Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.

     
 Местна власт
 Бъдеще

 Декларация

 Делегирани бюджети
Делегирани бюджети в общинските училища и ОДЗ.
/публикувано на 22.02.2010 г./
Заповед
 Търгове и обяви
 Общински съвет
 ISO
             ISO 14001:2004
              ISO 9001:2000
 За контакти
     Връзки с кмета на общината
     Връзки с съветниците
     Връзки с медиите
     Връзки с обществеността

kostenetz_adm@yahoo.com
kostenetz_adm@kostenetz.com
Община Костенец
адрес: гр.Костенец, пк 2030
ул. “Иван Вазов” 2
+359 07142 /32-34
+359 07142/ 23 08
 Полезни връзки
Kostenetz NEWs
НАПДНСКНС
НСОРБМДААРМС
www.ezeroto.com
www.belopaper.com
www.hotelvitalis.com
hotellerie-bulgaria.com
Читалище Гео Милев
Www.ARSYST.coM

 Добре дошли в сайта на община Костенец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Костенец  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане ”


И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

              Продължава  приемането на заявления за потребители на социални услуги в

 община Костенец по Проект „Грижа за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец – фаза 2”,  чрез който общината  предоставя социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Продължителността на проекта е  до 29.02.2012 година.

Приемането на заявления от кандидатите за потребители се извършва в Центъра за услуги на граждани в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2  и ще продължи до 31.12.2011 година.

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват следните лица:

-Лице с различни видове увреждания

-Самотно живеещи лица, които се нуждаят от помощ при извършване на ежедневни дейности и организиране на свободното време 

Необходими документи:

1.      Заявление по образец

2.      Копие на медицински документи

3.      Копие на документ за самоличност

4.      Копие на документ за завършено образование 

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

            Потребителската такса за ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е обвързана с дохода на потребителя и месечния брой получени часове  услуга, умножени по съответната диференцирана ставка по Методиката за изчисляване на потребителска такса /приложение №3 към НП „АХУ”/.

 

Месечен доход на потребителя         Диференцирана ставка за

                                                                                  потребителска такса

До 65.00 лв. /ГМД за 2009 г./                 0.17 лв./час

От 65.01 лв. до 130.00 лв.                         0.19 лв./час

От 130.01 лв. до 195.00 лв.                       0.22 лв./час

От 195.01 лв. до 260.00 лв.                       0.26 лв./час

От 260.01 лв. до 325.00 лв.                        0.31 лв./час

От 325.01 лв. до 390.00 лв.                       0.34 лв./час

Над 390.00 лв.                                             1.70 лв./час

Дължимата такса ще се изчислява върху реално ползваните часове, сумирани за месеца и ще се заплаща до 10- то число на месеца, следващ ползването на социалната услуга

 

М.Павлова

Ръководител на проекта

О Б Я В А

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , по схема BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Костенец обявява процедура за „ Доставка на работно облекло, предпазни средства и материали, необходими за изпълнение на дейностите по проекта” за следните материали:

1.      Престилки – 21 бр.

2.      Чехли – 21 бр.

3.      Елеци – 21 бр.

4.      Гумени ръкавици – 1200 бр.

5.      Маски за лице – 2400 бр.

6.      Предпазни шапки за коса – домашни помощници – 360 бр.

7.      Гумирани престилки на домашни помощници – 30 бр.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата доставка, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 11.03.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

1.      Данни за фирмата или физическото лице;

2.      Оферта с предлаганата от Вас сума

3.      Срок на валидност на офертата – мин. 2 месеца

4.      Условия на плащане – в брой или по банков път

5.      Обща стойност с описан ДДС

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 02.03.2011 г.

 

О Б Я В А

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , по схема BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Костенец обявява процедура за извършване на „ Трудова медицина ” съгласно ЗБУТ на 21 броя изпълнители по проекта

За целта е нужно да се извършат следните видове дейности:

1.   Изготвяне на пакет от документи включващ;

1.1.Разработване на вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, включващи:

- Начален инструктаж на ГУТ и КУТ с издаване на удостоверения, помощ и съдействие за тяхното изграждане и функциониране;

- Инструкции за безопасна работа с работното оборудване;

- Раздел по безопасност на труда в характеристиките на работата.

1.2.Разработване на програма и оценка на риска, която обхваща:

1.2.1.Оценка на риска на работна среда

- Помещения и работни места;

- Използваните суровини и материали;

1.2.2.Оценка на риска на работно място

- Работни процеси

- Работно оборудване

- Определяне на изложените на риск лица

- Риска за здравето при работа с високо нервно-психологическо натоварване и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности.

2. Извършване на специализирани измервания на работната среда:

2.1.Микроклимат на работното място

- Шум

- Осветеност

- Температура

- Влажност

- Замерване на климатични инсталации

- Замерване на движението на въздуха в цехове, учреждения и хотели.

2.2.Микроклимат на работната среда.

- Шум

- Осветеност

- Температура

- Влажност

- Замерване на климатични инсталации

- Замерване на движението на въздуха в цехове, учреждения и хотели.

3. Съдействие при изготвяне програма за предотвратяване на риска;

       4. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.

          5. Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, и оценяване на:

           - Влиянието на условията на труд, върху здравословното                    състояние на работниците и служителите;

- Пригодността им за работа;

- Заверка на документи за ТЕЛК.

6. Изготвяне на заключения за пригодността на работника и служителя да изпълнява даден вид работа на базата на проведените медицински профилактични прегледи.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 11.03.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

6.      Данни за фирмата или физическото лице;

7.      Оферта с предлаганата от Вас сума

8.      Срок на валидност на офертата – мин. 2 месеца

9.      Условия на плащане – в брой или по банков път

10.  Обща стойност с описан ДДС

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 02.03.2011 г.

ПРОТОКОЛ

Днес 23.02.2011 година, комисия, назначена със заповед № РД-15 – 46/14.02.2011 г. г. на кмета на община Костенец, в състав:

Председател – М.Павлова – директор на дирекция „АПИОФСД” и ръководител на проекта

И членове: 1. Ем.Вълкова – счетоводител на проекта

                                2. Н. Карамфилова – тех.сътрудник на проекта

                                3. Спас Райчев – правоспособен юрист,

След направеното класиране комисията одобри следните кандидати за изпълнители

І Социални асистенти:

1.      Снежанка Георгиева Терзийска

2.      Румяна Христова Митева

3.      Магдалини Апостолу Додова

4.      Евгения Стоянова Тодорова

5.      Бойка Петрова Дамянова

6.      Иванка Стоянова Овнарова

7.      Мария Димитрова Китова

8.      Йовко Митков Димитров

9.      Донка Христова Мутафчийска

10.  Руска Димитрова Тодорова

 

ІІ. Домашни помощници:

1.           Миглена Кирилова Янкова

2.           Лиляна Борисова Младенова

3.           Васил Илиев Биров

4.           Снежана Трайкова Паунова

5.           Радка Койчева Иванова

6.           Еленка Христова Гьошева

7.           Спас Йорданов Ангелов

8.           Иван Лазаров Вучев

9.           Светлана Симеонова Леополдова

10.       Марина Георгиева Ангелова

11.       Николай Асенов Зашев

ІІІ. Резерви

1.      Иван Владимиров Андреев

2.      Галина Иванова Христова

3.      Гергана Михайлова Михайлова

4.      Цветанка Бончева Сандова

5.      Марийка Ангелова Радева

6.      Даниела Борисова Иванова

7.      Росица Стоянова Стойчева

8.      Бонка Живкова Бумбовска

Председател:………………..

            /М.Павлова/

Членове: 1…………………..                                                3……………………

                /Ем.Вълкова/                                                            /Сп.Райчев/

                 2…………………

                /Н.Карамфилова/

Дата на публикуване 23.02.2011 г.

О Б Я В А

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , по схема BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Костенец обявява процедура за „ Избор на експерти за извършване на експертни дейности, свързани с крайните потребители” включваща събиране на оферти от „ Психолог” за извършване на психологически консултации. 

Изисквания към експертите :

-          Висше образование по специалността„Психология” образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

-          Опит в сферата ;

-          Не се допускат лица на трудово или служебно правоотношение в ОУ или МЗ на ОП РЧР”, докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й .

Психологът ще предоставя психологически консултации и  психологическа подкрепа на възрастни самотно живеещи хора и на деца и възрастни хора с увреждания, потребители на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.

Проучва и подпомага психологическото развити и здраве.

Съдейства за личностното развитие на потребителите.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 18.02.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

 

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

1.      Лични данни;

2.      Условия на плащане – в брой или по банков път

3.      Обща стойност с описан ДДС

4.      Копие от диплома

5.      Оферта с предлаганата от Вас сума за услугата.

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 14.02.2011 г.

 

О Б Я В А

 

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , по схема BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Костенец обявява процедура за „ Избор на експерти за извършване на експертни дейности, свързани с крайните потребители” включваща събиране на оферти от „ Юрист” за извършване на правни консултации.

Изисквания към експертите :

-          Висше образование по специалността „Право”

-          Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

-          Не се допускат лица на трудово или служебно правоотношение в ОУ или МЗ на ОП РЧР”, докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й .

Цел на дейността:

-          Да се подобри достъпа на бенефициентите до информация относно въпросите, които ги интересуват;

-          Предоставяне на специализирани консултации, предимно чрез посещения на място;

-          Да осигури правна помощ, когато ползвателите имат затруднения при упражняване на социалните и имуществените си права в условията на непрекъснати промени в нормативната уредба.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 18.02.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

6.      Лични данни;

7.      Условия на плащане – в брой или по банков път

8.      Обща стойност с описан ДДС

9.      Копие от диплома

10.  Оферта с предлаганата от Вас сума за услугата.

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 14.02.2011 г.

 

О Б Я В А

 

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , по схема BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Костенец обявява процедура за „ Избор на експерти за извършване на експертни дейности, свързани с крайните потребители” включваща събиране на оферти от „ Лекари” за извършване на здравни консултации. 

Изисквания към експертите :

-          Висше медицинско образование -образователно-квалификационна степен ”магистър” по Медицина с професионална квалификация – лекар;

-          Опит в сферата на здравните услуги;

-          Не се допускат лица на трудово или служебно правоотношение в ОУ или МЗ на ОП РЧР, докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й .

Здравните консултации ще бъдат  насочени към:

-          Медицински прегледи и предоставяне на медицински консултации на възрастни самотно живеещи хора и на деца и възрастни хора с увреждания, потребители на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.

-          Информация, относно ползването на клинични пътеки, специализирани здравни услуги за хора с увреждания и насочване към лекари – специалисти по направления ;

-          Провеждане на образователни беседи с пациентите и/или техните придружители

Здравните консултации, не трябва да бъдат сходни със следните дейности описани в „Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК” :

„ Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ

 

               I. Здравно-информационни дейности

            1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение.

            2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивния, превантивния, профилактичния, диагностично-лечебния и рехабилитационния пакет на лечебното заведение.

            3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.

              II. Промоция на здравето

            1. За пациента и неговото семейство:

            1.1. Комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството.

            1.2. Преконцепционна консултация.

            1.3. Семейно планиране.

            2. Групи с повишен медицински риск

            3. За обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица:

            3.1. Здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.

            4. Запознаване на регистрираните в лечебното заведение лица с изпълнението на имунизационния календар.

              III. Профилактика на заболявания

            1. За пациента и неговото семейство:

            1.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:

            1.1.1. Превенция на безплодието;

            1.1.2. Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;

            1.1.3. Превенция на нежелана бременност;

            1.1.4. Превенция на инфекциозни болести и паразитози;

            1.1.5. Превенция на зависимости;

            1.1.6. Превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;

            1.1.7. Превенция на психичните разстройства.

            2. За групи с повишен за здравето риск (табл. № 1):

            2.1. Оценка на рисковите фактори за здравето на пациента.

            2.2. Оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето.

            2.3. Оценка на риск от злокачествени новообразувания на маточна шийка, млечни жлези, ректо-сигмоидална област, захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания.

            3. Дейности съобразно националните здравни програми за контрол на инфекциозните заболявания.

            4. Профилактични прегледи съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 18.02.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

1.      Лични данни;

2.      Условия на плащане – в брой или по банков път

3.      Обща стойност с описан ДДС

4.      Копие от диплома

5.      Оферта с предлаганата от Вас сума за услугата.

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 14.02.2011 г.

 

П О К А Н А

 

            На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки  и във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2”, Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , необходимостта от „ Избор на експерти за извършване на експертни дейности, свързани с крайните потребители”  и на Обучителна организация за обучение, свързано с крайните потребители, бихме искали да ни представите оферта за услугата : „Обучители за въвеждащо и поддържащо обучение ”.

            Обучението на кандидатите ще се извърши на два етапа:

-          Първи етап – тридневно въвеждащо обучение ;

-          Втори етап – двудневно поддържащо обучение.

            Обучението ще се извърша въз основа на „ Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и „Методика за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник”         

            Обучаваните трябва да бъдат запознати с правила и процедури за всеки предвидим риск, за оказване на помощ при прием на лекарства, за зачитане на личното пространство и достойнство на потребителите, за защита интересите, правата, имуществото и финансовите средства на потребителите, за жалби и сигнали.

По време на изпълнение на услугата, от Изпълнителят се очаква да работи в тясно сътрудничество с Възложителя.

Изпълнителят е отговорен за прилагане на всички нормативни изисквания на българското законодателство по отношение на извършваните услуги.

Негова отговорност е също да гарантира, че услугите ще бъдат изпълнени качествено и в срок.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 10.02.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Офертите ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, по реда на тяхното постъпване.

Офертите, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашата оферта в посочения по-горе срок, като същата трябва да съдържа най-малко:

1.      Данни за организацията или физическото лице;

2.      Срок на валидност на офертата – мин. 2 месеца

3.      Условия на плащане – в брой или по банков път

4.      Обща стойност с описан ДДС

5.      Лиценз или удостоверение за извършване на обучителна дейност

 

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 31.01.2011 г.

 

О Б Я В А

 

            Във връзка с реализацията на Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Костенец – фаза 2” и Договор за безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.2.07-0124-С-0001 , Община Костенец обявява процедура за „ Избор на експерти за извършване на експертни дейности, свързани с крайните потребители” за изпълнение на следната услуга „Външен експерт за оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове за 50 потребители ”.

            Изисквания към експертите :

-          Висше образование в сферата на социалните дейности ;

-          Опит в сферата на социалните дейности;

-          Не се допускат лица на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП РЧР докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й .

            Експертът трябва да извърши оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребителите . Оценката се извършва въз основа на Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП и при спазване на процедурата, описана в „ Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник „ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 :

-          Оценката на потребностите се извършва в дома на кандидат- потребителите ;

-          Оценката  на потребностите на кандидат - потребителите ще подпомогне бенефициента да извършат справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани по одобрените проекти, както и да адресират по подходящ начин съответните услуги спрямо всеки индивидуален случай ;

-          Оценката на потребностите дава първоначална информация за редица обстоятелства, свързани с индивидуалните нужди на кандидатите за ползване на  услугите. За извършване на оценка на потребностите се използва метод „Социална анкета” (по утвърден образец „ Приложение 3 ”) с кандидат - потребителя или негов законен представител. По същество тя съдържа описание и характеристика на специфични детайли, които имат отношение към услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” ;

-          Оценката на потребностите се извършва въз основа на данни за  възрастта, здравословното и социално състояние на кандидат- потребителя, неговите интереси и обичайни ежедневни дейности, възможността му за самообслужване,  характеристика на битовите условия на живот, възможните рискове, произтичащи от битовите условия, доколко близките му са в състояние да му помагат и др. ;

-          Срокът за извършване на оценката на потребностите е до 5 работни дни .

            Въз основа на извършената оценка на потребностите, експертът изразява мотивирано становище и препоръчва подходящия вид социална услуга за конкретното лице, която в най- голяма степен ще съответства на индивидуалните му потребности. Изготвя индивидуални планове съобразени с конкретния потребител, включващи конкретните дейности, които социалният асистент и домашният помощник ще извършват за всеки потребител.

            Експертът предоставя на ръка на бенефициента или негов представител извършените оценки, придружени със списък на лицата, подредени  в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки (Приложение 4). При предаване на документацията, страните подписват приемо- предавателен протокол.

            При наличие на обстоятелства, които биха могли да доведат до промяна в потребностите на обслужваните лица, по инициатива на бенефициента и/или когато това е предвидено в одобрения проект, може да бъде актуализирана или извършвана нова оценка на потребностите при спазване на гореустановената процедура, като за новата оценка бенефициента не дължи допълнително възнаграждение на експерта.

В случай, че желаете да вземете участие като кандидати за изпълнители на гореспоменатата услуга, очакваме документите Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 07.02.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

Предложенията ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена със заповед на кмета на Община Костенец, по реда на тяхното постъпване.

Документи, представени след крайния срок не се приемат.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга.

Очакваме Вашите документи в посочения по-горе срок, като същите трябва да съдържа най-малко:

6.      Лични данни;

7.      Условия на плащане – в брой или по банков път

8.      Обща стойност с описан ДДС

9.      Копие от диплома

10.  Оферта с предлаганата от Вас сума за услугата.

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

Дата на публикуване 31.01.2011 г.

 

П О К А Н А

 

            На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и предвид предстоящия избор за изпълнител на малка обществена поръчка за услуга с предмет:       „Изготвяне и доставка на рекламни материали, свързани с осигуряване на публичност на проекта” за следните рекламни материали:

1.      Дизайн на плакати, флаери, брошури и табла ;

2.      Отпечатване  на  информациони плакати, флаери и брошури”;

3.      „Доставка и печат на идентификационен бадж”, Ви отправяме покана за представяне на оферта от Ваша страна.

1.      Дизайн на плакати, флаери и брошури и табла

            Материалите трябва да съдържат:

-          изявлението: - „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.” ;

-          Да се уточни, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ;

-          Да се постави посланието – „Инвестираме във вашето бъдеще” , символизиращо помощта на Европейския съюз ;

-          Логото на ЕС и ЕСФ;

-          Наименование на Схемата – BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3

-          Наименованието на проекта – „ Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи хора в Община Костенец – фаза 2 „ и „ Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07-0124-C-0001

-          Текста : „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

-          Изречението – „ Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”

-          Дизайнът да е изготвен в съответствие  с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията и Приложение 1 към него

-          Логото на Община Костенец

-          Горната информация следва да заема поне 25 % от  площта на съответния дизайн

Предлагана цена - с ДДС

2.      Отпечатване  на  информациони плакати, флаери и брошури

Информационните  плакати да имат следните параметри:

Размер 520/800 мм.,

Цветност 4+0

Тираж  35 бр.

Флаерите да имат следните параметри:

Размер 105/148мм.,

Хартия 150 гр. – мат

Цветност 4+4

Тираж  200 бр.

Информационните брошури  да имат следните периметри:

            Брошури за започване на проекта

Размер 210/297 мм., мин. 2 бига

хартия 150 гр. -  мат

цветност 4+4

тираж  200 бр.

Брошури за приключване на проекта

Размер 148/210 мм. в сгънат вид

Обем 12 стр.

хартия 130 гр. -  мат

цветност 4+4

закрепване с 2 телчета

тираж  200 бр.

Предлагана цена - с ДДС.

3.      Доставка и печат на идентификационен бадж

Размер 85/55 мм.

цветност 4+0

тираж  25 бр.

Предлагана цена  -  с ДДС.

   В случай, че желаете да вземете участие като кандидат за изпълнител на гореспоменатата поръчка, очакваме офертата Ви под формата на писмено предложение до 16.00 часа на 31.01.2011 г. в „Деловодство” на Общинска администрация Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, „Център за услуги на граждани ”.

   По време на изпълнение на услугата, от Изпълнителят се очаква да работи в тясно сътрудничество с Възложителя.

   Изпълнителят е отговорен за прилагане на всички нормативни изисквания на българското законодателство по отношение на извършваните услуги.

   Негова отговорност е също да гарантира, че услугите ще бъдат изпълнени качествено и в срок.

   Офертите ще се разглеждат от Комисия за оценка на направените предложения, назначена съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, по реда на тяхното постъпване.

   Офертите, представени след крайния срок не се приемат.

   Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена за услуга, най – кратък срок на изпълнение и да отговаря на посочените технически спецификации.

   Очакваме Вашата оферта в посочения по-горе срок, като същата трябва да съдържа най-малко:

11.  Данни за дружеството или физическото лице;

12.  Срок на валидност на офертата – мин. 2 месеца

13.  Срок на изпълнение – пет дни от датата на сключване на договора

14.  Условия на плащане – в брой или по банков път

15.  Обща стойност с описан ДДС

16.  Копие от документ за регистрация

17.  Копие от БУЛСТАТ

18.  Декларация по чл.47 ал.1 т.1, т.2 и т.3 от ЗОП ( по приложен образец )                                                                 

 

ИВО ТОДОРОВ

Кмет на Община Костенец

 

Дата на публикуване 26.01.2011 г.

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

              В община Костенец стартира Проект „Грижа за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец – фаза 2”,  чрез който общината ще предоставя социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Продължителността на проекта е 14 месеца. Предоставянето на социалните услуги е 12 месеца – от 01.03.2011 г. до 29.02.2012 г.

            По проекта ще бъдат наети 10 социални асистенти и 10 домашни помощника, като част от тях ще са прехвърлени от фаза 1 на схемата за безвъзмездна финансова помощ.

            Подаването на документите се извършва в Центъра за услуги на граждани в сградата на общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2 в срок до 11.02.2011 година

            ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват следните лица:

-          Лице с различни видове увреждания

-          Самотно живеещи лица, които се нуждаят от помощ при извършване на ежедневни дейности и организиране на свободното време

Необходими документи:

1.      Заявление по образец

2.      Копие на медицински документи

3.      Копие на документ за самоличност

4.      Копие на документ за завършено образование

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

            Потребителската такса за ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е обвързана с дохода на потребителя и месечния брой получени часове  услуга, умножени по съответната диференцирана ставка по Методиката за изчисляване на потребителска такса /приложение №3 към НП „АХУ”/.

Месечен доход на потребителя         Диференцирана ставка за

                                                                                  потребителска такса

До 65.00 лв. /ГМД за 2009 г./                  0.17 лв./час

От 65.01 лв. до 130.00 лв.                         0.19 лв./час

От 130.01 лв. до 195.00 лв.                       0.22 лв./час

От 195.01 лв. до 260.00 лв.                       0.26 лв./час

От 260.01 лв. до 325.00 лв.                       0.31 лв./час

От 325.01 лв. до 390.00 лв.                       0.34 лв./час

Над 390.00 лв.                                             1.70 лв./час

Дължимата такса ще се изчислява върху реално ползваните часове, сумирани за месеца и ще се заплаща до 10- то число на месеца, следващ ползването на социалната услуга

            ЗА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ИЛИ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

 

могат да кандидатстват следните лица:

-          Безработни

-          Работещи

-          Пенсионери,

Неосъждани, в добро физическо и психическо състояние с мотивация и нагласа за извършване на такива дейности, за които ще бъде извършен подбор.

Необходими документи:

1.      Заявление

2.      Копие на документ за самоличност

3.      Автобиография

4.      Копие на документ за завършено образование

5.      Медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост

6.      Други документи, доказващи опит в предоставяне на социални услуги

 

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .:: снимки : Н.Желязков