Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви 2013

 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 от ЗОС и чл.24, ал.1 от НОС, във връзка с чл.71 от НОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 29.05.2014 г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН  С ПЛОЩ ОТ 30 КВ.М., находящ се в УПИ XI „За комплексно обществено обслужване”, кв. 99 по регулационния план на град Костенец, за поставяне на преместваем обект за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала, при следните условия:

1.       Първоначална месечна наемна цена: 43,00 /четиридесет и три / лева;

2.       Имотът се отдава под наем за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена от главния архитект схема, за извършване на търговска дейност;

3.       Изисквания за поставяне на преместваемия обект:

1/ преместваемият обект трябва да бъде разположен въз основа на схема, одобрена от главния архитект, след издадено разрешително  за поставяне;

2/ преместваемият обект трябва да бъде поставен по начин, така че да не застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и техните права;

3/ преместваемият обект трябва да отговаря на устройствените и строителните правила за безопасност, и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на населеното място.

4.       Срокът за отдаване под наем е 10 /десет/ години от датата на подписване на договор за наем, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване;

5.       Стъпка на наддаване: 4,00 /четири/ лева;

6.       Депозитна вноска в размер на 30,00 /тридесет/ лева, която се внася до 16.00 ч. на 28.05.2014 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

7.       Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

Тръжната документация се закупува до 16.00 ч. на 26.05.2014 г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец” в Общинска администрация Костенец, с адрес: гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, етаж I. Цената на тръжната документация е 30,00 лева. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Заявленията и предложенията се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І, в срок до 16.00 ч. на 28.05.2014 г.

  1. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 06.06.2014 г. на същото място и час. При повторен търг документация се закупува до 16.00 часа на 04.06.2014г. Депозитът се внася до 16.00 часа на 05.06.2014 г. Заявление и предложения се подават до 17.00 часа на 05.06.2014 г.

                За справки: Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19 

Публикувана на 14.05.2014 г.

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 и  ал. 2 от ЗОС и чл.23, ал.1 от НОС, във връзка с чл.71 от НОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 15.04.2014 г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ПАВИЛИОН С ПЛОЩ ОТ 5 КВ.М., монтиран на централен площад - място № 11, съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти в ЦГЧ на село Костенец, в кв. 66 по регулационния план на село Костенец.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала, при следните условия:

1.       Първоначална месечна наемна цена: 45,00 /четиридесет и пет/ лева без ДДС;

2.       Павилионът се отдава под наем за извършване на търговска дейност;

3.       Срокът за отдаване под наем е 10 /десет/ години от датата на подписване на договор за наем, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване;

4.       Стъпка на наддаване: 3 /три/ лева;

5.       Депозитна вноска в размер на 30,00 /тридесет/ лева, която се внася до 16.00 ч. на 14.04.2014 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

6.       Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

Тръжната документация се закупува до 17.00 ч. на 10.04.2014 г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец” в Общинска администрация Костенец, с адрес: гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, етаж I. Цената на тръжната документация е 30,00 лева. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Заявленията и предложенията се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І, в срок до 16.00 ч. на 14.04.2014 г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. на същото място и час.

                За справки: Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

Публикувана на 31.03.2014 г.

 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.7, ал. 1 и ал.2, т.2 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 15.04.2014г.

 

от 9.30 часа за отдаване под наем  на имоти - общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с. Очуша, ЕКАТТЕ 54554

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица

2.Участниците в търга участват за цели позиции, а не за отделни имоти.

3. Характеристиките на позициите са описани в приложение № 1 към тръжната документация.

4. Първоначалната годишна наемна цена за позициите е описана в приложение № 2 към тръжната документация.

3.Кандидатите трябва да внесат депозитна вноска за позицията, за която участват в размер /съгласно приложение № 2 към тръжната документация/.Депозита се внася до  14.00 ч. на 14.04.2014г. в касата на Община Костенец, стая 18 или по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF. В случай, че участникът участва за всички позиции депозитът може да бъде внесен в едно платежно нареждане или в една приходна квитанция и да е равен на сумата от депозитите на отделните позиции.

4. Имота се отдава под наем за срок от датата на подписване на договора за наем до 30.09.2019г., като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема.

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 10.04.2014г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 15,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 14.04.2014г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 23.04.2014г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 от ЗОС и чл.24, ал.1 от НОС, във връзка с чл.71 от НОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 07.04.2014 г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН 1 С ПЛОЩ ОТ 5 КВ.М., находящ се в УПИ I-1969,1970,1975 „За обществено обслужване”, кв. 89В по регулационния план на град Костенец, за поставяне на преместваем обект за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала, при следните условия:

1.       Първоначална месечна наемна цена: 20,00 /двадесет / лева;

2.      Имотът се отдава под наем за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена от главния архитект схема, за извършване на търговска дейност;

3.      Срокът за отдаване под наем е 10 /десет/ години от датата на подписване на договор за наем, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване;

4.      Стъпка на наддаване: 2 /два/ лева;

5.      Депозитна вноска в размер на 15,00 /петнадесет/ лева, която се внася до 15.00 ч. на 04.04.2014 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

6.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

Тръжната документация се закупува до 15.00 ч. на 02.04.2014 г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец” в Общинска администрация Костенец, с адрес: гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, етаж I. Цената на тръжната документация е 30,00 лева. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Заявленията и предложенията се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І, в срок до 16.00 ч. на 04.04.2014 г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 15.04.2014 г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост, тел. 23-08/вътр.19

 

 

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 30.12.2013г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ 53 КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 40 КВ.М., находящи се в имот пл. № 631 в кв. 87 по регулационния план на гр.Костенец, за извършване на търговска дейност с промишлени стоки и автосервизни услуги.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена:

- За помещенията  –167,00 лв. /сто шестдесет и седем лева / без ДДС.

- За прилежащия терен – 20,00 лв./двадесет лева/.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лв. Депозита се внася до  13.30 ч. на 27.12.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 10 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 13.30 ч. на 27.12.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец” в срок до 14.00 ч. на 27.12.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.01.2014г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2 и чл.67 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 70/26.04.2012г. на Общински съвет – Костенец

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 18.12.2013г. от 10.30 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН  НАД ГРАДСКИ ТОАЛЕТНИ  С ПЛОЩ ОТ 82 КВ.М.

находящ се в кв. „Озеленяване”, ул. „Китка” по плана на гр.Костенец, при следните конкурсни условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Първоначална месечна наемна цена - 165,00лв на месец.

3.      Теренът се отдава под наем за монтиране на преместваем обект за търговска дейност.

4.      Наемателят се задължава да извърши необходимите озеленителни мероприятия и да поддържа тревните площи в добър естетически вид.

5.      Наемателят се задължава да събира такса за ползване на тоалетните не повече от 0,30 стотинки.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 50,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 17.12.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

Закупуване на конкурсната документация до 17.00 ч. на 16.12.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 17.12.2013г.

При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 03.01.2014г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 и чл. 51 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 22.10.2013г. от 11,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: представляващУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с площ от 2733 кв.м., съставляващ парцел ХVІ – 39 /парцел шестнадесети за имот тридесет и девети / в квартал 14 /четиринадесети/ по регулационния план на с. Подгорие, ведно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 260 кв.м., при граници на имота парцел ХVІІ, парцел ХVІІІ, парцел ХV, улица с о.т. 23-24-55 и зелени площи, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на 90 199,00 лв. / деветдесет хиляди сто деветдесет и девет лева /.Достигнатата крайна цена се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.      Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, от 13.00 часа на 07.10.2013 г. до 15,00 часа на 21.10.2013г.. Стойността на тръжната документация е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ лв. съгласно чл. 84, т. 8, б.д от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

3.      Депозит за участие в размер на – 10 000,00 лв./десет хиляди лева/. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 21.10.2013г. по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBAN – BG 14CECB97903342549800, BIC– CECBBGSF.

4.      Търгът ще се проведе на 22.10.2013г. от 11,00 часа. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2013г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден  от 10.00 часа до 16.00 часа в срок от 08.10.2013 г. до 21.10.2013г.

  1. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”  в срок до 16.00 часа на 21.10.2013г.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 и чл. 51 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 22.10.2013г. от 14,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с площ от 1450 кв.м. съставляваш парцел ХV-674 /парцел петнадесети за имот шестстотин седемдесет и четвърти/ в квартал 84 /осемдесет и четвърти/ по регулационния план на гр.Костенец ведно с построените в него МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 275 кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 31 кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена от 115 кв.м., МАСИВНА СГРАДА /трафопост/ със застроена площ от 20 кв.м., ПОЛУМАСИВНА СГРАДА  със застроена площ от 28 кв.м., при граници на имота УПИ ХІХ, УПИ ХІV, река Марица и вътрешни улици, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на72 617,00 лв./седемдесет и две хиляди шестстотин и седемнадесет лева / в т.ч. за земя 27 550,00 лв. / двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева / и за сграда 45 067,00 лв. /четиридесет и пет хиляди и шестдесет и седем лева /.Достигнатата крайна цена се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.      Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, от 13.00 часа на 07.10.2013 г. до 15,00 часа на 21.10.2013г.. Стойността на тръжната документация е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ лв., съгласно чл. 84, т. 8, б.д от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

3.      Депозит за участие в размер на – 8 000,00 лв./осем хиляди лева/. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 21.10.2013г. по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBAN – BG 14CECB97903342549800, BIC– CECBBGSF.

4.      Търгът ще се проведе на 22.10.2013г. от 14,00 часа. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2013г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден  от 10.00 часа до 16.00 часа в срок от 08.10.2013 г. до 21.10.2013г.

  1. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”  в срок до 16.00 часа на 21.10.2013г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А

Община Костенец , област София, на основание чл. 128  ал.2 ,във връзка с ал. 12 на чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПЛАН за РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ( и ИПЗ) на КОМПЛЕКС „ГОЛФ КЛУБ „ИБЪР“ ,с обхват на ПРЗ (ИПЗ ) от територията на Община Костенец: ПИ 035001, ПИ 035002, ПИ 102023, ПИ 171053, ПИ 217050, ПИ 061046, ПИ 209040, ПИ 183024, ПИ 149003, ПИ 085010, ПИ 189013, ПИ189014, ПИ 654006, ПИ 676054, ПИ 185023, ПИ 085037, ПИ  169030 от землището на Община Костенец, от които  ПИ 209040 и ПИ 217050 са отразени на графичната част на ПРЗ.

Планът се намира в сградата на общинска администрация Костенец и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него.На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от уведомяването на  заинтересуваните лица,същите  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ЧИ на ПУП / ПР,ПЗ и ПУР/ до областния Управител ,чрез Кмета на общината.

Приложения Голф клуб ИБЪР

   

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.40в, ал.1 и чл. 50, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 209/20.12.2012г. на Общински съвет - Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 27.08.2013г.

за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на гаражи,  в УПИ ІІІ „За гаражи”, кв. 83 по плана на гр. Костенец, одобрен със Заповед № О-1196/02.08.1977г. на ОНС, изменен със Заповед №РД-15-235/05.07.2011г. на кмета на община Костенец и план за застрояване към него, както следва:

·         от 10.00 часа – за гараж № 1, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         от 10.15 часа – за гараж № 2, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 10.30 часа – за гараж № 3, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 10.45 часа – за гараж № 4, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.00 часа – за гараж № 5, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.15 часа – за гараж № 6, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.30 часа – за гараж № 7, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 12.45 часа – за гараж № 8, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 14.00 часа – за гараж № 9, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 14.15 часа – за гараж № 10, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 14.30 часа – за гараж № 11, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 14.45 часа – за гараж № 12, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 16.00 часа – за гараж № 13, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

·         От 16.15 часа – за гараж № 14, със ЗП 22 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  242,00 лв.

 

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

До участие в търга се допускат – кандидати, които:

-          Притежават собственост /апартамент/ в жилищния комплекс, построен в УПИ V или УПИ ІV „Жилищен комплекс” в кв. 83 по плана на гр. Костенец

-          Не притежават друг гараж и не са придобили такъв чрез отстъпено право на строеж на общинска земя

Кандидатите трябва да внесат депозит, за гаража за който участват в размер на 50,00 лв.. Депозита се внася до  16.00 ч. на 26.08.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 26.08.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 50,00 /петдесет/ лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 26.08.2013г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.09.2013г. на същото място и час. Закупуване на тръжна документация за повторния търг може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 16,00 часа на 02.09.2013г. Подаване на заявленията и предложенията за повторната дата  в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 02.09.20193г.

Важно! Един кандидат има право да сключи само един договор за отстъпено право на строеж за изграждане на един гараж в УПИ ІІІ „За гаражи“ в кв. 83 по плана на гр.Костенец.

                За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

 

Обявата е публикувана на 09.08.2013г.

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.40в, ал.1 и чл. 50, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 209/20.12.2012г. на Общински съвет - Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 28.08.2013г.

за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на гаражи,  в УПИ ІІІ „За гаражи”, кв. 83 по плана на гр. Костенец, одобрен със Заповед № О-1196/02.08.1977г. на ОНС, изменен със Заповед №РД-15-235/05.07.2011г. на кмета на община Костенец и план за застрояване към него, както следва:

·         от 10.00 часа – за гараж № 15, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         от 10.15 часа – за гараж № 16, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 10.30 часа – за гараж № 17, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 10.45 часа – за гараж № 18, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.00 часа – за гараж № 19, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.15 часа – за гараж № 20, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.30 часа – за гараж № 21, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 12.45 часа – за гараж № 22, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 14.00 часа – за гараж № 23, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 14.15 часа – за гараж № 24, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 14.30 часа – за гараж № 25, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 14.45 часа – за гараж № 26, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 16.00 часа – за гараж № 27, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

·         От 16.15 часа – за гараж № 28, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

До участие в търга се допускат – кандидати, които:

-          Притежават собственост /апартамент/ в жилищния комплекс, построен в УПИ V или УПИ ІV „Жилищен комплекс” в кв. 83 по плана на гр. Костенец

-          Не притежават друг гараж и не са придобили такъв чрез отстъпено право на строеж на общинска земя

Кандидатите трябва да внесат депозит, за гаража за който участват в размер на 50,00 лв.. Депозита се внася до  16.00 ч. на 27.08.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 27.08.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 50,00 /петдесет/ лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 27.08.2013г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 04.09.2013г. на същото място и час. Закупуване на тръжна документация за повторния търг може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 16,00 часа на 03.09.2013г. Подаване на заявленията и предложенията за повторната дата  в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 03.09.20193г.

Важно! Един кандидат има право да сключи само един договор за отстъпено право на строеж за изграждане на един гараж в УПИ ІІІ „За гаражи“ в кв. 83 по плана на гр.Костенец.

                За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

 

 

Обявата е публикувана на 09.08.2013г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.40в, ал.1 и чл. 50, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 209/20.12.2012г. на Общински съвет - Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 29.08.2013г.

за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на гаражи,  в УПИ ІІІ „За гаражи”, кв. 83 по плана на гр. Костенец, одобрен със Заповед № О-1196/02.08.1977г. на ОНС, изменен със Заповед №РД-15-235/05.07.2011г. на кмета на община Костенец и план за застрояване към него, както следва:

  • от 10.00 часа – за гараж № 29, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв
  • от 10.15 часа – за гараж № 30, със ЗП 27 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  297,00 лв
  • От 10.30 часа – за гараж № 31, със ЗП 20 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  220,00 лв
  • От 10.45 часа – за гараж № 32, със ЗП 20 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  220,00 лв
  • От 14.00 часа – за гараж № 33, със ЗП 20 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  220,00 лв
  • От 14.15 часа – за гараж № 33, със ЗП 20 кв.м. при начална тръжна цена в размер на  220,00 лв

 

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

До участие в търга се допускат – кандидати, които:

-          Притежават собственост /апартамент/ в жилищния комплекс, построен в УПИ V или УПИ ІV „Жилищен комплекс” в кв. 83 по плана на гр. Костенец

-          Не притежават друг гараж и не са придобили такъв чрез отстъпено право на строеж на общинска земя

Кандидатите трябва да внесат депозит, за гаража за който участват в размер на 50,00 лв.. Депозита се внася до  16.00 ч. на 28.08.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 28.08.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 50,00 /петдесет/ лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 28.08.2013г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.09.2013г. на същото място и час. Закупуване на тръжна документация за повторния търг може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 16,00 часа на 04.09.2013г. Подаване на заявленията и предложенията за повторната дата  в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 04.09.20193г.

Важно! Един кандидат има право да сключи само един договор за отстъпено право на строеж за изграждане на един гараж в УПИ ІІІ „За гаражи“ в кв. 83 по плана на гр.Костенец.

                За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

Обявата е публикувана на 09.08.2013г.

О Б Я В Я В А

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 26.06.2013г.

от 09.30 часа за отдаване под наем  на имоти - общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП: пасища и пасища/мери в землището на с. Очуша, ЕКАТТЕ 54554, за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или съседно землище на територията на община Костенец

 

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала, при следните условия:

І.До участие в търга се допускат физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон, земеделски стопани, които:

1)      Отглеждат пасищни животни /едър рогат добитък/ регистрирани в Системата за идентификация на животните в съответното землище и/или в съседно землище на територията на община Костенец

2)      притежават регистрация на животновъдния обект от Областна дирекция по безопасност и храни – Софийска област, на територията на община Костенец, както следва:

-          10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи

-          5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;

3)      Нямат задължения към Община Костенец

ІІ.Участниците в търга кандидатстват за цялата обявена площ.

ІІІ.Кандидатът е длъжен да извърши предварителен оглед на обекта на търга и да го приеме във вида по време на огледа.

ІV.Характеристика на земеделските земи обект на търга:

Имот №

Н Т П

Площ в дка

208

пасище,мера

13.438

182

пасище,мера

7.036

78015

пасище,мера

13.571

78020

пасище,мера

40.499

90013

пасище,мера

7.773

90015

пас. с храсти

11.62

90016

пасище,мера

42.189

91019

пасище,мера

5.976

92017

пас. с храсти

4.827

92018

пасище,мера

12.108

92021

пасище,мера

35.84

96002

пасище,мера

23.525

96006

пасище,мера

15.406

96011

пасище,мера

94.605

101025

пасище,мера

56.43

102006

пасище,мера

25.262

102032

пасище,мера

7.805

102037

пасище,мера

20.867

102039

пасище,мера

17.202

103004

пасище,мера

22.914

105015

пасище,мера

4.406

106010

пасище,мера

2.544

106011

пасище,мера

11.619

125005

пасище,мера

40.833

125006

пасище,мера

3.158

125010

пасище,мера

28.167

124024

пасище,мера

51.026

95010

пасище,мера

28.149

95061

пасище,мера

26.134

 

ВСИЧКО ДКА:

674.929

 

V.Първоначалната годишна наемна цена съгласно Решение № 61/24.04.2013г. на Общински съвет – Костенец и Тарифа за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост е в размер на 675,00 лв./шестстотин седемдесет и пет лева/.

VІ. Участва се с установен максимален брой животни от рода на едър рогат добитък – 84 бр. за паша в обявената площ, предмет на търга,   съгласно нормативите за числеността на селскостопанските животни, допускани за паша в държавните и общинските мери и пасища.

VІІ. Кандидатите трябва да внесат депозитна вноска в размер на 100,00 лв..Депозита се внася до  16.00 ч. на 25.06.2013г. по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF или в касата на Община Костенец, стая 18.

VІІІ. Имота се отдава под наем за срок от 5 стопански години, от 01.10.2013г. до 30.09.2018г. като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема.

ІХ. Закупуване на тръжната документация до 15.00 ч. на 25.06.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 15,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Х.Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 25.06.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 04.07.2013г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

Обявата е публикувана на 11.06.2013г.

О Б Я В Я В А

Община Костенец има намерение да направи промени в приетата с Решение № 16/ 27.02.2013 г. на Общински съвет Костенец Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. в Община Костенец, както следва:

1. В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем, :

11

Помещение, находящо се в сграда „А”, застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по плана на гр.Костенец, Кооперативен пазар

15 кв.м.

12

Терен ,находящ се в кв. 14, централна градска част в гр. Момин прход /до автобусна спирка за с.Горна Василица/, за монтиране на преместваем обект

50 кв.м.

13

Павилион, монтиран на централен площад в кв. 66 по регулационния план на с.Костенец

5 кв.м.

14

Терени и помещения – частна общинска собственост, за които договорите за наем са предсрочно прекратени през 2013г.

 

 

2. В точка ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде :

10

780/5346 ид.ч от имот с идентификатор № 18561.500.40, находящ  се в с.Горна Василица, к.к. Пчелински бани – прекратяване на съсобственост

11

1153/2453 ид. ч. от имот с идентификатор № 18561.500.45, находящ се в с.Горна Василица, к.к. Пчелински бани – прекратяване на съсобственост

 

3. В точка ІІІ., б.В – „Имоти, върху които община Костенец има намерение да учреди вещно право на ползване.

1. През 2013г. общината има намерение да предложи учредяване на вещно право на ползване върху:

- сграда /читалище/ със застроена площ от 360 кв.м., находяща се в имот пл. № 556, кв. 73 по плана на с.Горна Василица на НЧ „Г.Бенковски”

 

4. В точка ІІІ., б.Е – „Имоти за преотреждане и преобразуване”:

10

Имот с идентификатор № 38916.10.09, по кадастралната карта на Вили Костенец

терен

16760

ЧОС

Преобразуване, разделяне на имота

 

13.06.13г.

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 27.05.2013г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 23,61 КВ.М., НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА „Б” НА КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР, ЗАСТРОЕНА В ИМОТ ПЛ. № 631, КВ. 87 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД КОСТЕНЕЦ

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Костенец с адрес: град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: помещението се отдава под наем за извършване на търговска дейност.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 60,00 лева /шестдесет лева/ без ДДС;

3. Стъпка на наддаване: 5 /пет/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, и без финансови задължения към Община Костенец;

6. Депозитна вноска: Кандидатите внасят депозит в размер на 50,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 23.05.2013 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

                Тръжна документация се закупува до 17.00 ч. на 20.05.2013 г. на касата на „Център за услуги на гражданите – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - Костенец, „Център за услуги на гражданите – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 23.05.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 04.06.2013 г. на същото място и час.

За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”,тел. 23-08/вътр.19 

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 10.05.2013г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.53 от НРПУРОИ, във връзка със заповед № РД-15-232/24.04.2013г.  и заповед № РД-15-231/24.04.2013г. на Кмета на Община Костенец

1. Удължавам срока за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, като обявявам нова дата за провеждането му: 28.05.2013г. от 9,30ч. в сградата на Общинска администрация – Костенец

2. Удължавам срока за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, като обявявам нова дата за провеждането му: 28.05.2013г. от 14,30ч. в сградата на Общинска администрация - Костенец

3. Удължавам срока за закупуване на тръжната документация до 15,00 ч. на 27.05.2013г. на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”.

4. Всеки желаещ да участва в публичния търг с тайно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска за позицията, за която участва в размер /съгласно приложение № 2, колона 5 от тръжната документация/ до 16,00 часа на 27.05.2013г. по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN: BG14CECB97903342549800, BIC: CECBBGSF или в касата на Община Костенец, етаж 2.

5. Крайният срок за приемане на заявления на кандидатите е до 17,00 ч. на 27.05.2013г. в деловодството на Общинска администрация, етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

6. Срок за отдаване под наем: 5/пет/ стопански години от 01.10.2013г. до 30.09.2018г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.06.2013г. 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.53 от НРПУРОИ, във връзка със заповед № РД-15-230/24.04.2013г.  и заповед № РД-15-233/24.04.2013г. на Кмета на Община Костенец

 

1. Удължавам срока за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, като обявявам нова дата за провеждането му: 29.05.2013г. от 09,30ч. в сградата на Общинска администрация - Костенец

2. Удължавам срока за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Голак, ЕКАТТЕ 15374, като обявявам нова дата за провеждането му: 29.05.2013г. от 14,30ч. в сградата на Общинска администрация - Костенец

3. Удължавам срока за закупуване на тръжната документация до 15,00 ч. на 28.05.2013г. на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”.

4. Всеки желаещ да участва в публичния търг с тайно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска за позицията, за която участва в размер /съгласно приложение № 2, колона 5 от тръжната документация/ до 16,00 часа на 28.05.2013г. по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN: BG14CECB97903342549800, BIC: CECBBGSF или в касата на Община Костенец, етаж 2.

5. Крайният срок за приемане на заявления на кандидатите е до 17,00 ч. на 28.05.2013г. в деловодството на Общинска администрация, етаж І, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

6. Срок за отдаване под наем: 5/пет/ стопански години от 01.10.2013г. до 30.09.2018г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 06.06.2013г.

               

Публикувано на 25.04.2013г.

 

О Б Я В Я В А

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.7, ал.2, т.2 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 08.05.2013г.

от 09.30 часа за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляваща земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894

от 14.30 часа за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляваща земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с. Голак, ЕКАТТЕ 15374

 

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица

2.Участниците в търга участват за цели позиции, а не за отделни имоти.

3. Характеристиките на позициите са описани в приложение № 1 към тръжната документация.

4. Първоначалната годишна наемна цена за позициите е описана в приложение № 1 към тръжната документация.

3.Кандидатите трябва да внесат депозитна вноска за позицията, за която участват в размер /съгласно приложение № 1 към тръжната документация/.Депозита се внася до  16.00 ч. на 07.05.2013г. по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF или в касата на Община Костенец, стая 18. В случай, че участникът участва за всички позиции депозитът може да бъде внесен в едно платежно нареждане или в една приходна квитанция и да е равен на сумата от депозитите на отделните позиции.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 стопански години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема.

            Закупуване на тръжната документация до 15.00 ч. на07.05.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 15,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 07.05.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 16.05.2013г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А

 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.7, ал.2, т.2 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 30.04.2013г.

 

от 09.30 часа за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляваща земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561

от 14.30 часа за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляваща земеделска земя с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с. Пчелин, ЕКАТТЕ 58863

 

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица

2.Участниците в търга участват за цели позиции, а не за отделни имоти.

3. Характеристиките на позициите са описани в приложение № 1 към тръжната документация.

4. Първоначалната годишна наемна цена за позициите е описана в приложение № 2 към тръжната документация.

3.Кандидатите трябва да внесат депозитна вноска за позицията, за която участват в размер /съгласно приложение № 2 към тръжната документация/.Депозита се внася до  16.00 ч. на 29.04.2013г. по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF или в касата на Община Костенец, стая 18. В случай, че участникът участва за всички позиции депозитът може да бъде внесен в едно платежно нареждане или в една приходна квитанция и да е равен на сумата от депозитите на отделните позиции.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 стопански години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема.

            Закупуване на тръжната документация до 15.00 ч. на 29.04.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 15,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 17.00 ч. на 29.04.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 08.05.2013г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

Обявата е публикувана на 15.04.2013г. 

О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1и ал.2 и чл.50 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 208/20.12.2012г. на Общински съвет - Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 26.04.2013г. от 14.00 ч.

за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

помещения /спортна зала и съблекалня/ с площ от 77 кв.м., находящи се на сутеренния етаж в сграда /бивш пионерски дом/, построена в УПИ VІІ – 323, кв. 128 по плана на гр.Костенец, ул. „Боровец”, за осъществяване на спортна дейност – организиране и провеждане на учебно – тренировъчна дейност, за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са юридически лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт.

2.Първоначална месечна наемна цена –51,00лв. /петдесет и един лева / без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и др.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 30,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 25.04.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 19.04.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 25.04.2013г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 08.05.2013г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

Обявата е публикувана на 11.04.2013г.

 

О Б Я В Я В А

Конкурс за дейност по извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Костенец"

дата 10.04.2013г.

О Б Я В Я В А   

Заповед за отчуждаване на части от имоти в трасето на обект публична общинска собственост - Участък "ул.Радост", гр. Момин проход - от о.т. 166 до о.т. 275, част от трасето на път "Път ІV-82248 гр. Костенец - гр. Момин проход", кв. 24 и кв. 26

О Б Я В Я В А   

на 21.03.2013г.

1.      В 13.00 часа, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.2, т.1 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №11/31.01.2013г. на Общински съвет-Костенец, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост:

Формовъчна машина „ELMACH SA

Тестомесачка /миксер/ „ELMACH

Първоначална тръжна цена: Формовъчна машина „ELMACH SA” – 850,00 лв. /осемстотин и петдесет лева/ и Тестомесачка /миксер/ „ELMACH” – 943,00 лв. /деветстотин четиридесет и три лева/. Всеки желаещ да участва в публичния търг е длъжен да внесе депозитна вноска. Депозитът е в размер на 200,00 /двеста лева/ лв. , за всяка от вещите поотделно и се внася в срок до 16,00 ч. на 20.03.2013г.  в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

2.      В 14.00 часа, на основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл. 50 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот  - общинска собственост: помещения и терен, находящи се в приземен /1-ви/ етаж от 6 етажна жилищна сграда в УПИ ІV, кв. 90 по регулационния план на гр.Костенец, за срок от 5 години при начална наемна цена от 507,00 лв. /петстотин и седем лева/.

Всеки желаещ да участва в публичния търг е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 400,00 /четиристотин лева/ лв. до 16,00 ч. на 20.03.2013г.  в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

 

            Закупуване на тръжните документация до 17.00 ч. на 13.03.2013г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.

Цена на тръжната документация по т. 1 е в размер на  50,00 лв. , по т.2 е в размер на 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 20.03.2013г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А   

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 и чл. 51 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 01.02.2012г. от 11,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: Поземлен имот с площ от 127 кв.м, застроен с бетоново съоръжение – бункер, пл. № 257 в кв. 1 по регулационния план на Вили Костенец, идентичен с идентификатор № 38916.10.13 /кадастрален район десети, имот тринадесети/ по кадастралната карта на Вили Костенец, одобрена със Заповед № РД-18-13/10.05.2005г. на ИД на АК, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на 17040,00 лв. Достигнатата крайна цена се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

1.       Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 17,00 часа на 28.01.2013г.. Стойността на тръжната документация е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ лв., съгласно чл. 84, т. 8, б.д от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

2.      Депозит за участие в размер на – 2000,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 31.01.2013г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18 или в „Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBAN –

3.      BG 14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.

4.      Търгът ще се проведе на 01.02.2013г. от 11,00 часа. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 08.02.2011г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден  от 10.00 часа до 16.00 часа в срок до 28.01.2013г.

  1. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”  в срок до 16.00 часа на 31.01.2013г.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

Обявата е публикувана на 17.01.2013г.

 

О Б Я В Я В А   


Образец заявление

Конкурс за длъжностите:

Главен експерт „Финанси”, Дирекция „ТСУ”, Отдел „Проекти на Европейския съюз” в Общинска администрация Костенец

Главен експерт и юрисконсулт, Дирекция „ТСУ”, Отдел „Проекти на Европейския съюз” в Общинска администрация Костенец

Младши експерт „Проекти”, Дирекция „ТСУ”, Отдел „Проекти на Европейския съюз” в Общинска администрация Костенец

І. Изисквания за заемане на длъжността

1. За длъжността Главен експерт „Финанси”

1.1. Минимална степен на образование – висше образование, степен – бакалавър;

1. 2 Професионален опит –2 години, участие в разработването, мониторинг, контрола и/или изпълнението, на поне 2 проекта с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурни и Кохезионни фондове на ЕС

1. 3. Професионална област на висшето образование – финанси, счетоводство или друга икономическа специалност

1.4  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  Компютърни умения: Microsoft Office 2007; счетоводен софтуер; Internet; Ciela

 - аналитична компетентност

- изграждане на отношения

- умения за работа в екип

- способност за работа под напрежение

- Професионална компетентност: познания в националната и нормативната уредба на ЕС отнасяща се до финансиране от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изпълнява дейности, свързани с осъществяването на счетоводна и отчетна дейност. Финансова дейност, свързана с реализацията на проекти по програми на ЕС и други национални и международни институции, проверка и анализ на първични счетоводни документи; участие във финансов мониторинг при реализация на проекти по програми на ЕС.

2.   За длъжността „Главен експерт и юрисконсулт”

2. 1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – магистър;

2. 2.Професионален опит – 2 години;

2.3. Професионална област на висшето образование – право

2.4 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-   компютърни умения: Microsoft Office 2007; специализиран правен софтуер; Internet;

 -  аналитична компетентност

-  изграждане на отношения

-  умения за работа в екип

-   способност за работа под напрежение

 

Професионална компетентност: Познания в областта на европейското законодателство, правила и регламенти; нормативните актове в областта на задълженията и договорите и релевантното процесуално, счетоводно и бюджетно законодателство; познания за методите и правната рамка за провеждане на тръжни процедури, обществени поръчки, покани за предложения и изготвяне на договори

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изпълнява дейности, свързани с правното осигуряване на  реализацията на проекти по програми на ЕС и други национални и международни институции. Подпомага законосъобразното протичане на процеса на подготовка, изпълнение, мониторинг и отчитане на проекти, изпълнявани от Общината и финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други национални и международни финансиращи институции

3.  За длъжността Младши експерт „Проекти”

3. 1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – професионален бакалавър;

3. 2.Професионален опит – не се изисква;

3.3. Професионална област на висшето образование – икономическо; техническо – инженерно; юридическо; хуманитарно

3.4 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  Компютърни умения: Microsoft Office 2007; Internet; Ciela

 - аналитична компетентност

- изграждане на отношения

- умения за работа в екип

- способност за работа под напрежение

- Професионална компетентност: Познания в нормативната уредба отнасяща се до финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и други национални и международни финансиращи институции

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага подготовката, разработването, представянето и изпълнението на общински проекти за финансиране по оперативните програми и по други програми на Общността и от национални и международни финансови институции.

            ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжностите щe се проведе по следния начин:
- подбор по документи
- интервю

            ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-  заявление по образец

-  автобиография  Europass формат;

-  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова книжка), както и други документи във връзка с изискванията за заемане на длъжността.

            ІV.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени  до  20.01.2013 г. на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, община Костенец, І етаж, Център за услуги на гражданите - гл. специалист – Людмила Янакиева. Телефон за контакти: 07142 / 2308; 3234, вътр. 225

            V.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на таблото за обяви и съобщения в началото на сградата на Общинска администрация Костенец, както и на сайта на община Костенец.


© 2006 Всички права запазени ::. създател .::