Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви


ПОКАНА

   На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Община Костенец обявява публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2010 година, което ще се проведе на 28.01.2010 г. /четвъртък/ от 9:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, ІV етаж в сградата на Общинска администрация.

О Б Я В Л Е Н И Е

   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 03.12.2009г. от 10,00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   Представляващ: Помещение с площ от 9.20 кв.м., находящо се в сграда „ Б „ застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по плана на гр. Костенец. Първоначална месечна наемна цена 30,00лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 02.12.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 30,00лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 02.12.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 10.12.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР


   Община Костенец, гр.Костенец, ул.”Иван Вазов”№2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-462/12.10.2009 г. на Кмета на община Костенец обявява конкурс за назначаване на младши вътрешен одитор при следните условия:
   1. Конкурсът се обявява за длъжността „Младши вътрешен одитор” на Община Костенец, длъжностно ниво по ЕКДА – Б 10.
   2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   • Висше образование – специалност „Макроикономика”, “Икономика”, образователна степен – бакалавър или магистър;
   • Минимален професионален опит – не се изисква;
   • Минимален ранг за длъжността - V младши;
   • Да притежават добра аналитична компетентност, комуникативност, ориентация към резултати и умение за работа в екип;
   • Компютърна грамотност;
   • Да са положили успешно изпит за вътрешни одитори в публичния сектор и да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от министъра на финансите;
   • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран и да не са лишени по съдебен ред от право да заемат съответната длъжност;
   3. Начин на провеждане на конкурса:
   • тест;
   • провеждане на интервю с кандидатите;
   4. Документи за участие в конкурсната процедура:
   • Заявление за участие в конкурса за Държавен служител по образец, съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
   • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съответният ред от правото да заема определена длъжност;
   • Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
   • Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”;
   • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   • Свидетелство за съдимост;
   • Копие от документ за самоличност;
   • Медицинско свидетелство;
   5. Място и срок за подаване на документите за участие:
   Документите за участие в конкурса се представят в срок от 13.10.2009 г. до 23.10.2009 г. до 17.00 часа в деловодството на Общинска администрация Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
   Обявлението за конкурса е публикувано във вестник “Новинар” на 13.10. 2009 г.
   6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Общинска администрация Костенец, ул.“Иван Вазов” №2, както и до Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
   7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
   Младши вътрешен одитор осъществява независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.
   8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 240 лв.

   ИВО ТОДОРОВ
   Кмет на Община Костенец

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 23.10.2009г. от 14.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
   На част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ място № 5 с площ от 1 кв.м. находящо се на 3 етаж в сградата на общинска администрация Костенец за разполагане на автомат за закуски. Първоначална месечна наемна цена – 36,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 22.10.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 23.10.2009г. от 11.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
   На част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ място № 3 с площ от 1 кв.м. находящо се на 3 етаж в сградата на общинска администрация Костенец за разполагане на автомат за топли напитки. Първоначална месечна наемна цена – 36,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 22.10.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 23.10.2009г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
   На част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ място № 2 с площ от 1 кв.м. находящо се на 2 етаж в сградата на общинска администрация Костенец за разполагане на автомат за топли напитки. Първоначална месечна наемна цена – 36,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 22.10.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 23.10.2009г. от 13.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
   На част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ място № 4 с площ от 1 кв.м. находящо се на 3 етаж в сградата на общинска администрация Костенец за разполагане на автомат за студени напитки. Първоначална месечна наемна цена – 36,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 22.10.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 23.10.2009г. от 09.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
   На част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ място № 1 с площ от 1 кв.м. находящо се на 1 етаж в сградата на общинска администрация Костенец за разполагане на автомат за топли напитки. Първоначална месечна наемна цена – 36,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 22.10.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 10,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.10.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   О Б Я В А
   Монтирани гаражни клетки с изтекли договори за наем, които са престанали да имат предназначението си на гараж, могат да се отдават под наем на лицата които са ги монтирали, единствено за съхранение на отоплителни материали при заплащане на годишен наем. В срок до 15.11.2009г. заинтересованите лица могат да подадат заявление за подновяване на договорите за наем. След изтичане на този срок гаражните клетки, за които няма сключени договори се премахват.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   натисни тук.

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц ПОКАНА

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
   Общинската администрация на Община Костенец има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР. Срещата ще се проведе на 25. 08. 2009 г. от 12 часа в гр. Костенец в сградата на Общинска администрация.
   ОТНОСНО: Кандидатстване по проект по - под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територии за потенциални местни инициативни групи” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територии за потенциални местни инициативни групи”
   По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България и реда и условията за разработване и подаване на подготвителни проекти по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територии за потенциални местни инициативни групи” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територии за потенциални местни инициативни групи”. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на МИГ, които ще кандидатстват за финансиране от ПРСР, както и за провеждането на поредица от информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ.
   По време на срещата ще бъде направен избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР на ПРСР „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони.
   Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, ос 4 ЛИДЕР, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.
   Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
   Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   За продажба на недвижим имот - общинска собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м. /осем хиляди седемстотин и двадесет кв.м./, находящ се в гр.Костенец и представляващ парцел ІІ /от имоти пл.№1260, 1261, 1262 и част от имоти пл.№1256, 1257, 1258, 1259, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/ в кв.41 по плана на гр.Костенец, ведно с изградените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м. /хиляда четиристотин седемдесет и шест кв.м./, при следните условия:
   1. Начална тръжна цена – 262 151.00 лв. без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
   2. Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, ул.“Иван Вазов” №2, гр.Костенец в срок до 16.00 ч. на 01.09.2009 г. Цената на тръжната документация е 260.00 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, ет.1.
   3. Депозитът за участие е в размер на 26 000.00 лв. и се внася в срок до 16.00 ч. на 01.09.2009 г., в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.
   Документи и предложения за участие в търга се подават до 16.00 ч. на 01.09.2009 г. в деловодството на Общинска администрация - Костенец.
   4. Търгът ще се проведе на 02.09.2009 г. в 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул.“Иван Вазов” №2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 09.09.2009 г. на същото място и час.
   5. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 01.09.2009 г.
   За справки: Общинска администрация Костенец, служба “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   О Б Я В Л Е Н И Е
   за провеждане на конкурс за назначаване на главен юрисконсулт
   Община Костенец, гр.Костенец, ул.”Иван Вазов”№2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-379/04.08.2009 г. на Кмета на община Костенец обявява конкурс за назначаване на главен юрисконсулт при следните условия:
   1. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен юрисконсулт” на Община Костенец, длъжностно ниво по ЕКДА – Б7.
   2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   Ø Висше образование – специалност “Право”, минимална образователна степен – магистър;
   Ø Минимален професионален опит - минимум 5 години;
   Ø Минимален ранг за длъжността - ІV младши;
   Ø Да притежава добра комуникативност, работа в екип и управленски опит;
   Ø Добра компютърна грамотност;
   Ø Придобита юридическа правоспособност;
   Ø Да не е осъждан за престъпления от общ характер, освен ако е реабилитиран;
   3. Начин на провеждане на конкурса:
   Ø практически изпит;
   Ø провеждане на интервю с кандидатите;
   4. Документи за участие в конкурсната процедура:
   Ø Заявление за участие в конкурса за Държавен служител;
   Ø Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съответният ред от правото да заема определена длъжност;
   Ø Копие от документи за придобита образователна - квалификационна степен Магистър и Диплом за завършено висше образование, Специалност – “Право”, както и Удостоверение за придобита правоспособност;
   Ø Копие от документи за придобита допълнителна квалификация и правоспособност /ако кандидата притежава такива/;
   Ø Копие от документи, удостоверяващи професионален опит – копие от трудова книжка или служебна книжка и др.;
   Ø Свидетелство за съдимост;
   Ø Копие от документ за самоличност;
   Ø Медицинско свидетелство;
   5. Място и срок за подаване на документите за участие:
   Документите за участие в конкурса се представят в срок от 06.08.2009 г. до 17.08.2009 г. до 17.00 часа в деловодството на Общинска администрация Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
   Обявлението за конкурса е публикувано във вестник “Новинар” на 05.08.2009 г.
   6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Общинска администрация Костенец, ул. “Иван Вазов” №2, както и до Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
   7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
   Да ръководи, организира, контролира и участва в работата на Общинска администрация при изготвянето на проекти на ненормативни актове, приемани от общинския съвет, както и проекти на писма, договори, становища, програми, протоколи и други актове, касаещи правомощията на кмета, както и във всички случай, когато общината е заинтересовано ведомство, а също и да организира, контролира и участва при подготовката на документи относно провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Осъществява процесуално представителство на общината.
   8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 322.00 лв.
   ИВО ТОДОРОВ
   Кмет на Община Костенец

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   За продажба на недвижим имот - общинска собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м. /осем хиляди седемстотин и двадесет кв.м./, находящ се в гр.Костенец и представляващ парцел ІІ /от имоти пл.№1260, 1261, 1262 и част от имоти пл.№1256, 1257, 1258, 1259, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/ в кв.41 по плана на гр.Костенец, ведно с изградените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м. /хиляда четиристотин седемдесет и шест кв.м./, при следните условия:
   1. Начална тръжна цена – 262 151.00 лв. без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
   2. Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, ул.“Иван Вазов” №2, гр.Костенец в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г. Цената на тръжната документация е 260.00 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, ет.1.
   3. Депозитът за участие е в размер на 26 000.00 лв. и се внася в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г., в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.
   Документи и предложения за участие в търга се подават до 16.00 ч. на 04.08.2009 г. в деловодството на Общинска администрация - Костенец.
   5. Търгът ще се проведе на 05.08.2009 г. в 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул.“Иван Вазов” №2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.08.2009 г. на същото място и час.
   6. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г.
   За справки: Общинска администрация Костенец, служба “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

   О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   За продажба на движими вещи - общинска собственост: формовъчна машина „ELMACH SA”, тестомесачка /миксер/ „ELMACH” и тестоделител с транспортна лента – неработещ, при следните условия:
   1. Начална тръжна цена:
   • формовъчна машина „ELMACH SA” – 2 550.00 лева без ДДС;
   • тестомесачка /миксер/ „ELMACH” – 6 950.00 лева без ДДС;
   • тестоделител с транспортна лента - неработещ – 1 700.00 лева без ДДС.
   Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга за конкретната вещ участник.
   2. Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, ул.“Иван Вазов” №2, гр.Костенец в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г. Цената на тръжната документация е 60.00 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, ет.1.
   3. Депозитът за участие в размер на:
   • Формовъчна машина „ELMACH SA” – 250.00 лева;
   • Тестомесачка /миксер/ „ELMACH” – 650.00 лева;
   • Тестоделител с транспортна лента - неработещ – 170.00 лева,
   се внася в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г., в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.
   Документи и предложения за участие в търга се подават до 16.00 ч. на 04.08.2009 г. в деловодството на Общинска администрация - Костенец.
   5. Търгът ще се проведе на 05.08.2009 г. в 11.00 часа в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул.“Иван Вазов” №2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.08.2009 г. на същото място и час.
   6. Огледи на движимите вещи на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 04.08.2009 г.
   За справки: Общинска администрация Костенец, служба “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 30.07.2009 г. от 11.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 25.956 дка. в местността „Орехчето”, имот №466 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 259.56 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 29.07.2009 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.08.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

   О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц

   На основание чл. 14 от ЗОС и чл. 50 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   На 30.07.2009 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ТЕРЕН с площ от 26 кв.м., находящ се в кв. 2а по регулационния план на с.Костенец.
   Първоначална месечна наемна цена – 38.00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет. 4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 29.07.2009 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.08.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр. 19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ТАЕН ТЪРГ
   На 15.06.2009 г. от 10.00 ч.
   За отдаване под наем на ЯЗОВИР от 30.129 дка. в местността „Йоневска чучура”, имот №472 по плана за земеразделяне на с.Костенец.
   Първоначална годишна наемна цена – 301.29 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 12.06.2009 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 30.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 22.06.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 08.06.2009г. от 11.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   Находящо се в сграда Б на кооперативен пазар застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 24 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 60,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 05.06.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 05.06.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 30,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 16.06.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14 от ЗОС и чл. 50 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   На 15.05.2009 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ТЕРЕН №4 с площ от 20 кв.м., находящ в кв.42 по плана на с.Костенец.
   Първоначална месечна наемна цена – 15.50 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет. 4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 14.05.2009 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 25.05.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр. 19

О Б Я В Л Е Н И Е
 
   ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ОБЯВЯВА, ЧЕ НА 06.04.2009 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ, ГР. КОСТЕНЕЦ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” №2, ЕТ.4, ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЯВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
   „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СМЕТОПОЧИСТВЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ПЛОЩИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОХРАНА НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14 от ЗОС и чл. 50 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   На 30.03.2009 г. от 11.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 9.20 кв.м., находящо се в сграда „Б” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл.№631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец.
   Първоначална месечна наемна цена – 20.00 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет. 4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 27.03.20089 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 08.04.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр. 19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл. 14 от ЗОС и чл. 50 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   На 30.03.2009 г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 14 кв.м., находящо се в сграда „Б” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл.№631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец.
   Първоначална месечна наемна цена – 30.00 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет. 4, Заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се правят в срок до 16.00 ч. на 27.03.20089 г. в касата и деловодството на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.
   Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
   Депозит в размер на 10.00 лв.
   При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 08.04.2009 г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр. 19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 13.03.2009г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в кв.6 – спирка „ АПК „ по регулационния план на с.Костенец, с площ от 21,45 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 30,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 12.03.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 12.03.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 15,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 23.03.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19,ал.1 от НРПУРОИ
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 12.03.2009г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН № 8- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящ се в кв.66 по регулационния план на с.Костенец, с площ от 15 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 13,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 11.03.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 11.03.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 5,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 20.03.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   КОНКУРС
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ
   ПОМЕЩЕНИЕ/СЛАДКАРНИЦА/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” УЛ. „БРЕЗА„ № 4 , ГР.КОСТЕНЕЦ , С ПЛОЩ ОТ 120 КВ.М.
   1. Конкурсът ще се проведе на 20.02.2009г. от 10,00 часа в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.
   2. Конкурсната документация може да се закупи в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 19.02.2009г.
   3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.
   4. Начална наемна цена в размер на 170 лв. /сто и седемдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 19.02.2009г.
   5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 150,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 19.02.2009г., в касата на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,
   6. При неявяване на кандидати ,ще се проведе конкурс на 27.02.2009г
   ЗА СПРАВКИ: СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 , гр.Костенец ,тел:21-96

О Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц
 
   На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19,ал.1 от НРПУРОИ и
   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
   на 28.01.2009г. от 10.00 ч.
   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
   находящо се в парцел І, кв.83 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 80 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 90,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
   Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 27.01.2009г. на касата на „Евроцентър – Костенец „ етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.01.2009г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на – 50,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 05.02.2009г. на същото място и час.
   За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19
 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::