Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви 2011

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 16.01.2012г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

находящо се в сграда застроена в имот пл. № 631,кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 23 кв.м. Първоначална месечна наемна цена –54,00лв. без ДДС. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

           Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 13.01.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2.   Цена на тръжната документация – 30,00 лв.

           Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 13.01.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозит в размер на  30,00 лв.

           При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 24.01.2012г. на същото място и час

           За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: до 30.12.2011 г.

О Б Я В Я В А 

На основание чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета и във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда

КМЕТЪТ НА О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Директор” на общинско

Обединено детско заведение „Звънче ” град Костенец

 

І.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА :

1.          Заявление до кмета на община Костенец за допускане до конкурс; 

2.          Документ за самоличност /копие /;

3.          Професионална автобиография ;

4.          Документи за завършена степен и специалност на висшето образование,професионална квалификация, правоспособност /копия/;

5.          Документи за научно звание или научна степен,ако кандидата притежава такива  ;

6.          Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка / копие /;

7.          Медицинско удостоверение за общото здравословно състояние на кандидата, когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото правоотношение на кандидата;

8.          Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване ;

9.         Свидетелство за съдимост в срок на валидност ;

10.         Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия;

11.         Документ, доказващ наличието на Професионално – квалификационни степени,при наличие на такива;

12.        Документи, доказващи участие в различни дейности, свързани с повишаване на квалификацията ;

13.        Визия за развитие на детското заведение за двугодишен период / в писмен вид – до 2 страници/;

14.        Удостоверение за липсата на финансови задължения към община Костенец.

 ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :

1.Да са български граждани;

2.Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета:да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление ; да не са лишени от право да упражнят професията си;да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;

3.Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение като директор на детското заведение не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване документите за конкурса;

4.Да имат диплома за завършено висше образование с образователно –  квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Предучилищна педагогика”, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа ;

 5.Да имат не по – малко от 3 години учителски стаж в детска градина към датата на подаване на документи, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;

6. Да притежават компютърна грамотност;

ІІІ.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА :

1.            Конкурсът за заемане на длъжността се провежда по следния начин: допускане по документи от комисия, назначена със заповед на кмета; писмен изпит – решаване на тест с въпроси и казуси, относно нормативната база в областта на образованието; интервю и представяне на Визия за развитие на детската градина;

2.            Допускането на кандидатите до конкурс се осъществява от комисия към общината, където са подадени документите, в съответствие с чл.93, ал.1 от КТ;

3.            Кметът на общината определя със заповед  датата на провеждане на конкурса, но не по – късно от 1 месец след изтичане на срока за подаване на документи;

4.            В съответствие с изискванията на чл.93, ал.2 от Кодекса на труда председателят на комисията по допускане до конкурс съобщава писмено на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5.            В съответствие с чл.93, ал.3 от Кодекса на труда председателят на комисията  по допускане съобщава писмено на допуснатите кандидати за : дата, час на започване и място на провеждане на конкурса;

6.            До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по – малко от 65 % от максималния брой точки; интервюто се провежда по график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред - за датата и часа на провеждането те се уведомяват писмено;

7.            Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, в съответствие с чл.94 от КТ.

 

ІV.На кандидатите ще бъдат предоставени :

- правилата за провеждане на конкурса;

- длъжностна характеристика

при подаването на документите срещу подпис.

 

V.МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ :

            Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 8.00 – 17.00 часа, в сградата на Община Костенец – гр.Костенец, ул. „ Иван Вазов ” № 2 , център за услуги на граждани, първи етаж, в едномесечен срок от публикуването на обявата за конкурса.

     Заявлението и документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик върху, който се посочва : наименование на конкурса; трите имена на кандидата;адрес за кореспонденция и телефон.

 

за справки : тел.07141 32 – 34 / вътрешен 238

О Б Я В Я В А 

Община Костенец набира заявления за ползване на услугата “Обществена трапезария”

Заявления  могат да подават хора отговарящи на следните условия: 

-  лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП

-   самотноживеещи  лица и семейства, получаващи минимални пенсии

-   лица без доходи и близки, които да се грижат за тях

-   скитащи и бездомни

 

Срок за подаване на заявления: до 28.12.2011г. /сряда/ в деловодството на Община Костенец - І-ви етаж

 

Услугата ще се предоставя от  03.01.2012 до 30.04.2012 г.

       

Проектът на Община Костенец се финансира от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 година, както следва:

О Б Я В Я В А 

   Във връзка с възлагане на дейност  „ДДД мероприятия „ за 2012 год. Община Костенец, уведомява заинтересованите лица притежаващи регистрация в Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба №3/24.01.2005 год., че до 17.00 часа на 30.12.2011 г., могат да представят своите оферти/предложения за условията за сключването и стойността на услугата.

Срокът на договора за ДДД мероприятия  е една година.

 

Лице за контакти : гл.експерт”Екология и СС”

Тел.: 07142/2308

 

Предложенията се представят на адрес:

Гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, партер – Административно обслужване 1 гише.

 

О Б Я В Я В А 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На 03.11.2011г.  от 10,00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ПОМЕЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

с площ от 14 кв.м., находящо се на първи партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец, УПИ I, кв. 90а по плана на гр. Костенец, за срок от 5 години, при следните конкурсни условия:

·      За офис за събиране на такси;

·      Първоначална месечна наемна цена –  60,48 лв. без ДДС.

·      Закупуване на конкурсна документация  до 16.00 ч. на 02.11.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Община Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, етаж I. Цената на конкурсната документация е в размер на 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в отдел „Общинска собственост”, етаж III, стая 29.

·      Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 50,00 лева. Депозитът се внася в касата на Общинска администрация– гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.II, стая 18 до 16.00 часа на 02.11.2011г.

·      Конкурсът ще се проведе на 03.11.2011 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.III в Залата на Общински съвет-Костенец. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 11.11.2011г. на същото място и час.

·      Огледи на обекта на конкурса се извършват всеки работен ден от 08.00 ч  до 16.00ч, в срок до 16.00 ч. на 02.11.2011г.

·      Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж I в срок до 16.00 часа на 02.11.2011 г.

       За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 04.10.2011г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

       Представляващ: ТЕРЕН №9 с площ от 15 кв.м., находящ се се в кв.66 / бивш паркинг на ТПК „ Иван Чолев”/ по плана на с.Костенец  - за търговска дейност, за срок на отдаване под наем от 5 години, при следните условия:

 1. Първоначална месечна наемна цена в размер на 26,00 лв.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 03.10.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж 1 на Община Kостенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост.
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 03.10.2011г.
 4. Търгът ще се проведе на 04.10.2011г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 12.10.2011г. на същото място и час.
 5. Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Център за услуги на граждани – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 03.10.2011г.

 

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

                Публикувано на 17.09.2011 г.

 

О Б Я В Я В А 

 

Община Костенец на основание  чл. 80 ал. 2 т. 3 и чл. 87е от Правилника за приложение на Закона за горите  обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за следните обекти и при следните условия:

 1. Номер на обекта, наименования на отдела, списък на насажденията включени в него, количество дървесина, начална цена, стъпка на наддване, размер на гаранцията за участие и изпълнение
 1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА – Публичен  търг с явно наддаване.
 2. НАЧАЛЕН ЧАС И ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА – 10,00 часа на 27.09.2011 г.
 3. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА – Община Костенец, гр.Костенец, област Софийска, ул.”Иван Вазов” № 2, ет. 3, малката зала на Общински съвет – Костенец
 4. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ -  Кандидатите могат да правят оглед на обектите по предварителна заявка  и след представяне на документ за закупена тръжна документация всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа до датата на провеждане на търга с явно наддаване.
 5. КРАЕН СРОК ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 17.00 часа на 26.09.2011 г. в “Център за обслужване на гражданите”  на Община Костенец, ул. „Иван Вазов” 2, ет. 1
 6. Тръжните документи могат да се закупуват всеки работен ден от Община Костенец през времето от  8.00 до 17.00 часа до 26.09.2011 г. за първоначалния търг  и от 08.00 до 17.00 часа до 03.10.2011 г. при евентуален повторен търг.
 7. Определям 04.10.2011 г. за дата за провеждане на евентуален повторен търг.
 8. Повторният търг ще бъде проведен на същото място и в същия начален час.
 9. Краен срок за депозиране на офертите за евентуален повторен търг – 17.00 часа на 03.10.2011 г. в “Център за обслужване на гражданите”  на Община Костенец, ул. „Иван Вазов” 2, ет. 1.
 10. Орган организиращ търга: Община Костенец, адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, тел: 07142/23-08, факс: 32-34, e-mail: kostenetz_adm@yahoo.com,  за контакти: ОП”ОГЗГФ’ – гр. КОСТЕНЕЦ, Татяна Натина тел: 07142/2092q opogzgf@gmail.com
 11. Цена на тръжните документи за всеки обект поотделно е  50,00(петдесет лв.) без ДДС. Цената на тръжните документи се внася в брой в касата на Общинска администрация – Костенец, ет. 1, звено „Местни данъци и такси” или по банков път по сметка на община Костенец банка "ЦКБ" - АД, клон Костенец, гр. Костенец, ул. «Търговска» № 11А IBAN BG 27CECB 9790 8442 5498 00 код за вид плащане: 448007
 12. Гаранциите за участие или изпълнение се внасят в брой в касата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, звено „Местни данъци и такси” или по банков път по сметка на община Костенец в "ЦКБ" - АД, клон Костенец, гр. Костенец, ул. «Търговска» № 11А, IBAN BG14CECB97903342549800,  BIC – CECBBGSF

 

  КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - ИВО ТОДОРОВ

О Б Я В Я В А 

ПОКАНА

   На основание чл. 37, ал. 1 и ал.2  от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Костенец обявява публично обсъждане на Проект за актуализация на бюджета на община Костенец за 2011 година, което ще се проведе на 25.08.2011 г. /четвъртък/ от 8:30 часа в Малката заседателната зала на Общински съвет – Костенец, ІІІ-ти етаж в сградата на Общинска администрация.

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 02.09.2011г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

       Представляващ: ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 23 кв.м., находящо се в сграда „А„ застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по плана на гр. Костенец - кооперативен пазар - за търговска дейност, за срок на отдаване под наем от 5 години, при следните условия:

1.      Първоначална месечна наемна цена в размер на 60,00 лв.

2.      Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 01.09.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж 1 на Община Kостенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост.

3.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 01.09.2011г.

4.      Търгът ще се проведе на 02.09.2011г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 09.09.2011г. на същото място и час.

5.      Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Център за услуги на граждани – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 01.09.2011г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

“Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр.Костенец – 2030, ул.”Бреза” № 4, тел. 07142/21-59; 07142/21-96,

О Б Я В Я В А 

КОНКУРС

ЗА отдаване под наем НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

ПОМЕЩЕНИЕ/сладкарница/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 , гр.Костенец ,  С ПЛОЩ ОТ 100 КВ.М.

1.     Конкурсът ще се проведе на 17.08.2011г. от 10,00 часа в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.

2.     Конкурсната документация може да се закупи в СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.00 часа на 16.08.2011г.

3.     Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

4.     Начална наемна цена в размер на 150 лв. /сто и седемдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,  в срок до 16.00 часа на 16.08.2011г.

5.     Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 150,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 16.08.2011г., в касата на СОУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,

6.      При неявяване на кандидати ,ще се проведе конкурс на 24.08.2011г

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 15.07.2011г. от 14,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: Част от масивна сграда, находяща се в гр. Костенец, ул.”Китка” № 12, парцелІ, кв. 90 по плана на гр. Костенец, със застроена площ от 44 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на 21067,00 лв.Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.       Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 14.07.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 50,00лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.

3.      Депозит за участие в размер на – 2100,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 14.07.2011г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Или в „Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBAN – BG 14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF.

4.      Търгът ще се проведе на 15.07.2011г. от 14,00 часа. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 22.07.2011г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 14.07.2011г.

6.      Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Център за услуги на граждани „  в срок до 16.00 часа на 14.07.2011г.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

         Публикувано на 30.06.2011 г.

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 21.04.2011г. от 13.30 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

       Представляващ: ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 15 кв.м., находящо се в сграда „Б„ застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по плана на гр. Костенец - кооперативен пазар - за търговска дейност, за срок на отдаване под наем от 5 години, при следните условия:

1.      Първоначална месечна наемна цена в размер на 30,00 лв.

2.      Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 20.04.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж 1 на Община Kостенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост.

3.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 20.04.2011г.

4.      Търгът ще се проведе на 21.04.2011г. от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 29.04.2011г. на същото място и час.

5.      Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Център за услуги на граждани – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 20.04.2011г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 12.04.2011г. от 10,30 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

       Представляващ: ТЕРЕН № 3 от 20 кв.м., находящ се в кв.42 по регулационния план на с.Костенец – за търговска дейност, за срок на отдаване под наем от 5 години при следните условия:

 1. Първоначална месечна наемна цена в размер на 36,40 лв.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 11.04.2011г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Kостенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 10,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 11.04.2011г.
 4. Търгът ще се проведе на 12.04.2011г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 20.04.2011г. на същото място и час.
 5. Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 11.04.2011г.

             За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 12.04.2011г. от 10,00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: ОБОСОБЕН ТЕРЕН, находящ се в парцел ХХ, кв. 51 по плана на гр.Костенец с площ от 96 кв.м., за срок на отдаване под наем от 5 години при следните условия:

 1. Първоначална месечна наемна цена в размер на 158,40 лв.
 2. Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 11.04.2011г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община Kостенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост
 3. Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 30,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 11.04.2011г.
 4. Търгът ще се проведе на 12.04.2011г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 20.04.2011г. на същото място и час.
 5. Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 11.04.2011г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

„Проект за Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.”

 Публикувано на 06.04.2011 г.

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 22.03.2011г. от 10,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ:Апартамент №24 с площ от 54 кв.м.,находящ се в гр.Костенец, ж.к. „Олимпиада” бл.7 , вх.Б, ет. 3, състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3,46% /три цяло четиридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, и съответното право на строеж върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ IV в кв. 104 по плана на гр. Костенец, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на: 16957.00 лв.Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.      Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 21.03.2011г. на касата на „Евроцентър – Костенец”, етаж 1 на Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „Общинска собственост”.

3.      Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 2000,00лв., които се внасят по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка” АД – клон Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF до 16.00 часа на 21.03.2011г.

4.      Търгът ще се проведе на 22.03.2011г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, ет.4, Заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.03.2011г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден в срок до 16.00 ч. на 21.03.2011г.

6.      Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Евроцентър – Костенец”  в срок до 16.00 часа на 21.03.2011г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

Община Костенец има намерение да допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2011 г. както следва:

1. В част ІІІ, буква А „Имоти, които община Костенец има намерение да предостави под наем” се допълни както следва:

32.  Пасища, мери в землището на с. Очуша – 513,758 дка

33.  Пасища, мери в землището на с. Долна Василица – 431,715 дка

34.  Пасища, мери в землището на с. Костенец – 325,389 дка

35.  Пасища, мери в землището на с. Голак – 716,328 дка

36.  Пасища, мери в землището на с. Горна Василица – 217,314 дка

37.  Пасище, мери в землището на с. Подгорие – 377,731 дка

38.  Пасище, мери в землището на с. Пчелин – 292, 733 дка.

 

/Публикувано на 01.03.2011 г. /

О Б Я В Я В А 

Във връзка с изменение на Закона за общинската собственост, община Костенец има намерение да извърши промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

§1 В чл. 7 след думите „по силата на закон” се добавят думите „ по давност”.

 

§2 В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнение, както следва:

1.„ Текста „се придобива собственост и/или ограничени вещни права” се заменят с текста Община Костенец придобива възмездно собственост и ограничени вещни права, в изпълнение на Годишната програма по чл. 8,ал.9 от ЗОС ”.

2. точка 7 се заличава

3. създава се нова точка 9 „принудително отчуждаване”

 

§3 В чл.16 се правят следните изменения:

 „(1) Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години.

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или  публично оповестен конкурс , които се провежда при условията на Глава седма, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс.”

 

§4 В чл. 18, ал. 1 след думите „при условията на Глава седма” се добавя текста „освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс”

 

§5 В чл.20, ал. 1 след думите „свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост” се добавя текста „за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и  на”.

 

§6 Създава се нов чл. 40а

Чл.40а (1) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) С решението по ал. 1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.

(3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

 

§7 Създава се нов чл. 40б

Чл.40б(1) Правото на строеж се учредява от Кмета на общината, въз основа на решение на Общински съвет без публичен търг или публично оповестен конкурс:

1.      върху съсобствени имоти;

2.     върху недвижими имоти – общинска собственост, за изграждане на предвидени по ЗП трафопостове, енергийни съоръжения и отклонения от съществуващите на лицата, инвеститори на обектите, за чийто нужди са предназначени и на енергийни предприятия по смисъла на Закона за енергетиката;

3.     на собствениците на жилищни сгради, изградени по силата на учредено право на строеж върху недвижими имоти, отредени за индивидуално жилищно застрояване – за изграждане на допълнително застрояване, складове, гаражи и др.

(2)В случаите по ал. 1, т.1, правото на строеж се учредява по предложение на съсобственика срещу:

1. пазарната стойност на правото на строеж, съответстващо на идеалната част от имота, съсобственост на общината, изчислена в пари или

2.Придобиване на собственост върху предвидени по одобрен инвестиционен проект обособени обекти в бъдещата сграда върху имота или готови обекти в съществуващи други сгради, съответстващи на полагащото се пазарно обезщетение за идеалната част от имота – собственост на общината. В тези случаи с решението на Общинския съвет се определя размера на обезщетението в бъдещата сграда, изчислено като процент от разгънатата застроена площ и се възлага на Кмета на общината да определи конкретните обекти, въз основа на одобрен ТИП.”

§8 Създава се нов чл. 40в

„Чл.40в (1) Право на строеж на гаражи в УПИ, с изключение на случаите по чл.35б, ал.1,т.3 се учредява от Кмета на общината след решение на Общински съвет и следпровеждане на публични търгове в следната последователност:

1.             за притежаващите собственост в УПИ, като до участи в публичен търг се допускат само лица, които не притежевет гаражи и не са придобили такива чрез отстъпено право на строеж върху общинска земя;

2.             при липса на кандидати за някои от гаражите при посочените условия в т.1, се обявява нов търг, до които за участие се допускат всички желаещи.”

§9 Създава се нов чл. 40г

Чл.40г (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на чл. 3, ал. 1 и 2.

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от общинския съвет.

§10 В чл. 42 се изменя и допълва, както следва:

1.ал. 4 се изменя, както следва:

„Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона за общинска собственост.”

2.      ал. 5 се изменя, както следва:

„Освен в случаите, посочени в закона за общинска собственост, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва:

1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

2. между общината и друга община или между общината и държавата;

3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.”

3.ал. 8 се отменя

4. в ал. 10, т.2 се заличава текста „освен в случаите по ал. 5, т.2”.

§11 В чл. 43, ал. 1 се изменя и допълва, както следва:

„.(1) Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, изготвени от оценител, отговарящ на изискванията на закона за независимите оценители. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”

§12 отменя глава осма „Земеделски земи от ОПФ”

 /Публикувано на 01.03.2011 г. /

О Б Я В Я В А 

Община Костенец има намерение да допълни Тарифата за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:

 1. В Приложение №1 към чл. 2 в „Други” под № 23 Корекционен коефициент за отдаване под наем на пасища и мери от земеделски стопани отглеждащи пасищни животни в размер на 1,00 лв. на декар годишно.
 2. В Приложение №1 към чл. 2 в „Други” под № 24 Корекционен коефициент за отдаване под наем на пасища и мери от лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние в размер на 5,00 лв. на декар годишно.

 

 /Публикувано на 01.03.2011 г. /

О Б Я В Я В А 

На основание чл.16, ал.2  от НРПУРОИ и чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На  31.01.2011г.  от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

с площ от 0,250 дка., част от имот № 000440, находящ се в местността „Заешки връх” подотдел 223/1, в землището на с. Пчелин.

Конкурсни условия:

1. Теренът се отдава под наем за устройване на пчелни семейства.

2.Наемателят да устрои на терена не по- малко от 10 пчелни семейства

3. Пчелинът да бъде официално регистрират съгласно действащата нормативна уредба на РБ.

4. Начална годишна наемна цена в размер на 113,00 лв./ сто и тринадесет лева /

5. Срок на договора за наем – 5 години

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч. на 28.01.2011г. на касата на „ Център за услуги на граждани „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 28.01.2011г. в касата на   Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Депозит в размер на – 20,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 08.02.2011г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 31.01.2011г. от 10,00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

         Представляващ: ВОДОЕМ с площ от 2,726 дка, находящ се в землището на с. Костенец, имот с №000828, ЕКАТТЕ – 38916 по плана за земеразделяне за с. Костенец, за срок на отдаване под наем от 5 години при следните условия:

1.     Първоначална годишна наемна цена в размер на 109,04 лв.

2.     Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 28.01.2011г. на касата на „Евроцентър – Костенец „, етаж 1 на Община костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост

3.     Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 20,00лв., които се внасят  в касата на Общинска администрация, етаж ІІ, стая № 18 до 16.00 часа на 28.01.2011г.

4.     Търгът ще се проведе на 31.01.2011г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Костенец, ул. „Иван Вазов „ №2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 07.02.2011г. на същото място и час.

5.     Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 28.01.2011г.

 

        

         За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

П О К А Н А  

На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети на 21.01.2011 г. /петък/ от 8.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец

ще се проведе публично обсъждане на Проекта за Бюджет на община костенец за 2011 година.

 

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.2  от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На  28.01.2011г.  от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

с площ от 100 кв.м.,  представляващ част от парцел ІІ в кв. 15 по Застроителното решение на стопански двор в гр. Костенец, предназначен за „Озеленяване”.

Конкурсни условия:

1. Наемателят да монтира преместваем павилион от метал и стъкло, представляващ изложбено – търговски център за градинска мебел и декоративна растителност;

2. Начална наемна цена – 132,00лв.  на месец;

3. Наемателят е длъжен да извърши следните мероприятия:

- почистване и облагородяване на терена предвиден за „Озеленяване”;

- създаване на кътове за отдих с пейки, маси и декоративна украса;

- възстановяване на тревните площи и засаждане на разнообразни декоративни храсти и дървета.

4. Наемателят да осигури поне едно работно място за хора в неравностойно положение.

5. Срок на договора за наем – 5 години

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, в Заседателна зала. Закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч. на 27.01.2011г. на касата на „ Център за услуги на граждани „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.01.2011г. в касата на   Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Депозит в размер на – 30,00 лв. При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 04.02.2011г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост”, тел. 23-08/ вътр.19

Обявата публикувана на 14.01.2011г.

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 28.01.2011г. от 14,00 ч.

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Представляващ: Поземлен имот с площ от 2115 кв.м., находящ се в гр. Костенец, съставляваи имот пл. № 1421 в кв. 136 по плана на гр. Костенец, при граници на имота: УПИ Х – 1515, улица, имот пл. 1828 и улица, при следните условия:

1.      Първоначална тръжна цена в размер на 26168,00 лв.Цената се заплаща по банков път по посочената в тръжната документация банкова сметка, изцяло в едномесечен срок от връчване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.       Закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 27.01.2011г. на касата на „Център за услуги на граждани „, етаж 1 на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2. Цена на тръжната документация – 50,00лв. Тръжната документация се получава в стая 29, етаж ІІ, отдел „ Общинска собственост „.

3.      Депозит за участие в размер на – 2700,00 лв. Внасяне на депозит за участие до 16.00 ч. на 27.01.2011г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Или в „Централна Кооперативна банка „ АД – клон Костенец, IBANBG 14CECB97903342549800, BIC CECBBGSF.

4.      Търгът ще се проведе на 28.01.2011г. от 14,00 часа. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 04.02.2011г. на същото място и час.

5.      Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден, в срок до 16.00 ч. на 27.01.2011г.

6.      Предложенията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „ Евроцентър – Костенец „  в срок до 16.00 часа на 27.01.2011г.

           

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

9 / 12.01.2011г.

 

ДО

ИВАН  СИМЕОНОВ  ГЕОРГИЕВ

ЕГН : 7009176246

Адрес за кореспонденция: гр.Костенец,ул..” Янтра”87,  № 18

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 69/                                                                 19.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 70./ 19.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-П-39/12.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

10 / 12.01.2011г.

 

ДО

„СЛ  КОМПАНИЯ „   АД

ЕИК : 121622960

Представлявано от  Ивайло  Стоянов  Димитров

Адрес за кореспонденция: гр.София,ул..” Тотлебен” № 8

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 32/                                                                 30.07.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 33./ 30.07.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№ 92-С-70/ 03.08.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

11 / 12.01.2011г.

 

ДО

ПЕТЪР  КОСТАДИНОВ  ДИМОВ

ЕГН : 6010036315

Адрес за кореспонденция: гр.Батак, ул..” Антонивановци” № 151

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 73                                                                 20.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 73./ 20.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-П-62/20.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

12 / 12.01.2011г.

 

ДО

РУМЕН  АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЕГН : 5010126844

Адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к...” Обеля” бл. 231, вх.Б, ет.4

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 80                                                                 25.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 81./ 25.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№92-Р-40/25.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

13 / 12.01.2011г.

 

ДО

СТОЯН  БОЯНОВ  ЧУКАНОВ

ЕГН : 7003056243

Адрес за кореспонденция: гр.София, пл.” Народно събрание” № 9

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 84                                                                 27.10.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 85./ 27.10.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№ 94-С-152 / 28.10.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за връчване съгласно чл.32 от ДОПК

        14 / 12.01.2011г.

 

ДО

ХРИСТО  ИВАНОВ  МИТОВ

ЕГН : 4804236388

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.” Пиротска” № 31

 

 

         Каним Ви, да се явите в 14-дневен срок от датата на  обявяване  на съобщението на информационно табло в сградата на Общинска администрация Костенец   /публикувано и в интернет страницата на  общината/  в стая 23 за връчване на     Акт за установяване на публично-общинско вземане за данък недвижимо имущество № 90                                                                 04.11.2010г.,  Акт за установяване на публично-общинско вземане за такса битови отпадъци № 91./ 04.11.2010г.,  и Поканата по чл.182,ал.1 от ДОПК с изх.№ 94-Х- 31 05.11.2010г..

               Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14-дневния срок ще преминем към принудително събиране на публичното вземане.

 

 

О Б Я В Я В А 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3 , ал. 1 и чл. 5 ал. 1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения:

            1. Общински съвет - Костенец открива процедура за провеждане на  конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация - Костенец” ЕООД.

            2. Определя следните изисквания към кандидатите:

            До участие в конкурса се допускат лица, отговарящи на следните изисквания:

            2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

            2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

            2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления   от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            2.4. Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с документи съгласно § 3 от Заключителните разпоредби на от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването;

            2.5. Лицата да имат управленски опит в търговски дружества или в държавни структури.

3. Необходими документи:

            3.1. Документи, удостоверяващи горепосочените изисквания за образователно-квалификационна степен, свидетелство за съдимост, копие от трудова /служебна/ книжка, професионална автобиография, заявление за участие. Заявлението и документите се подават в запечатан плик, в едно с програмата за развитие на лечебното заведение за тригодишен период, която  се поставя в отделен запечатан плик.

            3.2. Място за подаване на документите е канцеларията на Общински съвет - Костенец, в сградата на Община Костенец, находяща се в гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.3, ст.21. Заявленията се подават лично  или чрез упълномощено лице и се завеждат в специален регистър. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

            3.3. Срок за подаване – до 17.00 часа  на двадесет и седмия ден след публикацията.

4.    Информация, относно темите предмет на събеседване, кандидатите могат да получат в срок до 17.00 часа на двадесетия ден след публикацията от Председателя на комисията в канцеларията на Общински съвет – Костенец.

Дата, час и място на провеждане на конкурса - Заседателна зала на Община Костенец, гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.ІV в 10.00 часа на тридесетия ден след публикацията.

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::