Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви Архив 2007


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На 28.02.2008г. от 10.00 ч.

   За отдаване под наем на ТЕРЕН от 30 кв.м. в парцел І, кв.83 по регулационния план на гр.Костенец, за монтиране на преместваем павилион за търговска дейност

   Първоначална месечна наемна цена – 30.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 27.02.2008г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2.

   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.

   Депозит в размер на 10.00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.03.2008г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19
О Б Я В Я В А


   КОНКУРС за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж върху общински недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VІІІ с площ от 350 /триста и петдесет/ кв.м., находящ се в гр.Костенец, кв.112 по регулационния план на гр.Костенец, одобрен Заповед № О-1196/ 1977г., ЧИ със Заповед № РД-15-512/ 18.07.2007г. на Кмета на Община Костенец, за изграждане на ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /букмейкърски пункт на „Еврофутбол”/ със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., при следните условия:

   • Начална цена на правото на строеж – 4 410.00 лв.

   • Правото на строеж е безсрочно.

   • Да бъде изграден търговски обект /пункт на „Еврофутбол”/ със застроена площ от 50 кв.м., съгласно предвижданията на застроителния и регулационен план.

   • Срок за реализация на строежа – 2 години от сключване на договора за учредяване право на строеж.

   • Разкриване на работни места в община Костенец.

   • Подобряване на съществуващата инфраструктура и благоустрояване на територията в и около търговски обект.

   • Участниците в конкурса да имат сключен Договор с „Еврофутбол” ООД за организиране на букмейкърски пункт.

   • Спечелилият участник да не променя предназначението на обекта за срок от 5 години, считано от влизането му в експлоатация.

   1. Конкурсът да се проведе на 26.03.2008г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрация, ІV-ти етаж, голяма заседателна зала.

   2. Предложенията за участие се подават до 16.00 ч. в деня преди провеждане на конкурса в „Деловодство” на Община Костенец, ет.1.

   3. Конкурсната документация се закупува в „Касата” на Община Костенец, ет.1 и се получава в ст.29, ет.ІІІ-ти в сградата на Общинска администрация до 16.00 ч. в деня преди провеждане на конкурса. Цена на комплект документация – 50.00 лв.

   4. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 440.00 лв. и се внася в касата на Община Костенец , ет.ІІ-ри до 16.00 ч. в деня преди провеждане на конкурса.

   5. Оглед на имота се извършват всеки работен ден до 16.00 ч. в деня преди провеждане на конкурса.

   6. Изисквания към кандидатите:

   Допускат се до участие в конкурса еднолична търговци и юридически лица с правоспособност по българското законодателство.

   Допълнителна информация се получава от организаторите на конкурса - служба “Общинска собственост”, стая 29, IІI етаж, тел.07142/ 23-08, вътр. 19.

   СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.02.2008г.
    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, факс 32-34, тел. 07 142/ 23-08, вътр.19
О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14 от ЗОС и чл.82, ал.3 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

   На 27.02.2008г. от 11.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, временно стопанисван от община Костенец, с площ от 1 000 /хиляда/ кв.м., представляващ част от имот № 38 в кадастрален район 444 по плана на новообразуваните имоти в местността “Балабаница”, землище с.Горна Василица

   Първоначална годишна наемна цена – 15.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 26.02.2008г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2.

   Цена на тръжната документация – 15.00 лв.

   Депозит в размер на 5.00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 06.03.2008г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19
О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   на 22.01.2008г. от 11,00ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

   находящо се в сграда застроена в имот пл. № 631,кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 15 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 50лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 21.01.2008г. на касата на Община Костенец.

   Цена на тръжната документация – 30 лв.

   Депозит в размер на 20,00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.01.2008г. на същото място и час

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   на 22.01.2008г. от 10,00ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

   находящ се в парцел ХХ, кв. 51 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 96 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 100лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 21.01.2008г. на касата на Община Костенец.

   Цена на тръжната документация – 30 лв.

   Депозит в размер на 30,00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.01.2008г. на същото място и час

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.19, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,

   УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВООИ

   ТАЕН ТЪРГ

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

   ТЕРЕН № 1 от 25 кв.м. в парцел І, кв.89”а” по регулационния план на гр.Костенец, за монтиране на преместваем павилион за търговска дейност

   1. Търгът ще се проведе на 07.01.2008г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, ІV етаж. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 15.01.2008г.

   2. Тръжната документация може да се закупи в касата на Общинска администрация - Костенец, І етаж и получи в стая 29 в срок до 16.00 часа на 04.01.2008г.

   3. Цена на тръжната документация – 30.00 лв.

   4. Начална месечна наемна цена - 28.08 лв.

   5. Заявленията за участие с приложените документи се подават в срок до 16.00 часа, на 04.01.2008г., в деловодството на Общинска администрация гр.Костенец, І етаж.

   6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 2.00 лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 04.01.2008г., в касата на Общинска администрация – II етаж

   ЗА СПРАВКИ: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, стая № 29, тел. 23-08, вътр.19

   Обявата е публикувана на 20.12.2007 г.


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 17.12.2007г. от 13.30 ч. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ


   находящо се в сграда застроена в имот пл. № 631,кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 14 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 15лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 14.12.2007г. на касата на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ст.18, ет.2.

   Цена на тръжната документация – 30 лв.

   Депозит в размер на 10,00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 27.12.2007г. на същото място и час

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   на 19.09.2007г. от 10.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

   С площ от 50 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор № 38916.10.244, представляващ площад на курорт Вили Костенец. Първоначална месечна наемна цена 40,00лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 18.09.2007г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 18.09.2007г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 15,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 26.09.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

   Обявата публикувана на 04.09.2007г.
О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

   На 12.09.2007г. от 10.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

   Помещение – Ателие за услуги с площ от 22 кв.м., находящо се сграда „ А „ на Кооперативен пазар, имот пл. № 631, кв. 87 по плана на гр. Костенец

   Конкурсни условия:

   1. Обекта се отдава за ателие за услуги;

   2. Начална наемна цена – 42,00лв. без ДДС на месец ;

   3. Наемателят е длъжен да заплаща такса “битови отпадъци” в размер на 2,20лв. на месец;

   Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч. на 11.09.2007г. на касата на „ Евроцентър – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 11.09.2007г. в касата на Община Костенец, етаж ІІ, стая 18. Цена на конкурсната документация – 30 лв. Депозит в размер на - 10,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 20.09.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

   Обявата публикувана на 27.08.2007г.О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   на 28.08.2007г. от 11.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 4 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

   Находящо се в кв.42 по регулационния план на с.Костенец, с площ от 20 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 15,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 27.08.2007г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.08.2007г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на - 5,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 05.09.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

   Обявата е публикувана на 10.08.2007г.Община Костенец

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

   На 20.08.2007г. от 10.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

   с площ от 41 кв.м., находящ се в УПИ І, кв. 89а по плана на гр. Костенец

   Конкурсни условия:

   1. Наемателят да изгради върху терена представляващ част от имот в парцел І, кв.89а търговски обект от лека конструкция - скара, съгласно одобрен проект от архитекта на Община Костенец;

   2. Представяне на идеен проект за търговския обект;

   3. Начална наемна цена – 45,00лв. на месец;

   4. Наемателят е длъжен да заплаща такса “битови отпадъци” в размер на 8,20лв. на месец;

   5. Наемателят да извърши благоустройство на прилежащата инфраструктура;

   6. Наемателят да поддържа прилежащата инфраструктура;

   7. Наемателят да извърши озеленителни мероприятия около търговския обект.

   Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч. на 17.08.2007г. на касата на „ Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 17.08.2007г. в касата на Цена на конкурсната документация – 30 лв. Депозит в размер на - 10,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 07.08.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

   Обявата е публикувана на 04.08.2007г.ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   На 30.07.2007г. от 10.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

   с площ от 42 кв.м., представляващ уширение между ул. „ Христо Ботев „ и ул. „Пипериче„ о.т. 158, 184, 185, 186 в кв. 40 по плана на с. Костенец

   Наемателя да изгради върху терена търговски обект от лека конструкция, съгласно виза на гл.архитект.

   Първоначална месечна наемна цена – 35,00 лв. Наемателят заплаща и такса смет в размер на 8,40 лв. на месец. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.07.2007г. на касата на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Депозит в размер на - 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.08.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м., находящ се в гр.Костенец и представляващ парцел ІІ /от имоти пл.№ 1260, 1261, 1262 и част от имоти пл.№ 1256, 1257, 1258, 1259, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/ в кв.41 по плана на гр.Костенец, ведно с изградените в имота сгради /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м.

   Продажна цена – 379 662.00 лв. без ДДС.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ

   На 27.07.2007г. от 10.00 ч.

   За отдаване под наем на ТЕРЕН с площ от 31 кв.м. в ”Озеленяване” по поречието на река Чавча в кв.35 по регулационния план на с.Костенец, за монтиране на преместваем павилион за търговска дейност.

   Първоначална месечна наемна цена: 22.57 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 26.07.2007г. в касите и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2.

   Цена на тръжната документация – 30 лв.

   Депозит в размер на 2.00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 06.08.2007г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19
ЛИКВИДАТОРЪТ НА „ЕЛЕДЖИК СТИЛ” ЕАД
в ликвидация

   На основание Решение №46/05.06.2006 г. на Общински съвет – Костенец

   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

   на следния недвижим имот: ВТОРИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА, със застроена площ от 242 кв.м. изградена върху поземлен имот, находящ се в гр. Костенец, парцел VІІІ-193, кв.10 по регулационния план на гр.Костенец, с право на строеж върху терена при следните условия:


   1. Начална тръжна цена: 66 600.00 лв. без включен ДДС * начин на плащане: цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка; * срокове за плащане на цената: цената се заплаща изцяло в деня на сключване на договора за покупко-продажба; 2. Стъпка на наддаване-5000 лв.; 3. Тръжната документация се закупува в касата на „Еледжик-Стил” ЕАД – гр.Костенец, ул. „Белмекен” №4, ет.2, до 16.00 ч. на 14-я ден от датата на публикуване на обявата за търга. Цена на тръжната документация – 100.00 лв. 4. Депозитът за участие е в размер на 5 000 лева и се внася в срок до 14-ия ден от датата на публикуване на обявата за търга, по сметка на „Еледжик – Стил”ЕАД в ликвидация IBAN: BG80CECB97907013581900. B/C: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД- клон Костенец. 5. Заявленията за участие се подават до 16.00 ч. на 15-я ден от датата на публикуване на обявата за търга в касата на „Еледжик – Стил” ЕАД – гр. Костенец ул. „Белмекен” №4, ет.2-ри. 6. Търгът ще се проведе на 16-я ден от датата на публикуване на обявата за търга в 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Ив.Вазов” №2, 4 етаж, Голямата заседателна зала. При неявяване на кандидате да се проведе повторен търг на 8-я ден от датата на първоначалния търг, на същото място и час. 7. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 15-тия ден от датата на публикуване на обявата, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация. Сроковете посочени в т. 3-7 се изчисляват по реда на чл. 33 от ГПК. Ако последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в следващият след него присъствен

   За справки: Петьо Цветанов – Ликвидатор на „Еледжик –Стил” ЕАД, GSM – 0886 937 875


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.19, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ

На 25.07.2007г. от 10.00 ч.

За отдаване под наем на МАГАЗИН за хранителни стоки, находящ се в сграда „А” на Кооперативен пазар гр.Костенец с площ от 18 кв.м.

Първоначална месечна наемна цена: 34.00 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

            Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 24.07.2007г. в касите и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2.

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::