр. Костенец, промишлена зона – площ 1 200кв.м., застроен с масивна едноетажна административна сграда (1984г)– 100 кв.м.,
цена: 15 000 ЕВРО (с възможност за преговаряне)

До всички имоти има достъп от 4-те страни (асфалтиран път), ВиК и електрически мрежи.
Имотите са един до друг, не са разделени помежду си с огради и има възможност за закупуване и използване на всички парцели общо, с намаление на цената: 230 000 ЕВРО

За контакти: Ангел Сестримски, тел: 0887 998528; Николай Пенев – 0887998528, e-mail: uz-imot@abv.bg

3. Дворно място в промишлена зона – Село Костенец, площ 3 500кв.м., масивна стоманено-бетонна сграда - 1 етаж, с площ 1 080кв.м., и допълнителна сграда – 144 кв.м., цена 180 000 лв.
За контакти: Спас Дървеняков – тел: 0889561413

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::