Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви 2010

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

4 / 16.12.2010г.

 

ДО

„ГФА БЪЛГАРИЯ”ЕООД

 ЕИК : 121866765

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул..”Евлоги  Георгиев”№ 100

Представлявано от: Моксим  Николов  Йорданов

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 30/30.07.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 31/30.07.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-Г-13/03.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

5 / 16.12.2010г.

 

ДО

„СИНКЛЕР  ХОУМС”ООД

 ЕИК : 131366993

Адрес за кореспонденция: гр.София, ж.кІ.” Младост,бл. 601, вх.3, ап. 4

Представлявано от: Андрю  Джеймс  Синклер

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 47/                                                                 26.08.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 48./26.08.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-С-76/30.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

6 / 17.12.2010г.

 

ДО

„АШУУД”ЕООД

 ЕИК : 131372302

Адрес за кореспонденция: гр.Костенец ул..” Очушница,    7

Представлявано от: Кристин  Ан  Джоунс

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 49/                                                                 26.08.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 50./26.08.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-А-62/30.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

7 / 17.12.2010г.

 

ДО

„ПОЛИТЕКС”ООД

 ЕИК : 175116596

Адрес за кореспонденция: гр.София ул..” Самоковско  шосе,    1

Представлявано от: Полина  Николова  Стойчева

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 55/                                                                 06.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 56./06.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-П-40/12.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

8 / 17.12.2010г.

 

ДО

„ПРИМА  СД”ООД

 ЕИК : 131103985

Адрес за кореспонденция: гр.София ул..” Цанко  Церковски,  № 22

Представлявано от: Димитрина  Николаева  Каменова

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 57/                                                                 06.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 58./06.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-П-39/12.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

№1 / 14.12.2010г.

 

ДО

„ЕВРОТРАНС  СЪРВИСИС”ЕООД

 ЕИК : 130393286

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.”Чарлз  Дарвин” №  26 - 28

Представлявано от: Сергей  Бориславов  Димитров

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 41/17.08.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 42 / 17.08.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх. .№ 92-Е-124/ 19.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

  2 / 14.12.2010г.

 

 ДО

„ЛЕОН”ООД

 ЕИК : 832003247

Адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к..” Люлин” бл. 724, вх. Б

Представлявано от: Красимир  Рачев  Нинов

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 55/01.09.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 56 / 01.09.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх. .№ 92-Л-11/ 10.09.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

            

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

3 / 14.12.2010г.

 

ДО

„ЕМАВТО ПЛЮС”ЕООД

 ЕИК : 175278406

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.”Цар Иван Асен”№55

Представлявано от: Румен Георгиев Стоянов

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество №28/30.07.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци №29/30.07.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-Е-112/03.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

О Б Я В Я В А 

 

         Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 година, както следва: В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”:

-         Терен с площ от 0,250 дка, част от имот № 000440 /подотдел 223/1/, находящ се в местността „Заешки връх” в землището на с.Пчелин.

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.34, ал. 1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 16.12.2010г. от 10.00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Представляващ земеделска земя с площ от 0,514 дка, находяща се в землището  на с. Очуша, местност „ Палискерско дере”, съставляваща имот № 018004 по плана за земеразделяне на с. Очуша, при граници: имот № 018001, имот № 018005, имот № 018002, имот № 814047. Първоначална продажна цена – 514,00 лв. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 15.12.2010г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 15.12.2010г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.  Депозит в размер на – 51,00 лв. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 23.12.2010г. на същото място и час.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 07.12.2010г. от 10,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА / бившо следствие/ със застроена площ от 94 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находяща се в гр. Костенец, ул. „ Китка „ № 12, парцел І, кв. 90 по плана на гр. Костенец,  при граници на имота от три страни улица, п.ІІ-618, п.ІІІ-617, п.VІ, при следните условия:

 1. Първоначална тръжна цена в размер на 47888,00 лв. / четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева / без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 06.12.2010г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 4700,00лв. /четири хиляди и седемстотин лева /, които се внасят по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка „ АД – клон костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF до 16.00 часа на 06.12.2010г.
 4. Търгът ще се проведе на 07.12.2010г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 15.12.2010г. на същото място и час.
 5. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 06.12.2010г.
 6. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 06.12.2010г.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 01.12.2010г. от 10,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ:Апартамент №24 с площ от 54 кв.м.,находящ се в гр.Костенец, ж.к. „Олимпиада” бл.7 , вх.Б, ет. 3, състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3,46% /три цяло четиридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, и съответното право на строеж върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ IV в кв. 104 по плана на гр. Костенец, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на: 16957.00 лв.Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.      Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 30.11.2010г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.

3.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 2000,00лв., които се внасят по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка „ АД – клон костенец, IBANBG14CECB97903342549800, BIC CECBBGSF до 16.00 часа на 30.11.2010г.

4.      Търгът ще се проведе на 01.12.2010г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 09.12.2010г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 30.11.2010г.

6.      Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на30.11.2010г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 01.12.2010г. от 13,30 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ:Апартамент №9 , находящ се в жилищна сграда в гр.Костенец , ул. „Марица” №2, бл. 1А, ет. 3 със застроена площ от 79,92 кв.м., състоящ се от две стаи и кухня, мазе № 9 с площ от 7,17 кв.м., таванско помещение № 9 с площ от 17,56 кв.м., ведно с 9,17% /девет цяло и седемнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ VI в кв. 68 по плана на гр. Костенец, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на: 29124,00 лв.Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.      Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 30.11.2010г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.

3.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 3000,00лв., които се внасят по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBANBG14CECB97903342549800, BIC CECBBGSF до 16.00 часа на 30.11.2010г.

4.      Търгът ще се проведе на 01.12.2010г. от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 09.12.2010г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 30.11.2010г.

6.      Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на30.11.2010г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

         Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 година, както следва: В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”:

-         Водоем, находящ се в землището на с. Костенец, имот № 000828, ЕКАТТЕ – 38916 с площ от 2,2726 дка.

-         Терен с площ от 20 кв.м. , находящ се в п.ІІІ, кв. 42 по плана на с.Костенец

-         Градски тоалетни, находящи се в гр. Костенец, ул. „ Китка”

-         Терен с площ от 100 кв. м., находящ се в гр. Костенец, п.ІІ /озеленяване /, кв. 15

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 18.10.2010г. от 10,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА / бившо следствие/ със застроена площ от 94 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находяща се в гр. Костенец, ул. „ Китка „ № 12, парцел І, кв. 90 по плана на гр. Костенец,  при граници на имота от три страни улица, п.ІІ-618, п.ІІІ-617, п.VІ, при следните условия:

 1. Първоначална тръжна цена в размер на 47888,00 лв. / четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева / без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 15.10.2010г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 4700,00лв. /четири хиляди и седемстотин лева /, които се внасят по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка „ АД – клон костенец, IBANBG14CECB97903342549800, BICCECBBGSF до 16.00 часа на 15.10.2010г.
 4. Търгът ще се проведе на 18.10.2010г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 26.10.2010г. на същото място и час.
 5. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 15.10.2010г.
 6. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 15.10.2010г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

Община Костенец набира заявления за ползване на услугата “Обществена трапезария”    

Заявления  могат да подават хора отговарящи на следните условия: 

-  лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП

-   самотноживеещи  лица и семейства, получаващи минимални пенсии

-   лица без доходи и близки, които да се грижат за тях

-   скитащи и бездомни  

Срок за подаване на заявления: до 29.12.2010 г. /сряда/ в деловодството на Община Костенец - І-ви етаж  

Услугата ще се предоставя от  03.01.2010 до 30.04.2011 г.                      

Проектът се съфинансира от община Костенец и фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика

О Б Я В Я В А 

 

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

От „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Костенец,Долна баня,Ихтиман и Самоков”

Гр.Самоков,ул.”Македония”№34

 

на основание

чл.97,ал.3 във връзка с чл.81,ал.1,т.2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересувани физически и юридически лица,че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:   

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ПИ№65231.915.100 С ОБЩА ПЛОЩ 327024М2” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.САМОКОВ

Срещата ще се проведе на 16.10.2010г. от 11.00 часа, в гр.Ихтиман,

Читалище „Слънце”-Малък салон

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в сградата на община Ихтиман ет.2,ст.110 ул.” Цар Освободител „№123

За контакти: Чавдар Атанасов,GSM 0885 82 82 10

Срещата ще се проведе на 16.10.2010г. от 14.00 часа, в гр.Костенец

Заседателна зала на 4 етаж в сградата на община Костенец

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на община Костенец- ет.2,ул. „Иван Вазов”№2

За контакти: Даниела Мандаджиева,GSM: 0889 08 08 34

Срещата ще се проведе на 16.10.2010г. от 17.00 часа,в гр.Долна баня

Заседателна зала на 2 етаж в сградата на община Долна баня

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на община Долна баня-ет.3,ст.302, ул. "Търговска"134

За контакти: Ели Гълъбова ,GSM 0879 09 09 71

Срещата ще се проведе на 17.10.2010г. от 11.00 часа, в с.Драгушиново в сградата на кметство с.Драгушиново, община Самоков

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на  кметството

За контакти:Петър Дитов GSM 0889 19 92 06

Срещата ще се проведе на 17.10.2010г. от 14.00 часа, в гр.Самоков

Заседателна зала на 2 етаж в сградата на община Самоков

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в сградата на  община Самоков, ет.4, стая 409, ул.”Македония”№34

За контакти: Л.Кьосева, Е.Лобутова тел.0722/6 66 30 вътр.409

Докладът за ОВОС е на разположение и в РИОСВ – София, бул.”Цар Борис III” № 135, ет.10, гр.София

Писмени становища могат да се предоставят в отдел „Екология” при общини Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня, РИОСВ-София или в деня на срещата за обществено обсъждане.

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 20.09.2010г. от 10,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: УРЕГУЛИРАН поземлен ИМОТ  с площ от 2733 кв.м., съставляващ парцел ХVІ – 39 /парцел шестнадесети за имот тридесет и девети/ в квартал 14 по регулационния плана на с.Подгорие ведно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 260 кв.м., при граници на имот: парцел ХVІІ, парцел ХVІІІ, парцел ХV, улица с о.т. 23-24-55 и зелени площи, при следните условия:

 1. Първоначална тръжна цена в размер на: за земя - 27194,00 лв. и за сграда -77298,00 лв. без ДДС. Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 17.09.2010г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10500,00лв., които се внасят по банкова сметка в „ Централна Кооперативна банка „ АД – клон костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF до 16.00 часа на 17.09.2010г.
 4. Търгът ще се проведе на 20.09.2010г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 28.09.2010г. на същото място и час.
 5. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 17.09.2010г.
 6. Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 17.09.2010г.

        

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание Решение № 76/05.09.2010г. от Заседание на Общински съвет – Костенец и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от НРПУРОИ 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 14.09.2010Г. от 10.00ч.

-          ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – БЮФЕТ с площ от 15 кв.м.

НАХОДЩ СЕ В ОУ „ КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ”, С.КОСТЕНЕЦ

Първоначална месечна наемна цена –35,00 лв. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2010г. от 10.00 часа в учителската стая на ОУ „Константин Костенечки” – 2 етаж.

            Закупуване на конкурсна документация и внасяне на депозит за участие до 16.30ч. на 13.09.2010. в касата на ОУ „ Константин Костенечки” – 2 етаж.        Цена на конкурсната документация – 30 лв.

            Депозит в размер на 10 ,00 лв.

            При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 23.09.2010г. на същото място и час

            За справки:  тел. 071445821

 

О Б Я В Я В А 

На основание Решение № 67/08.07.2010г. от Заседание на Общински съвет – Костенец и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от НРПУРОИ 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 18.07.2010Г. от 10.00ч.

-          ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СТОЛОВА 140 кв.м.

-          КУХНЯ 50 КВ.М.

-          СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ 30 КВ.М.

Находящ се в ОУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР.КОСТЕНЕЦ

Първоначална месечна наемна цена –180,00 лв. Конкурсът ще се проведе на 18.08.2010г. от 10.00 часа в канцеларията на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – 2 етаж.

            Закупуване на конкурсна документация и внасяне на депозит за участие до 16.30ч. на 17.08.2010. в канцеларията на ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” – 2 етаж.      Цена на конкурсната документация – 20 лв.

            Депозит в размер на 20 ,00 лв.

            При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 26.08.2010г. на същото място и час

            За справки:  тел. 21-08

 

О Б Я В Я В А 

 

Уведомяваме ви, че предстои актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2010 г., както следва:

1.1.            В част ІІІ, буква Б „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде” се допълни сграда / оптика / с площ от 44 кв.м., находяща се в гр. Костенец, ул. „ Китка „ № 12.

1.2.            В част ІІІ, буква Б „ Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде” се допълни Апартамент № 9 находящ се в гр. Костенец, ул. „Марица” № 2, бл.1а с площ от 79,92 кв.м.

1.3.              В част ІІІ, буква Б „ Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде” се извади Апартамент № 29 находящ се в гр. Костенец, ж.к. „Олимпиада „, бл.7,вх.Б, ет.5 с площ от 39,86 кв.м.

ПОКАНА

   На основание чл. 11, ал. 6 във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Община Костенец обявява публично обсъждане на Проект за актуализация на Бюджета на община Костенец  за 2010 година, което ще се проведе на 04.08.2010 г. /сряда/ от 9:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, ІV етаж в сградата на Общинска администрация.

 

О Б Я В Я В А 

 

Уведомяваме ви, че предстои актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2010г., както следва:

 

1.1.         В част ІІІ, буква А “Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем” се извади Имот частна общинска собственост в гр. Костенец, представляващ помещения в сграда (бивше следствие),  УПИ – І, кв.90, с площ от 93 кв.м.и същият се допълни в част ІІІ, буква Б “Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде”.

1.2.         В част ІІІ, буква Б “Имоти които Община Костенец има намерение да продаде” се допълва имот № 018004 с площ от 0,514 дка, представляващ дере, находящ се в местността “Палискерско дере” в землище с. Очуша.

 

О Б Я В Я В А 

 

   Регионално сдружение за управление на отпадъците на общини Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков уведомява населнието на общините, че във връзка с инвестиционно намерение за “Изграждане на регионално депо за отпадъци, в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024 м2”  в землището на гр. Самоков”, като алтернатива за местоположение на инвестиционното предложение се предвижда вместо  площадка в землището на с.Шипочане, община Самоков, местността Солище, с площ от 163.433 дка, имот №3, ЕКАТТЕ 83243, площадка в землището на гр. Долна Баня, местността Баджовица, с площ от 101.714 дка, ЕКАТТЕ 22006

   В съответствие с разпоредбите на ЗООС и подзаконовите нормативни актове по прилагането му заинтересованите могат да предсавят в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление предложения и възражения относно инвестиционното предложение. Целта на консултациите е да бъде запознат Възложителя на инвестиционното намерение с отделните становище, както и да се поставят за разглеждане възможни проблеми в най-ранния етап на проучване, с което да се предприемат мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.

   Информацията относно инвестиционотто предложение и приложенията могат да се видят и на интернет страницата на община Костенец.

   Предложения, възражения и запитвания относно инвестиционното предложение могат да бъдат представяни:

   Адрес: гр.Самоков-2000, ул.”Македония” № 34

   Тел/факс/е- тел. 0722/6 66 30 вътр.222 ; Факс-0722 6 00 50

   mail samokov@samokov.bg

  Лице за връзка: Любка Иванова Кьосева

 

Приложение: Извадка от КВС, землище на гр. Долна Баня, ЕКАТТЕ 22006, проект на площадка за регионално депо, юни 2010 г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците на общини Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков

На основание чл. 3 ал. 2 от НВМОП община Костенец обявява открит конкурс по реда на НВМОП за изготване на стратегически инструменти за туристическо развитие на община Костенец.

О Б Я В Я В А 

" Документация за обществена поръчка"  - документацията е публикувана на 23.06.2010г.

На основание чл.50, ал.1 от НРУПРОИ във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.34, ал.1 ,чл.32, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение №59/27-05-2010г. на Общински съвет-Костенец

О Б Я В Я В А 

На 02-07-2010г. в 10.00 часа публичен търг за продажба на недвижим имот-общинска собственост: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 1226кв.м., находящ се в к.к. Вили Костенец, съставляващ имот с идентификатор №38916.10.94 по кадастралната карта на к.к.Вили Костенец от 2005г., при  граници на имота: улица, имот №38916.10.92, имот №38916.10.95 и имот №38916.10.97, при следните условия:

            1. Начална тръжна цена – 30 640,00лв.

·        начин на плащане: цената се заплаща, по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка.

·        срокове за плащане на цената: цената се заплаща изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник

2. Стъпка на наддаване –310,00лв.

3. Депозитът за участие е в размер на 3100,00лв. и се внася в срок до 16.00ч на 01-07-2010г по банкова сметка на Община Костенец при „ЦКБ” АД- клон Костенец:IBAN – BG 14 CECB 9790 3342 5498 00, BIC – CECBBGSF

 4.Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, в сградата на Общинска администрация –Костенец- ул. “Иван Вазов” 2, гр.Костенец в срок до 16.00ч на 01-07-2010г. Цената на тръжната документация е 50 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, партер, евроцентър.

            5.Заявленията за участие в търга се подават до 16.00ч на 01-07-2010г в деловодството на Общинска администрация Костенец-партер, евроцентър.

            6.Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул. “Иван Вазов”№ 2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на

09-07-2010г.  на същото място и час. При повторен търг документи за участие  се закупуват и заявления се подават до 16.00ч. на 08-07-2010г.

            7. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 01-07-2010г.

Обявата е публикувана на 17-06-2010г.

На основание чл.50, ал.1 от НРУПРОИ във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.34, ал.1 ,чл.32, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение №60/27-05-2010г. на Общински съвет-Костенец

О Б Я В Я В А 

На  02-07-2010г. от 11.00 часа публичен търг за продажба на недвижим имот-общинска собственост: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 297кв.м., находящ се в к.к. Вили Костенец, съставляващ имот с идентификатор №38916.10.46 по кадастралната карта на к.к.Вили Костенец от 2005г., при  граници на имота: улица от две страни, имот №38916.10.48 и имот №38916.10.47, при следните условия:

            1. Начална тръжна цена – 7400,00лв.

·        начин на плащане: цената се заплаща, по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка.

·        срокове за плащане на цената: цената се заплаща изцяло в 1-месечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник

2. Стъпка на наддаване –74,00лв.

3. Депозитът за участие е в размер на 740,00лв. и се внася в срок до 16.00ч на 01-07-2010г по банкова сметка на Община Костенец при „ЦКБ” АД- клон Костенец:IBAN – BG 14 CECB 9790 3342 5498 00, BIC – CECBBGSF

 4.Тръжната документация се получава в стая 29, ет.3, в сградата на Общинска администрация –Костенец- ул. “Иван Вазов” 2, гр.Костенец в срок до 16.00ч на 01-07-2010г. Цената на тръжната документация е 50 лева и се заплаща в касата на Общинска администрация – Костенец, партер, евроцентър.

            5.Заявленията за участие в търга се подават до 16.00ч на 01-07-2010г в деловодството на Общинска администрация Костенец-партер, евроцентър.

            6.Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, ул. “Иван Вазов”№ 2, 4 етаж, Голяма заседателна зала. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на  09-07-2010г.  на същото място и час. При повторен търг документи за участие  се закупуват и заявления се подават до 16.00ч. на 08-07-2010г.

            7. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 01-07-2010г.

Обявата е публикувана на 17-06-2010г.

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ЗА отдаване под наем НА ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОМЕЩЕНИЕ състоящо се от: търговска площ 22,31 кв.м. и склад 10,65 кв.м., находящо се в сграда „ Б „ застроена в имот пл. № 631, кв.87, за хранителен магазин.

1.      Търгът ще се проведе на 30.04.2010г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, ІV етаж. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 10.05.2010г. на същото място и час.

2.      Тръжната документация може да се закупи в Общинска администрация, І етаж в касата на „ Евроцентър – Костенец „ в срок до 16.00 часа на 29-04-2009г.

3.      Цена на тръжната документация - 30 лв.

4.      Начална месечна наемна цена- в размер на 70,19 лв. без ДДС.

5.      Наемателят е длъжен да заплаща такса “битови отпадъци” в размер на  2,20 лв. на месец.

6.      Предложенията се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 29-04-2010г.

7.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 29-04-2010г., в касата на Общинска администрация, ІІ етаж, стая № 18

8.      При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 10-05-2010г. на същото място и час. При повторен търг заявления и предложения се подават до 16.00ч. на 07-05-2010г. в деловодството на Общинска администрация, етаж І, „Евроцентър – Костенец „.

ЗА СПРАВКИ: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, стая № 29, тел. 23-08, вътр.19

 

Обявата е публикувана на 10-04-2010г.ПОКАНА

   На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Община Костенец обявява публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2010 година, което ще се проведе на 28.01.2010 г. /четвъртък/ от 9:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, ІV етаж в сградата на Общинска администрация.

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::