Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви Архив 2008


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС чл.16, ал.1, ал.2 от НРУПРОИ, чл.69, ал.1 от НРУПРОИ във връзка с Решение №100/13-11-2008г. на Общински съвет-Костенец
   ОБЯВЯВА КОНКУРС
   На 30-12-2008г. от 11.00ч. за отдаване под наем на следния недвижим имот: Обособен терен с площ от 1,5кв.м., съгласно приложена скица, находящ се в гр.Костенец, представляващ част от имот пл.№1346 в кв.43 по плана на града, за монтиране на преместваем обект-павилион, за срок от 5 години, при следните условия:
   1. Начална месечна наемна цена – 10,00лв.
   2. Имотът се предоставя под наем за извършване на търговска дейност
   3. Немателят е длъжен да извърши следните мероприятия за подобряване състоянието на терена:
   3.1. да поддържа тревните площи в градинката около обекта
   3.2. да осъществи допълнителни озеленителни мероприятия-поддържане на цветна градинка и обогатяването й с нови насаждения
   3.3. оформяне и поддържане на площадка за игра
   3.4. през зимния сезон да почиства алеите в градинката
   3.5. да огради имота с декоративна ограда
   4. Конкурсната документация се получава в стая 29, ет.3, ул. “Иван Вазов” 2, гр.Костенец в срок до 29-12-2008г. Цената на тръжната документация е 30 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец- партер, евроцентър.
   5.Депозитът за участие е в размер на 10 лева и се внася в срок до 29-12-2008г. в касата на Общинска администрация – Костенец.
   6. Предложенията се подават до 16.00ч на 29-12-2008г.
   7. При неявяване на кандидати да се проведе повторен конкурс на 07-01-2009г. на същото място и час.
   Допълнителна информация: Общинска администрация, тел: 23-08 ,(вътр.19)

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. чл.8, ал.4 от ЗОС и чл. 31 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА
   1.Публичен търг за отдаване под наем на следните движими вещи:
   • Формовъчна машина, година на експлоатация - 1992г., при начална тръжна цена в размер на 76,00лв. без ДДС месечно.
   • Тестомесачка /миксер/, година на експлоатация - 1992г., при начална тръжна цена в размер на 141,00лв. без ДДС месечно.
   2. Търгът ще се провед на 18-12-2008г. от 10ч в сградата на Общинска администрация Костенец - ул. “Иван Вазов”№ 2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 29-12-2008г, на същото място и час.
   3. Стъпката на наддаване е в размер на 10% от първоначано определената тръжна цена за всяка вещ.
   4. Тръжната документация се закупува в срок до 16.00ч на 17-12-2008г. Цената на тръжната документация е 30 лева, която се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, партер, евроцентър. Документацията се получава в „Общинска собственост”, ст.29, ет.3, срещу представена квитанция за закупуване на тръжна документация.
   5. Депозитът за участие е в размер на 15,00 лева за всяка от вещите и се внася в срок до 17-12-2008г., в касата на Общинска администрация – Костенец – ст. № 18, ет.2.
   6.Заявленията за участие ведно с приложените документи се подават до 16.00ч. на 17-12-2008г. в деловодството на Община Костенец- гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, партер, евроцентър, в непрозрачен запечатан плик, върху който се изписват вещите, за които се кандидатства.
   7. Оглед на вещите се извършва след предварителна заявка в служба „Общинска собственост” в срок до 16-12-2008г.
   За справки : Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08 / вътр. 19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19,ал.1 от НРПУРОИ и
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВЕНЕ
   на 15.12.2008г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящо се в парцел І, кв.83 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 80 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 90,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 12.12.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 12.12.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 50,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 23.12.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 23.12.2008 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 53 КВ.М. И ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 40 КВ.М. - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, находящи се в имот пл.№636, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена: 62.52 лв. без ДДС за помещението и 29.49 лв. за терена.
   Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 22.12.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30 лв.
   Депозит в размер на 50,00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.12.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ


   СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
   “Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
   гр.Костенец – 2030, ул.”Бреза” № 4, тел. 07142/21-59; 07142/21-96,
   ПОМЕЩЕНИЕ/СЛАДКАРНИЦА/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” УЛ. „БРЕЗА„ № 4 , ГР.КОСТЕНЕЦ , С ПЛОЩ ОТ 120 КВ.М.
   1. Конкурсът ще се проведе на 21.11.2008г. от 10,00 часа в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.
   2. Конкурсната документация може да се закупи в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 20.11.2008г.
   3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.
   4. Начална наемна цена в размер на 200 лв. /двеста лева/ Предложенията се подават в деловодството на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 20.11.2008г.
   5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 150,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 20.11.2008г., в касата на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,
   6. При неявяване на кандидати ,ще се проведе конкурс на 28.11.2008г
   ЗА СПРАВКИ: СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 , гр.Костенец ,тел:21-96

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   ОБЯВЯВА КОНКУРС
   на 21.11.2008 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ОБОСОБЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 87 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В МАСИВНА СГРАДА НА УЛ.”КИТКА” №12, ПОСТРОЕНА В УПИ І, КВ.90 ПО ПЛАНА НА ГР.КОСТЕНЕЦ
   Първоначална месечна наемна цена – 195 € без ДДС. Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на конкурсна документация, внасяне на депозит за участие и подаване заявления за участие до 16.00 ч. на 20.11.2008 г. на касите и в деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на конкурсната документация – 100.00 лв.
   Депозит в размер на 200.00 лв.
   При неявяване на кандидати, конкурсът ще се проведе на 28.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   ОБЯВЯВА КОНКУРС
   на 19.11.2008 г. от 10.00 ч.
   ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м., находящ се в гр.Костенец и представляващ парцел ІІ /от имоти пл.№1260, 1261, 1262 и част от имоти пл.№1256, 1257, 1258, 1259, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/ в кв.41 по плана на гр.Костенец, ведно с изградените в имота сгради /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м.
   Първоначална продажна цена – 379 662.00 лв. без ДДС. Условията на конкурса са подробно описани в конкурсната документация.
   Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на конкурсна документация, внасяне на депозит за участие и подаване заявления за участие до 16.00 ч. на 18.11.2008 г. на касата и в деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на конкурсната документация – 100.00 лв.
   Депозитът в размер на 37 900.00 лв. се внася по сметка на Община Костенец.
   При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 23.04.2007г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 10.11.2008 г. от 10.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 25.956 дка. в местността „Орехчето”, имот №466 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 259.56 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 10.11.2008 г. от 11.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 15.165 дка. в местността „Колюнска поляна”, имот №468 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 151.65 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 10.11.2008 г. от 09.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 21.783 дка. в местността „Стубела”, имот №471 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 217.83 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 10.11.2008 г. от 13.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 30.129 дка. в местността „Йоневска чучура”, имот №472 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 301.29 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ


   На 10.11.2008 г. от 14.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 10.959 дка. в местността „Езерище”, имот №473 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 109.59 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 10.11.2008 г. от 15.00 ч.
   За отдаване под наем на:
   І. ЯЗОВИР от 23.267 дка. в местността „Нишана”, имот №463 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   ІІ. ЯЗОВИР от 64.694 дка. в местността „Нишана”, имот №464 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   ІІІ. ЯЗОВИР от 5.875 дка. в местността „Рътиците”, имот №641 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   ІV. ЯЗОВИР от 6.195 дка. в местността „Нишана”, имот №722 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 999.95 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 07.11.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 100.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.11.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
   на 28.10.2008г. от 10,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 9 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   с площ от 15 кв.м., находящ се в кв. 66 / бивш паркинг на ТПК / по регулационния план на с. Костенец. Първоначална месечна наемна цена 15,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 27.10.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.10.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 5,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 05.11.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 09.10.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА КОНКУРС
   На 23.09.2008г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
   с площ от 166 кв.м, представляващ част от парцел ІV – 686, кв. 67 по плана на с. Костенец – за търговска дейност.
   Конкурсни условия:
   1. Наемателят да изгради върху терена представляващ част от имот в парцел ІV, кв.67 търговски обект от лека конструкция с площ от 46 кв.м., съгласно одобрен проект от архитекта на Община Костенец;
   2. Начална наемна цена – 125,00лв. на месец;
   3. Наемателят е длъжен да заплаща такса “битови отпадъци” в размер на 21,20лв. на месец;
   4. Наемателят да извърши благоустройство на градинката и детската площадка, находящи се непосредствено до обекта, като постави 1 брой детска люлка и 1 брой улично осветление;
   5. Наемателят да поддържа прилежащата инфраструктура вкл. градинката и детската площадка;
   6. Наемателят да извърши озеленителни мероприятия в градинката и детската площадка.
   Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч. на 19.09.2008г. на касата на „ Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 19.09.2008г. в касата на Общинска администрация Костенец, ет.ІІ. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Депозит в размер на - 50,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 01.10.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 05.09.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 26.09.2008 г. от 10.00 ч.
   За отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 23 кв.м., находящо се в сграда „А” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл.№631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец.
   Първоначална месечна наемна цена – 75.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 25.09.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 06.10.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
   гр.Костенец – 2030, ул.”Бреза” № 4, тел. 07142/21-59; 07142/21-96,www.sou kostenetz.hit.bg
   
О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ
   
ПОМЕЩЕНИЕ/УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” УЛ. „БРЕЗА„ № 4 , ГР.КОСТЕНЕЦ , С ПЛОЩ ОТ 260 КВ.М.
   1. Конкурсът ще се проведе на 14.08.2008г. от 10,00 часа в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.
   2. Конкурсната документация може да се закупи в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 13.08.2008г.
   3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.
   4. Начална наемна цена в размер на 350 лв. / триста и петдесет лева / без ДДС;
   5. Предложенията се подават в деловодството на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 13.08.2008г.
   6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 300,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 13.08.2008г., в касата на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,
   7. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 21.08.2008г. на същото място и час.
   ЗА СПРАВКИ: СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 , гр.Костенец ,тел:21-96

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   За продажба на недвижим имот - общинска собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с.Горна Василица, мах.”Нова”, община Костенец, с площ от 6 870 кв.м., съставляващ парцел VІІІ-79 в кв.3 по регулационният план на селото от 1987г., ведно с изградената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 430 кв.м., при следните условия:
   1. Начална тръжна цена – 160 115.00 лв. без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
   2. Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, ул.“Иван Вазов” № 2, гр.Костенец в срок до 16.00 ч. на 01.08.2008г. Цената на тръжната документация е 90.00 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, ет.1.
   3. Депозитът за участие е в размер на 16 000.00 лв. и се внася в срок до 16.00 ч. на 01.08.2008г., в в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.
   Документи и предложения за участие в търга се подават до 16.00 ч. на 14.03.2008г. в деловодството на Общинска администрация - Костенец.
   5. Търгът ще се проведе на 04-08-2008г. в 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул.“Иван Вазов” № 2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 11.08.2008г. на същото място и час.
   6. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 01.08.2008г.
   За справки: Общинска администрация Костенец, служба “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   2. СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: на 14.07.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
   на 14.07.2008г. от 11,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в озеленяване / парка / имот п. VІ, кв. 12 по регулационния план на гр. Момин проход. Първоначална месечна наемна цена 27,50 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 11.07.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец” етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 11.07.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 22.07.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 27.06.2008г.

О Б Я В Я В А КОНКУРС


   На 16-06-2008г. от 10.00ч. за отдаване под наем на следния недвижим имот: Обособен терен с площ от 64кв.м., съгласно приложена скица, находящ се в землището на с.Горна Василица, местността „Студен кладенец”, представляващ част от имот №425001 по плана за земеразделяне на с.Горна Василица, за срок от 5 години, при следните условия:
   1. Начална годишна наемна цена – 48,00лв.
   2. Имотът се предоставя под наем за извършване на ремонтни дейности на съществуващ магистрален тръбопровод и за изграждане на съоръжения, свързани с магистралния тръбопровод
   3. Конкурсната документация се закупува в стая 29, ет.3, ул. “Иван Вазов” 2, гр.Костенец в срок до 13-06-2008г. Цената на тръжната документация е 30 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец.
   6.Депозитът за участие е в размер на 10 лева и се внася в срок до 13-06-2008г. в касата на Общинска администрация – Костенец.
   7. Предложенията се подават до 16.00ч на 13-06-2008г.
   8. При неявяване на кандидати да се проведе повторен конкурс на 24-06-2008г. на същото място и час.
   Допълнителна информация: Общинска администрация, тел: 23-08 ,(вътр.19)
   Обявата да се побликува на 29-05-2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
   на 12.06.2008г. от 10,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 13 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в УПИ І, кв. 90 по регулационния план на гр. Костенец. Първоначална месечна наемна цена 53,00лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 11.06.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 11.06.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 30,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 20.06.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 29.04.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 09.05.2008 г. от 10.00 ч.
   За отдаване под наем на ТЕРЕН от 20 кв.м. в парцел ІV, кв.104 по регулационния план на гр.Костенец, за монтиране на преместваем търговски обект
   Първоначална месечна наемна цена – 15.60 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 08.05.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 19.05.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 23.03.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
   на 04.04.2008г. от 11,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 12 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в УПИ V, кв. 90 по регулационния план на гр. Костенец. Наемателят да изгради преместваем павилион за вестници и списания. Първоначална месечна наемна цена 30,00лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 03.04.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 03.04.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 15,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 14.04.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 19.03.2008г.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
   на 01.04.2008г. от 10,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 11 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в УПИ V, кв. 90 по регулационния план на гр. Костенец. Първоначална месечна наемна цена 40,00лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 31.03.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 31.03.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 20,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 09.04.2008г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
   Обявата публикувана на 17.03.2008г.


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На основание чл. 14 от ЗОС и чл. 82, ал. 2 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
   На 28.03.2008 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, част №2 от нива от общински поземлен фонд, имот №125053 с площ от 6.356 дка., в землището на с.Пчелин, местността „Мамудица”, категория шеста.
   Първоначална годишна наемна цена – 67.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет. 4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 27.03.2008 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 15.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.04.2008 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр. 19
   3. СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: до 14.03.2008 г.
   4.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
   Дата: 14.03.2008 г.


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На 21.03.2008г. от 10.00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 14 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

   С площ от 20 кв.м., находящ се в УПИ І, кв. 90 по регулационния план на гр. Костенец, за срок от 5 години. Първоначална месечна наемна цена 53,00лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 20.03.2008г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 20.03.2008г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 30,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 31.03.2008г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

   Обявата публикувана на 04.03.2008г.


   ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

   На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

   На 20.03.2008г. от 10,00 ч.

   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

   с площ от 41 кв.м., находящо се в сградата на ул. „Боровец „ № 13а по плана на гр. Костенец, за срок от 5 години, при следните конкурсни условия:

   За организиране и провеждане на курсове по танци;

   Първоначална месечна наемна цена – 37,31лв. без ДДС. Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 19.03.2008г. на касата на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ст.18, ет.2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Депозит в размер на – 20,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 28.03.2008г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц


   На 28.02.2008г. от 10.00 ч.

   За отдаване под наем на ТЕРЕН от 30 кв.м. в парцел І, кв.83 по регулационния план на гр.Костенец, за монтиране на преместваем павилион за търговска дейност

   Първоначална месечна наемна цена – 30.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 27.02.2008г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2.

   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.

   Депозит в размер на 10.00 лв.

   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.03.2008г. на същото място и час.

   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19


О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51, ал.1 от НРПУРОИ

   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ

   За продажба на недвижим имот - общинска собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с.Горна Василица, мах.”Нова”, община Костенец, с площ от 6 870 кв.м., съставляващ парцел VІІІ-79 в кв.3 по регулационният план на селото от 1987г., ведно с изградената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 430 кв.м., при следните условия:

   1. Начална тръжна цена – 160 115.00 лв. без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

   2. Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, ул.“Иван Вазов” № 2, гр.Костенец в срок до 16.00 ч. на 14.03.2008г. Цената на тръжната документация е 90.00 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, ет.1.

   3. Депозитът за участие е в размер на 16 000.00 лв. и се внася в срок до 16.00 ч. на 14.03.2008г., в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Костенец, IBAN – BG27CECB97908442549800, BIC – CECBBGSF.

   4. Заявленията за участие в търга се подават до 16.00 ч. на 14.03.2008г. в деловодството на Общинска администрация - Костенец.

   5. Търгът ще се проведе на 17.03.2008г. в 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул.“Иван Вазов” № 2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 25.03.2008г. на същото място и час.

   6. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 14.03.2008г.

   За справки: Общинска администрация Костенец, служба “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::