Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Търгове и обяви 2012

 

О Б Я В Я В А   

Началник на отдел "Общинска собственост" и Началник на отдел "Проекти на Европейския съюз" в административно звено Дирекция "Териториално и селищно устройство" в Общинска администрация - Костенец - списък за недопуснатите.

О Б Я В Я В А   

Началник на отдел "Общинска собственост" и Началник на отдел "Проекти на Европейския съюз" в административно звено Дирекция "Териториално и селищно устройство" в Общинска администрация - Костенец - списък за допуснатите.

О Б Я В Я В А   

 

за предстоящо отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за  обект: Участък  “ул. „Радост”, гр. Момин проход – от о.т. 166 до о.т. 275”, част от трасето на път „ Път ІV-82248 гр. Костенец – гр. Момин проход

 

 На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост        

 

У В Е Д О М Я В А М

 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на  обект “: Участък  “ул. „Радост”, гр. Момин проход – от о.т. 166 до о.т. 275”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със заповед № РД-15-625/21.11.2006 г. на Гл. архитект на община Костенец предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на община Костенец, както следва:

 

Поземлен имот №

Квартал №

Населено място

 

Собственици

Засегната площ от имота /кв.м./

Стойност на обезщетението

/в лева/

Имот пл. № 584, УПИ ІХ

24

Гр. Момин проход

ВЕЛКА НИКОЛОВА ЧАВДАРОВА, ЙОРДАН БОРИСОВ ТАСЕВ, ВЕСКА ДИМОВА ШОПОВА и ИВАНКА ДИМОВА СТАМАТОВА

 

21,48

690.00

Имот пл. № 534, УПИ VІ

24

Гр. Момин проход

БОЖИДАРКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

12,00

804.00

Имот пл. № 547, УПИ VІІІ

26

 

 

Гр. Момин проход

Тилка Петрова Райчева /СТОИЛКОВА/

12,73

980.00

Имот пл. № 548, УПИ ІХ

26

Гр. Момин проход

БИЛЯНА Цанкова СТОИЧКОВА

32,00

1 200.00

Имот пл. № 548, УПИ Х

26

Гр. Момин проход

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА

57,70

8 703.00

 

        Предстоящото отчуждение се налага след промяна на подробния устройствен план – план за регулация, с цел да се обезпечи с необходимите габарити елементите на улицата, така че от събирателна улица да се премине към път от ІV клас със съответните радиуси на хоризонтални и вертикални криви, ширини на уличното платно и тротоари в посочените отсечки. Изграждането на участък “ул. „Радост”, гр. Момин проход – от о.т. 166 до о.т. 275”, част от трасето на път „Път ІV-82248 гр. Костенец – гр. Момин проход, включващ се в път ІІІ/Е 80 Костенец – София, и оформяне на околното пространство е част от трасето на общински инфраструктурен обект и с изпълнение на цялостния проект ще се подсигури съществуващия трафик и ще се подобри транспортния достъп на тежкотоварни автомобили до републикански път Костенец – Самоков. Ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничат негативните въздействия върху околната среда.

        Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Костенец и копие от него да се изпрати до кмета на град Момин проход за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството.

 

РАДОСТИН РАДЕВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

Публикувано на 17.12.2012 г.

О Б Я В Я В А   

                                 

               Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, тел. 07142/2308; 3234,

основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-15-621/28.11.2012 г.  

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

Началник на Отдел „Общинска собственост”

Началник на Отдел „Проекти на Европейския съюз”

 

І. Минимални  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

 

І.1. За длъжността Началник на Отдел „Общинска собственост”;

1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – бакалавър;

2. Професионален опит – минимум 4 години;

3. Минимален ранг за заемане на длъжността- ІІІ младши;

 Изисквания за заемане на длъжността:

1. Професионална област на висшето образование – публична администрация, стопанско управление, строителство;

2. Професионален опит най-малко 4 години в област на дейност, свързана с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Аналитична компетентност;

- Ориентация към резултати;

- Работа в екип;

- Комуникативна компетентност;

- Управленска компетентност;

- Стратегическа компетентност;

- Компетентност за преговори и убеждаване;

- Професионална компетентност – познания в нормативната уредба касаеща общинската собственост: Закона за общинската собственост, ЗСПЗЗ, Закон за водите, Закон за концесиите, ЗПСК, ЗОП, ЗА, ЗМСМА, ЗДСл., Наредби на Общински съвет -  Костенец и други;

- Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания – работа с общинската компютърна система и Е-община;

Границите на заплатата определена за длъжността: от 480 лв.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи,контролира,координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите, в Центъра за услуги на гражданите на Община Костенец.

 

І.2. За длъжността Началник на отдел „Проекти на Европейския съюз”;:

1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – бакалавър;

2. Професионален опит – минимум 4 години;

3. Минимален ранг за заемане на длъжността- ІІІ младши;

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Професионална област на висшето образование – икономика, политология;

2. Професионален опит най-малко 4 години в област на дейност, свързана с изготвянето и управлението на проекти финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Отлично владеене на английски език;

- Много добра компютърна грамотност;

- Аналитична компетентност;

- Ориентация към резултати;

- Работа в екип;

- Комуникативна компетентност;

- Управленска компетентност;

- Стратегическа компетентност;

- Професионална компетентност: да познава: Законодателството на Европейския съюз, Закона за обществени поръчки, ЗА, ЗМСМА, ЗДСл., Наредби на Общински съвет -  Костенец и други;

Границите на заплатата определена за длъжността: от 480 лв.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи,контролира,координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета на общината по отношение на подготовка и реализиране на проекти финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите, в Центъра за услуги на гражданите на Община Костенец.

            ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжностите да се проведе от конкурсна комисия, назначена със Заповед, която допуска кандидатите до участие на база представените документи. С допуснатите кандидати конкурсът се провежда чрез решаване на тест /тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор/. Конкурсът задължително включва и интервю.

            ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-  писмено заявление за участие по образец;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители – по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            ІV.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, община Костенец, І етаж, Център за услуги на гражданите - гл. специалист – Людмила Янакиева. Телефон за контакти: 07142 / 2308; 3234, вътр.225.

            V.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на таблото за обяви и съобщения в началото на сградата на Общинска администрация Костенец, както и на сайта на община Костенец.

           

  

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ:  / П /

                                                             /РАДОСТИН РАДЕВ/

О Б Я В Я В А   

               Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, тел. 07142/2308; 3234,

основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-15-621/28.11.2012 г.  

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

Началник на Отдел „Общинска собственост”

Началник на Отдел „Проекти на Европейския съюз”

 

І. Минимални  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

 

І.1. За длъжността Началник на Отдел „Общинска собственост”;

1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – бакалавър;

2. Професионален опит – минимум 4 години;

3. Минимален ранг за заемане на длъжността- ІІІ младши;

 Изисквания за заемане на длъжността:

1. Професионална област на висшето образование – публична администрация, стопанско управление, строителство;

2. Професионален опит най-малко 4 години в област на дейност, свързана с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Аналитична компетентност;

- Ориентация към резултати;

- Работа в екип;

- Комуникативна компетентност;

- Управленска компетентност;

- Стратегическа компетентност;

- Компетентност за преговори и убеждаване;

- Професионална компетентност – познания в нормативната уредба касаеща общинската собственост: Закона за общинската собственост, ЗСПЗЗ, Закон за водите, Закон за концесиите, ЗПСК, ЗОП, ЗА, ЗМСМА, ЗДСл., Наредби на Общински съвет -  Костенец и други;

- Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания – работа с общинската компютърна система и Е-община;

Границите на заплатата определена за длъжността: от 480 лв.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи,контролира,координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите, в Центъра за услуги на гражданите на Община Костенец.

 

І.2. За длъжността Началник на отдел „Проекти на Европейския съюз”;:

1.Минимална степен на образование – висше образование, степен – бакалавър;

2. Професионален опит – минимум 4 години;

3. Минимален ранг за заемане на длъжността- ІІІ младши;

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Професионална област на висшето образование – икономика, политология;

2. Професионален опит най-малко 4 години в област на дейност, свързана с изготвянето и управлението на проекти финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Отлично владеене на английски език;

- Много добра компютърна грамотност;

- Аналитична компетентност;

- Ориентация към резултати;

- Работа в екип;

- Комуникативна компетентност;

- Управленска компетентност;

- Стратегическа компетентност;

- Професионална компетентност: да познава: Законодателството на Европейския съюз, Закона за обществени поръчки, ЗА, ЗМСМА, ЗДСл., Наредби на Общински съвет -  Костенец и други;

Границите на заплатата определена за длъжността: от 480 лв.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи,контролира,координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета на общината по отношение на подготовка и реализиране на проекти финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите, в Центъра за услуги на гражданите на Община Костенец.

            ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжностите да се проведе от конкурсна комисия, назначена със Заповед, която допуска кандидатите до участие на база представените документи. С допуснатите кандидати конкурсът се провежда чрез решаване на тест /тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор/. Конкурсът задължително включва и интервю.

            ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-  писмено заявление за участие по образец;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители – по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            ІV.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, община Костенец, І етаж, Център за услуги на гражданите - гл. специалист – Людмила Янакиева. Телефон за контакти: 07142 / 2308; 3234, вътр.225.

            V.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на таблото за обяви и съобщения в началото на сградата на Общинска администрация Костенец, както и на сайта на община Костенец.

           

  

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ:  / П /

                                                             /РАДОСТИН РАДЕВ/

 

О Б Я В Я В А  

на основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 30.11.2012г. от 11.00 ч.

 

част с площ от 708 кв.м. от имот – общинска собственост, целият с площ от 1220 кв.м., в УПИ ІV, кв. 90а по плана на гр. Костенец, за служебен

 паркинг  

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –475,00 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева /.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 400,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 29.11.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

5. Наемателят е длъжен да построи масивна ограда на страничната регулационна линия с УПИ ІІ-398 и УПИ ІІІ – 399 в кв. 90а по плана на гр.Костенец с дължина 25м.

            Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 23.11.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 29.11.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 10.12.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

Публикувано на 14.11.2012 г.

 

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл. 50 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 26.11.2012г. от 11,00 ч.

за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляващ петно № 6 с площ от 20 кв.м., находящ се в УПИ І, кв. 90 по плана на гр. Костенец, за разполагане на преместваем павилион „ел.услуги, ремонт на битова техника и търговия с резервни ел. части”

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

 1. Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред. Не се допускат до участие в публичния търг с явно наддаване  кандидати, които имат непогасени финансови задължения към Община Костенец.

2.Първоначална месечна наемна цена –50,00лв. /петдесет лева /.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 40,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 23.11.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 21.11.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 23.11.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 05.12.2012г. на същото място и час. Закупуване на тръжна документация за повторната дата е 30.11.2012г. Подаване на заявленията и предложенията за повторната дата е в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 04.12.2012г.

Необходими документи за участие в публичния търг:

1.    Заявление за участие в търга – по образец;

2.    Документи за правосубектност:

2.1. Физическите лица, регистрирани като ЕТ, представят:

 • удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
 • нотариално заверено пълномощно за участие в търга на лицето, представляващо  ЕТ, ако същото не е законен представител по силата на удостоверението за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице;

2.2.Представителите на юридическото лице, участващо в търга представят:

 • удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;
 • учредителен акт на юридическото лице /дружествен договор, устав и др./
 • решение на общото събрание / решение от едноличния собственик при ЕООД и ЕАД/, за участие в търга и сключване на договор за наем за имота, предмет на търга;
 • нотариално заверено пълномощно за участие в търга на лицето, представляващо съответното юридическо лице, ако същото не е законен представител по силата на удостоверението за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице;

3.Удостоверение за липса на задължения към Община Костенец;

4.Квитанция за внесен депозит;

5.Квитанция за закупена тръжна документация;

6.Идеен проект, силуетно решение и визуална връзка, като се търси единство със съществуващите търговски обекти; да се представи цветно решение.

 

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

 

          Публикувано на 10.11.2012 г.

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 06.11.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 42 КВ.М.,

представляващ уширение между улици „Христо Ботев” и „Пипериче”, находящ се в кв. 40  по регулационния план на село Костенец.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за монтиране на преместваем обект за извършване на търговска дейност.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 54,60 лева /петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/;

3. Стъпка на наддаване: 3 /три/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, и без финансови задължения към Община Костенец;

4.Депозитна вноска: Кандидатите внасят депозит в размер на 50,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 05.11.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 31.10.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 05.11.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 14.11.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.10.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 06.11.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 10 КВ.М.,

находящ се в кв. „Озеленяване” /около железопътна линия София – Пловдив/, в района на ЖП спирка, по регулационния план на град Момин проход, за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за монтиране на преместваем павилион за извършване на търговска дейност.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 10,40 лева /десет лева и четиридесет стотинки/;

3. Стъпка на наддаване: 1 /един/ лев;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, и без финансови задължения към Община Костенец;

4.Депозитна вноска: Кандидатите внасят депозит в размер на 10,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 05.11.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 31.10.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се подават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 05.11.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 14.11.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.10.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

на основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 02.11.2012г. от 11.00 ч.

 

част с площ от 708 кв.м. от имот – общинска собственост, целият с площ от 1220 кв.м., в УПИ ІV, кв. 90а по плана на гр. Костенец, за служебен

 паркинг  

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –475,00 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева /.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 400,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 01.11.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

5. Наемателят е длъжен да построи масивна ограда на страничната регулационна линия с УПИ ІІ-398 и УПИ ІІІ – 399 в кв. 90а по плана на гр.Костенец с дължина 25м.

            Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 26.10.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 01.11.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 09.11.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А  

за провеждане на конкурс за назначаване на

главен редактор на общински вестник „Костенец днес”  

Община Костенец, гр.Костенец, ул.”Иван Вазов”№2, на основание     чл. 91 от Кодекса на труда, Решение № 108 от 28.06.2012 г. на Общински съвет - Костенец  и Заповед №РД-15-521/24.09.12 г. на Кмета на община Костенец обявява конкурс за назначаване на главен редактор на общински вестник „Костенец днес”  при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността главен редактор на общински вестник „Костенец днес”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени  за заемане на длъжността:

·         Висше  образование – специалност „Българска филология”; филология; журналистика

·         Образователна степен – бакалавър или магистър;

·         Минимален професионален опит – две години с предимство на релевантна позиция

·         Да притежават добра комуникативност, аналитична компетентност и умение за работа в екип;

·         Да притежава много добра писмена и устна езикова компетентност

·         Да открива актуални и стойностни проблеми и гледни точки, съобразявайки се с гражданите, с целите и особеностите на общинския вестник

·         Да притежава компетентност да структурира информацията

·         Да притежава компетенция да представя информацията в подходящ стил, ефективна форма

·         Да е отговорен за свободата на изразяване, да е критичен към източниците си и е независим от чужди интереси

·         Компютърна грамотност;

·         Предимство е владеенето на чужд език

·         Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран и да не са лишени по съдебен ред от право да заемат съответната длъжност;

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: 

·         Допускане по документи и оценка на писмената разработка и статия

·         Провеждане на интервю с кандидатите;

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

·         Заявление за участие в конкурса – по представен образец

·         СV

·         Кратко мотивационно писмо, защо смятат че трябва да заемат тази позиция;

·         Писмена разработка на тема „Визия за развитието на общинския вестник – основни теми”;

·         Статия на тема свързана с община Костенец – 700-900 думи

·         Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

·         Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

·         Свидетелство за съдимост;

·         Копие от документ за самоличност;

·         Медицинско свидетелство;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 25.09.2012 г. до  25.10. 2012 г. до 17.00 часа в Центъра за услуги на гражданите,  Общинска администрация Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги на гражданите, Общинска администрация Костенец, ул.“Иван Вазов” №2,

            7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

            Главният  редактор на общински вестник е отговорен за изготвянето, привеждането в подобаващ вид на публикациите и редакционните материали, оформянето и издаването на общинския вестник. Придържа се към публицистичната и водеща линия на общинския вестник, която решава издателя –  община Костенец. Носи отговорност пред обществото за публикациите и начина на представянето им. От него се очаква професионализъм  в предаване на събитията и безусловно придържане към истината и журналистическата етика. Следва да допринася за формиране на обществено мнение, поради което е задължен да пише и говори неутрално.

            8. Брутно  възнаграждение – 400 лв. на издаден брой месечно и командировъчни пари / пътни и дневни/ за един месец в размер на не повече от 50 лв.

 

 свали ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

РАДОСТИН РАДЕВ /п/

Кмет на Община Костенец

 

 

Публикувано на 25.09.2012 г.

 

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и чл.69 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 29/09.02.2012г. на Общински съвет Костенец и във връзка със Заповед № РД-15-459/10.09.2012г.

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 28.09.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ –  ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗИ ЗАКУСКИ” С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 58,85 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЗАЛА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ С ПЛОЩ ОТ 35,00 КВ.М., ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ С ПЛОЩ ОТ 13,80 КВ.М., ТОАЛЕТНИ С ПЛОЩ ОТ 6,90 КВ.М. И СКЛАДОВЕ ЗА ПРОДУКТИ С ПЛОЩ ОТ 3,15 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ НА СУТЕРЕННИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОСТЕНЕЦ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 2, УПИ І, КВ. 90А ПО ПЛАНА НА ГР.КОСТЕНЕЦ

 

при следните условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Предназначение на обекта – „Заведение за бързи закуски”.

3.      Начална месечна наемна цена - 108,00лв. /сто и осем лева/ без ДДС.

4.      Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертите си бизнес план за развитие на обекта за срока на договора.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 27.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

Закупуване на конкурсната документация до 12.00 ч. на 27.09.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 27.09.2012г.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 11.09.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 21,45 КВ.М.,

находящ се в кв. 6 /спирка на АПК/ по регулационния план на село Костенец, за разполагане на  преместваем обект от лека конструкция /съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Костенец/, за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за разполагане на  преместваем обект от лека конструкция за извършване на търговска дейност.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 33,00 /тридесет и три лева/ лева;

3. Стъпка на наддаване: 2 /два/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и без финансови задължения към Община Костенец;

6.Депозитна вноска: Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 25,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 10.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 05.09.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 10.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 27.08.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 11.09.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 20 КВ.М.,

представляващ Терен № 4, находящ в кв. 42 по регулационния план на село Костенец, за разполагане на  преместваем обект от лека конструкция, за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за разполагане на  преместваем обект от лека конструкция за извършване на търговска дейност.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 21,00 /двадесет и един лева/ лева;

3. Стъпка на наддаване: 2 /два/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и без финансови задължения към Община Костенец;

6.Депозитна вноска: Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 15,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 10.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 05.09.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 10.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 27.08.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ и решение №133/26.07.2012г. на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 05.09.2012г. от 10.30 ч.

за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляващ петно № 16 с площ от 5 кв.м., находящ се в УПИ І, кв. 89 по плана на гр. Костенец, за разполагане на преместваем павилион за продажба на вестници и списания

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –60,00лв. /шестдесет лева /.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 50,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 04.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 31.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 04.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 13.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ и решение №133/26.07.2012г. на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 05.09.2012г. от 11.00 ч.

за отдаване под наем  на имот - общинска собственост,

представляващ петно № 10 с площ от 5 кв.м., находящ се в УПИ І, кв. 89 по плана на гр. Костенец, за разполагане на преместваем павилион за търговия с тютюневи изделия.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –90,00лв. /деветдесет лева /.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 80,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 04.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 17.00 ч. на 31.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 04.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 13.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 04.09.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 30 КВ.М.,

находящ се в п. I, кв.89, представляващ „Озеленяване” по регулационния план на град Костенец, за разполагане на лека преместваема конструкция за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за монтиране на лека преместваема конструкция – тото пункт;

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 187,00 /сто осемдесет и седем лева/ лева;

3. Стъпка на наддаване: 5 /пет/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5. Депозитна вноска: Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 03.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 30.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012 г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 12.09.2012г. на същото място и час.

 

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 20.08.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 04.09.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 28 КВ.М.,

представляващ „Озеленяване” към жилищен комплекс на ул. Ружа” по регулационния план на град Момин проход, за разполагане на лека конструкция, за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за разполагане на лека конструкция за извършване на търговска дейност;

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 34,00 /тридесет и четири лева/ лева;

3. Стъпка на наддаване: 3 /три/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5.Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и без финансови задължения към Община Костенец;

6.Депозитна вноска: Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 20,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 03.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 30.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 12.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 20.08.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 04.09.2012г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25 КВ.М.,

представляващ „Озеленяване” по поречието на река Марица, ул. „Стефан Караджа” по регулационния план на град Костенец, за монтиране на преместваем търговски обект от лека конструкция, за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Предназначение на имота: теренът се отдава под наем за монтиране на преместваем търговски обект от лека конструкция – ветеринарна аптека

 2. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 42,00 /четиридесет и два лева/ лева;

3. Стъпка на наддаване: 3 /три/ лева;

4. Срок на отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

5. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат кандидати, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и без финансови задължения към Община Костенец;

6.Депозитна вноска: Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 30,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 03.09.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 30.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 12.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

2. ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 20.08.2012г.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 30.08.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЯРМОМЕЛКА – СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 38  КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД МОМИН ПРОХОД

 

            Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1.  Предназначение на имота: Имотът се отдава под наем за осъществяване на селскостопанска дейност – производство на фураж;

2.   Първоначална месечна наемна цена:

·            За обект: 43,00 /четиридесет и три/ лева без ДДС

·            За терен: 10,00 /десет/ лева;

3. Стъпка на наддаване – 5 /пет/ лева;

4. Депозитната вноска е в размер на 40,00 лева. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 29.08.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

5. Срок за отдаване под наем: имотът се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

6. Изисквания към кандидатите: до участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон, и земеделски производители, регистрирани по съответния ред.

            Тръжна документация се закупува до 16.00 ч. на 24.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Заявления и предложения се поддават в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 29.08.2012г.

Оглед може да се извърши до 16.00 часа на 28.08.2012 година.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 10.09.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 15.07.2012г.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и чл.69 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 29/09.02.2012г. на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 31.08.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ –  ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗИ ЗАКУСКИ” С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 58,85 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЗАЛА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ С ПЛОЩ ОТ 35,00 КВ.М., ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ С ПЛОЩ ОТ 13,80 КВ.М., ТОАЛЕТНИ С ПЛОЩ ОТ 6,90 КВ.М. И СКЛАДОВЕ ЗА ПРОДУКТИ С ПЛОЩ ОТ 3,15 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ НА СУТЕРЕННИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОСТЕНЕЦ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 2, УПИ І, КВ. 90А ПО ПЛАНА НА ГР.КОСТЕНЕЦ

 

при следните условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Предназначение на обекта – „Заведение за бързи закуски”.

3.      Начална месечна наемна цена - 108,00лв. /сто и осем лева/ без ДДС.

4.      Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертите си бизнес план за развитие на обекта за срока на договора.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 30.08.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

Закупуване на конкурсната документация до 16.00 ч. на 27.08.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 30.08.2012г.

При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 19.07.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19 

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ:  до 15.08.2012г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А  

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Костенец обявява, че има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, както следва:

 

1.     В точка ІІІ., б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”:

 

55.

Терен, находящ се в кв. 6 /спирка на АПК/по регулационния план на село Костенец

21,45 кв.м.

56.

Терен № 4, находящ се в кв. 42 по регулационния план на с. Костенец

20 кв.м.

57.

Терен, находящ се в „Озеленяване” / около железопътна линия София – Пловдив/, кв. 14 в град Момин проход

57 кв.м.

 

2.     В точка III, б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем” да се направи поправка на фактическа грешка в частта „Площ”, както следва:

 

11.

Терен, находящ се в парцел І, кв. 89 а по плана на гр. Костенец

30 кв.м.

Публикувано на 12.07.2012 г.

 

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  

Възложител: община Костенец

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Изграждане на интернет страница заедно с административен
web-интерфейс обезпечаващ организацията на web-сайта с удобен, интуитивно разбираем интерфейс, за експлоатацията на който на web-администратора е нужен само един инструмент - web-браузър

2. Съвместна работа на Изпълнителя с екип на Възложителя във връзка с развитието на сайта, консултации, обучение на потребителите и др. необходими дейности.
3.Изпълнителя да представи разработка съгласно критериите от заданието, инсталирана на временен хост, осигурен от него и записана на CD.
4. Изграждането на интернет-сайта да бъде съобразен с изискванията на Българското законодателство и съобразено с насоките за Институционална идентичност на българската държавна администрация
в секция Електронни комуникации – Интернет сайтове.

 www.identity.egov.bg/wps/portal/

ІI. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


1.Цел и задачи


1.1. Основна цел на сайта  е чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс, да:
-Осъществява достъп до информационни ресурси
-Дава възможност на потребителя да изразява мнението си или да отправя запитвания в удобен за него вид.
-Осъществява връзка с други институции от общинската и държавната администрация.


1.2 Задачи:


-Хостинг на www.host.bg където е поместена в момента официалната страница на Община Костенец /www.kostenetz.com/ и след изпълнение на проекта да бъде заменена с новата такава
като домейна се запази.
-Разработка на административен модул за публикуване на данни.

3.Обхват на разработката


Община Костенец предоставя:
-виждания за съдържанието на сайта и консултации с разработващия екип
-определяне зоните на публичен достъп и на тези с потребителско име и парола
-определяне на правата на всеки потребител, който ще поставя информация на сайта
-номенклатура на показателите за първично изграждане на менютата и подменютата
-виждания за съдържанието на сайта и консултации с разработващия екип.


4.Организация, изпълнение, последващи действия


Организацията на изпълнението на сайта се осъществява от работна група, съставена от представители на Община Костенец, която координира работата с външният доставчик. Приемането на отделните етапи се извършва с приемо-предавателни протоколи, подписани двустранно от възложителя и изпълнителя.


5.Общи изисквания:


5.1 Административен модул (CMS) – с празна обвързана структура и с възможност за задаване на неограничен брой менюта и подменюта, към които да има свързани документи, снимков материал и файлове за изтегляне. Административната част да включва:
5.1.1 Бутон за поставяне на информация от Microsoft Word, без промяна на изгледа на документа /в т.ч. таблици, графики и снимки/интернет страницата на Възложителя
5.1.2 Достъп от администратора на Възложителя до FTP, с възможност за upload или delete на файлове и създаване на папки.
5.1.3 На всяка страница информацията да съдържа бутон за разпечатване във формат “A4” на публикуваното съобщение с дата, час, минута и секунда.
5.1.4 Администратора да има информация за логовете на останалите дефинирани потребители като дата, час, минута и секунда на влизане и излизане от административната част на интернет страницата;
5.1.5 Администратора да има информация в кой раздел е публикувано дадено събитие;
5.1.6 Да се създаде защитена папка /да има достъп само администратора на Възложителя/, в която автоматично да се записва цялата информация качвана на сървъра с преглед на текстови файл;
5.1.7 Снимковия материал да се ограничава автоматично от администраторския модул с указания за ограничение при качване на страницата. На официалната част от страницата да има възможност за преглед и на оригиналния размер на снимката.
5.2 Дефинирани нива на достъп до административната част на интернет страницата с потребителки имена и пароли.
5.3 Възможност за 2 езика – български и английски. /опционално/
5.4 Форум като отделна структура към сайта с режим на регистрация – данните се получават по e-mail и се въвеждат след проверка чрез бекенда.
5.5 Страницата да бъде инсталирана в интернет пространство собственост  на Възложителя или на друг сървър, но така че Възложителят да може да контролира състоянието му и да носи отговорност за функционирането на сайта.
5.6 Брояч на посещенията по уникално IP на денонощие, седмица, месец и година.
5.7 Изграждането на базата данни се изгражда на основата на продукт с отворен код – My SQL.
5.8 Изпълнителят да бъде в състояние да осигури на Възложителя достъп чрез ftp до сървъра, на който е инсталирана страницата с възможност за прехвърляне и актуализиране на данни.
5.9 Изпълнителят да извършва текущи актуализации на дизайна на страницата след съгласуване с Възложителя
5.10 Страницата да позволява визуализиране при разделителна способност 1024/768 пиксела на инч или по-висока, освен когато достъпът се осъществява чрез мобилни или други устройства, неподдържащи такава резолюция. Интернет страницата да не допуска хоризонтално преместване при плъзгане освен при разделителна способност за визуализиране от потребителя, по-малка от 1024/768 пиксела на инч. Страницата да се появява централно с автоматично разширяване в прозореца на потребителя от лявата част до дясната част на прозореца на потребителя. Страницата да изглежда по един същ начин независимо с какъв браузер се работи.
5.11 Шрифтова фамилия за сайта: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif с подходяща големина. При използване на електронна препратка цветът на посещаваните страници чрез тези връзки трябва да е различен от тези на непосетените.


6. Структура и съдържание на интернет-страницата:


Ориентирани към потребителя външен вид и система за управление и навигация, включваща:
1.Официален раздел:
Официалният раздел трябва да е достъпен от началната интернет страница.

2. Неофициален раздел
1 Новини
2 Обяви

3. Обща информация
3.1 Историческа справка, за населеното място
3.2 Обща справка за
3.3 Общо представяне
3.4 Забележителности на района

3.5 Фото-галерия
4.
4.1 Описание на
4.2 Списък на
4.3 Уникалност
4.4 Културна идентичност – традиции

4.5 Списък с

4.6

4.7

 4.8 Фото-галерия

 5. Форум

6. Проекти на  Община Костенец

 /описание на проектите /

Забележка:

Начална страница с Flash анимация и меню, банери за връзка с други институции

7. Офертата е необходимо да включва цена и срок за изпълнение

Предложенията за участие се подават лично или се изпращат до 10 юли 2012 г. на адрес: Общинска администрация – Костенец, гр. Костенец 2030, ул. Иван Вазов №2 или на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com.

 

ИЗГОТВИЛ:

Юрий Одажиян  

Главен специалист „ИТ”

0886 10 70 72

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1 и чл.69 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 29/09.02.2012г. на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 11.07.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ –  ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗИ ЗАКУСКИ” С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 58,85 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЗАЛА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ С ПЛОЩ ОТ 35,00 КВ.М., ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ С ПЛОЩ ОТ 13,80 КВ.М., ТОАЛЕТНИ С ПЛОЩ ОТ 6,90 КВ.М. И СКЛАДОВЕ ЗА ПРОДУКТИ С ПЛОЩ ОТ 3,15 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ НА СУТЕРЕННИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОСТЕНЕЦ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 2, УПИ І, КВ. 90А ПО ПЛАНА НА ГР.КОСТЕНЕЦ

 

при следните условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Предназначение на обекта – „Заведение за бързи закуски”.

3.      Начална месечна наемна цена - 108,00лв. /сто и осем лева/ без ДДС.

4.      Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертите си бизнес план за развитие на обекта за срока на договора.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 10.07.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

Закупуване на конкурсната документация до 16.00 ч. на 09.07.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 10.07.2012г.

При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 19.07.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ:  до 26.06.2012г.

 

О Б Я В Я В А  

         Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, както следва:

2.1. В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”:

 

52

Част от терен, находящ се в УПИ ІV, кв. 90а, по плана на гр.Костенец

 708 кв.м.

53

Помещение – ярмомелка и прилежащ терен в покрайнините на гр. Момин проход

38 кв.м.

25кв.м. – за терена

54

Помещения /спорта зала и съблекални/ - публична общинска собственост, находящи се в сутерен в сграда „ОДК” в гр.Костенец, ул. „Боровец” № 13а, имот пл. № 323, кв. 128

117 кв.м.

 

Във връзка с намерение на община Костенец за разработване и внедряване на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2005, Общинска администрация - Костенец набира оферти за извършване на консултантски услуги включващи следните дейности:

 1. Предварителен анализ
 2. Разработване на системата за управление съгласно изискванията на стандарта
 3. Внедряване на системата за управление съгласно изискванията на стандарта

 

Офертата е необходимо да включва цена и срок за изпълнение на посочените дейности.

Предложенията за участие се подават лично или се изпращат до 05 юли 2012 г. на адрес: Общинска администрация – Костенец, гр. Костенец 2030, ул. Иван Вазов №2 или на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com.

         Публикувано на 12.06.2012 г.                                                                                                                         

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16, ал.1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 83/10.05.2012г. на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТ С ПЛОЩ ОТ 50 КВ.М. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38916.10.244, СЪГЛАСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА КУРОРТ ВИЛИ КОСТЕНЕЦ, ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-18-13/10.05.2005Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПЛОЩАД НА КУРОРТ ВИЛИ КОСТЕНЕЦ

 

 за монтиране на преместваем обект за кафе – аперитив и търговия с пакетирани стоки, за извършване на търговска дейност, при следните условия:

1.      Дата на провеждане на публичният търг с явно наддаване: 25.06.2012г. от 10,00 ч. в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

2.      Срок на отдаване под наем: 5/пет/ години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване;

3.      Начална месечна наемна цена: 93,00лв. /деветдесет и три лева/ .

4.      Наемателят заплаща и такса смет в размер на 10,00 лв. /десет лева/ на месец.

5.      До участие в търга се допускат – търговци, вписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

6.      Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 17,00 часа на 15.06.2012г.. Стойността на тръжната документация е в размер на 30,00 /тридесет лева/ лв., съгласно чл. 84, т. 8, б.б от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

7.      Всеки желаещ да участва в публичния търг с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 80,00  /осемдесет лева/ лв. до 16,00 ч. на 22.06.2012г. . в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;

8.      Публичният търг с явно наддаване се провежда чрез предварително подадени заявления и писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 16,00 ч. на 22.06.2012г.  в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на гражданите – Костенец „. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в търга.

9.      Стъпката на наддаване е в размер на 2,00 /два/ лева.

10.  При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.07.2012г. на същото място и час.

 

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 15.06.2012г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОМЕЩЕНИЯ  ЗАЛА ЗА „КАФЕ –АПЕРИТИВ“ С 2 БР. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И 2 БР. СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА  ПЛОЩ ОТ 102,65 КВ.М., И ТЕРЕН ПРЕД ЗАЛА ЗА „КАФЕ-АПЕРИТИВ“ ЗА МОНТИРАНЕ НА ЛЕКА ПРЕМЕСТВАЕМА КОНСТРУКЦИЯ С ПЛОЩ ОТ 34,56 КВ.М.

находящи се в приземен /1-ви/ етаж от 6 етажна жилищна сграда в УПИ ІV, кв. 90 по регулационния план на гр.Костенец, за извършване на търговска дейност, при следните условия:

 1. Дата на провеждане на публичният търг с явно наддаване: 15.06.2012г. от 14,00 ч. в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.
 2. Срок на отдаване под наем: 5/пет/ години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване;
 3. Начална месечна наемна цена: 507,00лв. /петстотин и седем лева/ без ДДС.
 4. Наемателят заплаща и такса смет в размер на 21,60 лв. / двадесет и един лева и шестдесет стотинки / на месец.
 5. До участие в търга се допускат – търговци, вписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
 6. Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І, до 17,00 часа на 08.06.2012г.. Стойността на тръжната документация е в размер на 30,00 /тридесет лева/ лв., съгласно чл. 84, т. 8, б.б от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.
 7. Всеки желаещ да участва в публичния търг с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 400,00 /четиристотин лева/ лв. до 16,00 ч. на 14.06.2012г. . в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18;
 8. Публичният търг с явно наддаване се провежда чрез предварително подадени заявления и писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 16,00 ч. на 14.06.2012г.  в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на гражданите – Костенец „. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в търга.
 9. Стъпката на наддаване е в размер на 50 /петдесет/ лева.
 10. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.06.2012г. на същото място и час.

 

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

Публикувано на 30.05.2012 г.

О Б Я В Я В А  

 

оу „хРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР.МОМИН ПРОХОД

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.1, ал.2 чл.14, ал.1, чл. 16, ал.1 и ал.2 и чл.50 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 50/29.03.2012г на Общински съвет Костенец

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 12.06.2012 г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 57 КВ.М.

находящо се на първи етаж в ОУ „Христо Смирненски” /бивш стол/, за извършване на производствена дейност, при следните конкурсни условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Помещението се предоставя под наем за „Производство на захарни и сладкарски изделия”

3.      Начална наемна цена -  110,00лв на месец.

4.      Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертата си бизнес план за развитие на обекта за срока на договора

Конкурсът ще се проведе в сградата на ОУ „Христо Смирненски” в стаята на АСЧ.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 100,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 11.06.2012 г. в касата на ОУ „Христо Смирненски”.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора.

Закупуване на конкурсната документация до 16.00 ч. на 11.06.2012 г. в касата на ОУ „Христо Смирненски”  етаж ІІ. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

Подаване на заявленията и предложенията в касата на ОУ „Христо Смирненски”, етаж ІІ, в срок до 16.00 ч. на 11.06.2012  г.

При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 20.06.2012 г. на същото място и час.

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 29.05.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 15 КВ.М.,

представляващ терен № 8, находящ се в кв. 66 по плана на с.Костенец /бивш паркинг на ТПК/, за разполагане на лека конструкция за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена – 18,00 лв.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 20,00 лв. Депозитът се внася до  16.00 ч. на 28.05.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имотът се отдава под наем за срок от 5 години

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 23.05.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І в срок до 16.00 ч. на 28.05.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 06.06.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

дата на публикуване - 14.05.2012 г.

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 10.05.2012г. от 14.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 45 КВ.М.

находящ се в УПИ І, кв. 83 по регулационния план на гр.Костенец, за извършване на търговска дейност

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –65,00лв.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 65,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 09.05.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 07.05.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 09.05.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.05.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 10.05.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 30 КВ.М.,

находящ се в п.ХІ, кв. 99 по плана на гр.Костенец, за разполагане на лека конструкция за извършване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена – 40,00 лв.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 30,00 лв. Депозитът се внася до  16.00 ч. на 09.05.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имотът се отдава под наем за срок от 5 години

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 07.05.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Общинска администрация – град Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І. Цената на тръжната документация е в размер на  30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация - град Костенец, „Център за услуги на граждани – Костенец”, І етаж.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация, „ Център за услуги на граждани – Костенец” етаж І в срок до 16.00 ч. на 09.05.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 18.05.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 20.04.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Представляващ помещение с площ от 14 кв.м. и прилежащ към него открит склад с площ от 4,35 кв.м., находящи се в сграда Б за строена в имот пл. № 631, кв. 87 /кооперативен пазар/ по регулационния план на гр.Костенец, за извърщване на търговска дейност.

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена –38,00лв. без ДДС

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 30,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 19.04.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 17.04.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 19.04.2012г.

Време за оглед на имота до 16,00ч на 17.04.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 30.04.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 05.04.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 61 КВ.М.

находящ се в п.ІV, кв. 104 по регулационния план на гр.Костенец, за монтиране на преместваем павилион за извършване на търговска дейност

Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.Първоначална месечна наемна цена – 87,00лв.

3.Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 60,00лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 04.04.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

4. Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

            Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 03.04.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена тръжна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 04.04.2012г.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 17.04.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 05.03.2012г. от 15.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

находящо се в сграда „Б” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 28 кв.м. за срок от 5 години, при следните условия:

 • Първоначална месечна наемна цена – 66,00 лв. без ДДС.
 • Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.
 • Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 02.03.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Община Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, етаж I.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв.
 • Внасяне на депозит за участие до 16.00 часа на 02.03.2012 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозитът е в размер на  20,00 лв.

·       Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден от 08.00 ч  до 16.00ч, в срок до 16.00 ч. на 02.03.2012г.

 • При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 13.03.2012г. на същото място и час.

              За справки: Общинска администрация гр. Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: 18.02.2012г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 05.03.2012г. от 11.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

находящо се в сграда „Б” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 23,61 кв.м. за срок от 5 години, при следните условия:

·       Първоначална месечна наемна цена – 56,00 лв. без ДДС.

·       Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.

·       Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 02.03.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани– Костенец”, Община Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов”№ 2,етаж I.

·       Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв.

·       Внасяне на депозит за участие до 16.00 часа на 02.03.2012 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозитът е в размер на  40,00 лв.

·       Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден от 08.00 ч  до 16.00ч, в срок до 16.00 ч. на 02.03.2012г.

·       При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 13.03.2012г. на същото място и час.

           За справки: Общинска администрация гр. Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: 18.02.2012г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

О Б Я В Я В А 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

на 05.03.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ПОМЕЩЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

находящо се в сграда „А” на Кооперативен пазар, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по регулационния план на гр.Костенец, с площ от 4 кв.м. за срок от 5 години, при следните условия:

 • Първоначална месечна наемна цена – 12,00 лв. без ДДС.
 • Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала.
 • Закупуване на тръжната документация до 16.00 ч. на 02.03.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец”, Община Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, етаж I.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв.
 • Внасяне на депозит за участие до 16.00 часа на 02.03.2012 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18. Депозитът е в размер на  10,00 лв.

·       Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден от 08.00 ч  до 16.00ч, в срок до 16.00 ч. на 02.03.2012г.

 • При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 13.03.2012г. на същото място и час.

              За справки: Общинска администрация гр. Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

 

СРОК НА ПУБЛИКУВАНЕ: 18.02.2012г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ


© 2006 Всички права запазени ::. създател .::