Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Обяви ОБС 2011&2012

 

О Б Я В Я В А

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да  приеме промяна в Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет – Костенец и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:

 

Нов текст:

    

чл.13.(1).Общинският съвет по предложение на политическите представителни групи или общински съветници избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците,  един  или двама заместник-председатели.

         (2). Заместник – председателят/ите/ на Общинския съвет:

1.   Подпомага председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;

2.   Изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това;

3.    Заместник -  председателят/ите/ води заседанието при отсъствие на председателя и по време на участието му в обсъждания на даден въпрос.

4.   Изпълнява и други функции, възложени му от председателя.

5.   Участва в състава на постоянните комисии без право на възнаграждение.

(3). Пълномощията на зам.председателя/ите/ се прекратяват предсрочно:

1.   при подаване на оставка;

2.   по искане на една трета от общинските съветници.

3.   влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(4). В случаите по ал.3 т.2 и т.3 решението на Общинския съвет се взема по реда на ал.1.

(5). Заместник-председателят/ите/, получава възнаграждение в размер определен от Общинския съвет.

 

 

чл.17, ал.3

 

Нов текст:

 

1.   Комисия по икономика, бюджет и финанси.

2.   Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.

3.   Комисия по образование, култура, вероизповедания   и социална политика.

4.   Комисия по здравеопазване,спорт,туризъм и младежка политика.

5.   Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост и приватизация.

6.   Комисия по еврофондове, проекти, следприватизационен контрол.

   7.   Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и  антикорупция.

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

 

Публикувано на 09.04.2014г.

 

О Б Я В Я В А

Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в  приетата с Решение № 530.01.2014г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2014 година”, както следва:

 

1. В раздел ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”  се добавя следния текст:

18.

УПИ ХVІІІ -109 „Спортен комплекс” в кв. 2 по регулационния план на с.Костенец

44803,20 кв.м.

2. В раздел ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде”  се добавя следния текст:

13.

41,28/131,28 идеални части от УПИ ІV „За обществено обслужване”, кв. 89Г по плана на гр. Костенец – прекратяване на съсобственост

14.

Имот № 011035 с площ от 1,977 дка, находящ се в землището на с.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, местността „Гьолско дере” с НТП: ливада, категория седма

15.

Поземлен имот с идентификатор 38916.10.34 с площ от 3877 кв.м. по кадастралната карта на курорт Вили Костенец

3. В раздел ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение учреди право на строеж”  се добавя следния текст:

4.

½ идеални части от УПИ V в кв. 142 по плана на гр. Костенец

Терен

 310

Учредяване право на строеж за индивидуално жилищно строителство за къща близнак

 

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата.

 e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

публикувано на:09.04.2014г. 

О Б Я В Я В А

Община Костенец обявява, че има намерение да направи промени в Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, приета с Решение № № 193/19.12.2013г. на Общински съвет – Костенец, както следва:

В приложение № 1 се добавя следното:

ВИД ДЕЙНОСТ

СГРАДИ

ПАВИЛИОН

ТЕРЕНИ

 

ІІІ. УСЛУГИ

 

 

 

21.

Обществени тоалетни и възможност за монтиране на преместваем обект върху тях за търговска и обслужваща тоалетната дейност

0,50

 

0,80

 

ІV. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

 

-          до 10 работни места

0,70

 

0,35

 

-          с над 10 работни места

0,40

 

0,20

            Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, чрез настоящото публикуване Община Костенец предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на имейл адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

Публикувано на 09.04.2014г.

О Б Я В Я В А

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да измени Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата  ( в проекти на нормативни документи), както следва:

Изменя т.Б3. Изяви на прегледи на художествена самодейност:

Международни :

- в чужбина – 10 точки;

- в България –8 точки

Национални - 6

Регионални – 5 точки

Общински – 4 точки

                                               Изяви, организирани на читалищно ниво:

-          до 50 участника – 1 точка

-          от 51 до 100 участника – 3 точки

-         Над 101 участника – 3

-         всяка изява по посочения брой точки

Нова т.В4. Отбелязване на кръгла годишнина, юбилей на читалището – 10 точки

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

 

Публикувано на 13.03.2014г.

 

О Б Я В Я В А

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ  ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ  В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

(наредбата може да намерите в проекти на нормативни документи)

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

 

Публикувано на 26.02.2014г.

 

О Б Я В Я В А

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме  План за младежта 2014г. – община Костенец.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Публикувано на 26.02.2014г. 

О Б Я В Я В А

Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в  приетата с Решение № 5/ 30.01.2014 г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2014 година”, както следва:

1. В раздел ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем  се добавя следния текст:

18.

УПИ ХVІІІ -109 „Спортен комплекс” в кв. 2 по регулационния план на с.Костенец

44803,20 кв.м.

2. В раздел ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде  се добавя следния текст:

13.

41,28/131,28 идеални части от УПИ ІV „За обществено обслужване”, кв. 89Г по плана на гр. Костенец – прекратяване на съсобственост

14.

Имот № 011035 с площ от 1,977 дка, находящ се в землището на с.Пчелин, ЕКАТТЕ 58863, местността „Гьолско дере” с НТП: ливада, категория седма

15.

Поземлен имот с идентификатор 38916.10.34 с площ от 3979кв.м. по кадастралната карта на курорт Вили Костенец

3. В раздел ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение учреди право на строеж  се добавя следния текст:

4.

½ идеални части от УПИ V в кв. 142 по плана на гр. Костенец

Терен

 310

Учредяване право на строеж за индивидуално жилищно строителство за къща близнак

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата.

 e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

 

О Б Я В Я В А                 

 

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да отмени Решение № 2 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 30.01.2014г. и да приеме промяна на чл. 65, т.5 от Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет – Костенец и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:

1.        Чл.65, т.5.става: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник е 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, считано от 01.01.2014г. ”

2.         Отменя т.7 на чл.65 от същия правилник.

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

 

Публикувано на 26.02.2014г.

О Б Я В Я В А                 

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2014 година.

Програмата е публикувана на официалният сайт на община Костенец – проекти на нормативни документи.

Публикувано на 15.01.2014г.

Съгласно чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата.

 e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

О Б Я В Я В А                 

Община Костенец има намерение да направи промени в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година в раздел ІІІ, буква Б „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде”, като се добавя т. 14 – Имоти или части от имоти – общинска собственост, придаваеми по регулация по влезли в сила подробни устройствени планове.

О Б Я В Я В А     

На осн. чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме Наредба за общинската собственост и Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Наредба за общинската собственост и Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост са публикувани на официалния сайт на Община Костенец – проекти на нормативни документи.

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com или в „Център за услуги на граждани”, етаж 1 в Общинска администрация – Костенец.

Публикувано на: 30.10.2013г.

 

О Б Я В Я В А     

Община Костенец има намерение да ктуализира приетата с Решение № 16/ 27.02.2013 г. на Общински съвет Костенец Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. в Община Костенец, както следва:

1. В раздел ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем, :

15

Сграда, находяща се в УПИ ХVІ – 674, кв. 84 по плана на гр. Костенец

268 кв.м. 

2. В раздел ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде  се премахва т. 6, поради появил се интерес относно наемане на сградата и включване на същата в раздел ІІІ, б. А

Допълва се:

12

Имот № 414042 с площ от 2,474 дка, с НТП: Ливада, категория: седма, находящ се в землището на с. Костенец, ЕКАТТЕ 38916, местността „Мочура”

13

Имот № 414043 с площ от 2,912 дка, с НТП: Ливада, категория: седма, находящ се в землището на с. Костенец, ЕКАТТЕ 38916, местността „Мочура”

 

О Б Я В Я В А     

Община Костенец обявява, че има намерение да направи промени в Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 15/24.03.2011г., както следва:

§1. В ГЛАВА ВТОРА РАЗДЕЛ ІІУправление и ползване на земеделските земи от общинския поземлен фонд се правят следните изменения и допълнения:

1.      В член 7, алинея 2, точка 2: текста „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до 10 години” и се премахва текста „или до възстановяване на собствеността”;

2.      В член 7: добавя се нова алинея 3 „(3) При сключен договор за срок по- кратък от 10 години и при добросъвестно изпълнение на договора, след подадено писмено заявление от наемателя, същият може да бъде продължен за срок до 10 години.”

3. В член 9: добавя се алинея 1 „(1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1.когато са заети с трайни насаждения;  

2.когато не са били използвани две или повече стопански години;

3.в случаите по чл. 37в ал.10 от ЗСПЗЗ;

4.в други случаи, определени в закон;

4.  В член 9: създава се нова алинея 2 с две точки 1 и 2: „(2) Отдаването под наем по ал. 1 т. 1 е в случай, когато:

1. насажденията са създадени при условията на сключен договор за наем или аренда на земеделски земи от ОПФ, срокът на който е изтекъл преди изтичане амортизационния срок на насажденията или ако след изтичането му те продължават да са в състояние на плододаване;

2. насажденията, разположени върху земи от ОПФ, са частна собственост, амортизационният срок на които е изтекъл, но те продължават да са в състояние на плододаване.”

   §2. В ГЛАВА ТРЕТА „Административнонаказателни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1.      Член 26 се изменя и допълва, както следва:

Чл. 26. За нарушаване разпоредбите, касаещи земите от общинския поземлен фонд, виновните физически лица се наказват с глоба.

(1)           Наказва се с глоба от 100 до 500 лева, освен ако в закон не е предвидено друго наказание, лице, което:

1.  ползва земи от ОПФ, извън установения в тази наредба ред;

2. извършва паша на селскостопански животни, извън указаните места, численост или вид животни;

3. преотстъпва предоставените му за ползване общински земи, пасища и мери на трети лица.

           (2) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и от 500 до 2000 лева ЕТ или юридическо лице, което унищожи общински пасища и мери и/или ги превърне в обработваема площ-нива.

(3) Наказва се с глоба от 10 до 200 лева лице, което не изпълни разпорежданията на служител от общинска администрация, дадени му в  кръга на служебните правоотношения.

(4) Лице, което унищожи полски път или с действията си възпрепятства неговото използване, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.

          (5) На юридическите лица се налага имуществена санкция по реда на Закона за опазване на земеделските земи.”

           

            Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, чрез настоящото публикуване Община Костенец предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на имейл адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com.

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 10.07.2013 г. 

О Б Я В Я В А     

Община Костенец обявява, че има намерение да направи промени в Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 15/24.03.2011г., както следва:

§1. В ГЛАВА ВТОРА РАЗДЕЛ ІІУправление и ползване на земеделските земи от общинския поземлен фонд се правят следните изменения и допълнения:

1.      В член 7, алинея 2, точка 2: текста „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до 10 години” и се премахва текста „или до възстановяване на собствеността”;

2.      В член 7: добавя се нова алинея 3 „(3) При сключен договор за срок по- кратък от 10 години и при добросъвестно изпълнение на договора, след подадено писмено заявление от наемателя, същият може да бъде продължен за срок до 10 години.”

3. В член 9: добавя се алинея 1 „(1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1.когато са заети с трайни насаждения;  

2.когато не са били използвани две или повече стопански години;

3.в случаите по чл. 37в ал.10 от ЗСПЗЗ;

4.в други случаи, определени в закон;

4.  В член 9: създава се нова алинея 2 с две точки 1 и 2: „(2) Отдаването под наем по ал. 1 т. 1 е в случай, когато:

1. насажденията са създадени при условията на сключен договор за наем или аренда на земеделски земи от ОПФ, срокът на който е изтекъл преди изтичане амортизационния срок на насажденията или ако след изтичането му те продължават да са в състояние на плододаване;

2. насажденията, разположени върху земи от ОПФ, са частна собственост, амортизационният срок на които е изтекъл, но те продължават да са в състояние на плододаване.”

   §2. В ГЛАВА ТРЕТА „Административнонаказателни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1.      Член 26 се изменя и допълва, както следва:

Чл. 26. За нарушаване разпоредбите, касаещи земите от общинския поземлен фонд, виновните физически лица се наказват с глоба.

(1)           Наказва се с глоба от 100 до 500 лева, освен ако в закон не е предвидено друго наказание, лице, което:

1.  ползва земи от ОПФ, извън установения в тази наредба ред;

2. извършва паша на селскостопански животни, извън указаните места, численост или вид животни;

3. преотстъпва предоставените му за ползване общински земи, пасища и мери на трети лица.

           (2) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и от 500 до 2000 лева ЕТ или юридическо лице, което унищожи общински пасища и мери и/или ги превърне в обработваема площ-нива.

(3) Наказва се с глоба от 10 до 200 лева лице, което не изпълни разпорежданията на служител от общинска администрация, дадени му в  кръга на служебните правоотношения.

(4) Лице, което унищожи полски път или с действията си възпрепятства неговото използване, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.

          (5) На юридическите лица се налага имуществена санкция по реда на Закона за опазване на земеделските земи.”

           

            Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, чрез настоящото публикуване Община Костенец предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на имейл адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com.

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 10.07.2013 г.

О Б Я В Я В А     

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме Програма за закрила на детето 2013г.

Публикувано на 19.04.2013г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на

e-mail адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com

О Б Я В Я В А     

Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме  изменение и допълнение на Правилника за огранизацията и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и земи в горски фонд”, както следва:

 

          Чл.16.(1) Директорът на ОП и горските стражари съставят актове за установени нарушения по ЗОС, ЗОСИ, ЗГ, Наредба на общинския съвет относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба за опазване на земеделските земи. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

          (2) Тридесет на сто от постъпилите в бюджета на Община Костенец суми от влезли в сила наказателни постановления за административни нарушения по Закона за горите се изплаща на съответните актосъставители. Условията и редът за изплащане на сумите се определят със заповед на Кмета на Община Костенец.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на

e-mail адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com

 

Публикувано на 15.05.2013г.

 

О Б Я В Я В А     

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на

e-mail адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com

      Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме  допълнение в Тарифа за определяне на основните цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:

     В приложение №1 към чл.2, в раздел V. Други, се добавя нова точка: 25. „Земеделска земя с начин на трайно ползване – ливади” – 10.—лв./декар – годишно.

 

Публикувано на 15.05.2013г.

 

О Б Я В Я В А     

      Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме  Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2013г. и Общинска  дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 г.

 

     Програмите са публикувани на официалния сайт на Община Костенец – проекти на нормативни документи.

Публикувано на 11.03.2013г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата на

e-mail адрес: ob.sobstvenost@kostenetz.com

О Б Я В Я В А    

 

      Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме  Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 г

 

     Програмата може да бъде видяна на официалния сайт на Община Костенец – проекти на нормативни документи.

 

Публикувано на 17.01.2013г.

 

О Б Я В Я В А    

Протокол от проведен конкурс - тук.

О Б Я В Я В А    

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в    Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г., както следва:

1. В точка ІІІ., б.В – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди вещно право на ползване, :

- учредяване на временно и безвъзмездно право на ползване на Център за спешна медицинска помощ – Софийска област, филиал гр.Костенец  за осъществяване на дейността му, върху част от  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ ХХVІІ – 674, 673, 671, 672 в кв. 84 по плана на гр.Костенец, а именно:Масивна сграда /бърза помощ/ със ЗП от 260 кв.м.

 

2. В точка ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право на строеж, :

 

11

Гр.Костенец,

УПИ ІІІ „За гаражи”, кв. 83 по плана на гр.Костенец

терен

993,50кв.м.

Учредяване право на строеж за гаражи

12

Гр.Костенец,

УПИ ІІІ „За гаражи”, кв. 70 по плана на гр.Костенец

терен

1369кв.м.

Учредяване право на строеж за гаражи

 

Публикувано на 06.12.2012г.

 

О Б Я В Я В А   

 

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в    ТАРИФА за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, приета с Решение № 59/30.07.2009г., както следва:

 

В приложение № 1 в раздел V. Други се изменя т. 14

 

Вид дейност

    сгради

  павилиони

     терени

14

Спортни дейности

0,50

 

0,30

 

Публикувано на 06.12.2012г.

О Б Я В Я В А   

 

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в    Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г., както следва:

Нова буква “З” ИМОТИ, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1.1.         имот № 000869 в землището на с. Костенец с ЕКАТЕ 38916, община Костенец, представляващ пасище (мера) с площ от 18,279 дка.

1.2.         имот № 818018 в землището на с. Костенец с ЕКАТЕ 38916, община Костенец, представляващ пасище (мера) с площ от 4,187 дка;

1.3.         имот № 000786 в землището на с. Костенец с ЕКАТЕ 38916, община Костенец, представляващ гора в земеделски земи с площ от 4,530 дка;

 

 

Публикувано на 06.12.2012г.

О Б Я В Я В А   

 

              Община Костенец предлага на Вашето внимание  Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец,  поради промяна в нормативната база,  съгласно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г., Списък за унифицираните найменования на административните услуги и актуализация размера на таксите съобразени с новата методика за тяхното определяне.

 

                                                                                                                   ПРОЕКТ!

 

 

Н а р е д б а

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местни данъци,такси и цени на услуги на територията на Община Костенец

 

    §1. В чл.37б се правят следните изменения:

              1.Отпадат т.5 и т.6 от ал.1

              2.Отпадат ал.4 и ал.5

    §2. Създава се нов чл.42а:

               Чл.42а Такса битови отпадъци за недвижим имот собственост на физически лица ползващ се със стопанска цел се определя пропорционално в промили върху данъчната оценка определена по Приложение 2 в размер равен на размера за юридически лица. 

     §3.В чл.56 думите „0.50лв.” се заменят  с „1.00лв.”

     §4.В чл.57 се правят следните добавки:

1.      в а/ след думата „зона” се добавят „в гр.Костенец”

2.      в б/ след думата „зона” се добавят „на гр.Костенец и първа зона на гр.Момин проход”

3.      в в/ след думата „селата” се добавя „и втора зона на гр.Момин проход”

     

     §5. В чл.59, се създава нова алинея :

                Чл.59, (9) Таксата за деца, чиито родител е редовен студент или редовен докторант се заплаща с 50 на сто намаление.

 

      §6.В раздел IV, чл.69 се правят следните изменения:

1.      в т.1 думите „10.00лв.” се заменят с „12.00лв.”

2.      в т.3 думите „5.00лв.” се заменят с „6.00лв.”

3.      в т.5 думите „5.00лв.” се заменят с „10.00лв.”

4.      в т.8 думите „25.00лв.” се заменят с „30.00лв.”

5.      в т.11 думите  „25.00лв.” се заменят с „30.00лв.”

6.      в т.12 думите „0.5 лв./л.м.” се заменят с „1.00лв./л.м.”

7.      създават се нови точки:

т.13 заверка на технически паспорт на обекти IV и V категория – 60.00лв.

т.14 издаване на удостоверение за груб строеж по чл.181 ал.1 и ал.2 от ЗУТ – 80.00лв.

 

      §7 В чл.71, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

              1.в т.1 се създават две подточки:

                   1.1 издаване на удостоверение за наследници – 7.00лв.

                   1.2 издаване на удостоверение за наследници чрез служебно изискана информация от други администрации – 10.00лв.

              2.в т.2 след думата идентичност на се добавят думите”лице с различни имена” – 3.00лв.

              3.в т.3  израза „2.00лв.” се заменя с „5.00лв.”

              4. в т.4  израза „3.00лв.” се заменя с „5.00лв.”

              5.т.7 отпада

              6. в т.10  израза „10.00лв.” се заменя с „15.00лв.”

              7.в т.11 се създават две подточки:

                       11.1 за издаване на удостоверение за постоянен адрес – 3.00лв.

                       11.2 за издаване на удостоверение за настоящ адрес – 3.00лв.

              8.т.15 отпада

              9.създават се нови точки:

                   т.18 за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца – 4.00лв.

                   т.19 за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 4.00лв.

                   т.20 за издаване на удостоверение за родените от майката деца – 4.00лв.

                   т.21 за издаване на удостоверение за правно ограничение – 3.00лв.

                   т.22 за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 3.00лв.

                   т.23 за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 7.00лв.

                  т.24 за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р.България – 7.00лв.

                  т.25 за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 3.00лв.

                  т.26 за издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 3.00лв.

                  т.27 удостоверения по искане на граждани издавани от отдел „Общинска собственост” – 10.00лв.

    

         §8.  В чл.71, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

                1. в т.1  израза „2.00лв.” се заменя с „3.00лв.”

 

         §9. В чл.84 се правят следните изменения:

                1.в т.1 думите „2.00лв.” се заменят с „5.00лв.”

                2.в т.8 д/ думите „ЗОС” се заменят с „ОПС” и думите „50.00лв./комплект” се заменят с „80.00лв./комплект”

                3. в т.8 е/ думите „30.00лв./комплект” се заменят с „50.00лв./комплект” и „15.00лв./комплект” с „20.00лв./комплект”

               4.в т.8 ж/ думите „50.00лв./комплект” се заменят с 80.00лв./комплект”

               5. в т.9 се добавят думите „Справка по документи и” и думите „0.60лв./стр.” се заменят с „2.00лв./стр.”

               6.в т.10 думите „2.20лв.” се заменят с „3.00лв.”

               7.в т.17 думите „20.00лв./имот” се заменят с „50.00лв./имот”

               8.в т.19 думите „20.00лв.”  се заменят с „30.00лв.”

               9. в т.20 думите „15.00лв.”  се заменят с „30.00лв.”

             10. в т.21 думите „20.00лв.”  се заменят с „30.00лв.”

             11.в т.22 думите „30.00лв./УПИ” се заменят с „50.00лв./УПИ”

             12.в т.23 думите „2.50лв./дц2” се заменят с „3.00лв./дц2”

             13.в т.26 думите „12.00лв.” се заменят с „15.00лв.”

             14. в т.29 думите „2лв./мес.” се заменят с „5.00лв./мес.”

             15. в т.30 думите „20.00лв./бр.” се заменят с „30.00лв./бр.”

             16. в т.31 думите „15.00лв./бр.” се заменят с „20.00лв./бр.”

             17.в т.35 думите 8.00лв.” се заменят с „10.00лв.”

             18. в т.36 думите „2.00лв.” се заменят с „4.00лв.”и „16.00лв.” се заменят с „20.00лв.”

          19.в т.40 се правят следните изменения:

               40.1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот и незавършено строителство – 10.00лв.

                40.2 Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5.00лв.

                40.3 Издаване на удостоверение за платен данък за моторно превозно средство – 5.00лв.

                40.4 Издаване на удостоверение за платен данък за недвижимо имущество и такса битови отпадъци – 5.00лв.

           20.създават се нови точки:

                  т.45 такса за изготвяне на преписка по отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс – 5.00лв./бр.

                  т.46 такса за извършване на справки по искане на граждани за извършени отчуждителни производства, реституция, отстъпено право на строеж и разпореждания с общинско имущество – 5.00лв.

                  т.47 набиране на текстови файл – 0.50лв./стр.

                  т.48 разпечатване на текст от магнитен носител – 0.10лв./стр.

                  т.49 факс услуги – 0.20лв./стр.

                  т.50 сканиране – 0.10лв./стр.

 

О Б Я В Я В А   

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на наредбата на e-mail адрес: ob.sobstvenost@kostenetz.com

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Костенец, приета с Решение № 12 /14.02.2008г. на Общински съвет – Костенец, както следва:

 

І. Изменя заглавието както следва: Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Костенец

В наредбата разделите и главите се изменят, както следва в проекто – решението:

 РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            §1 Текстът на Чл. 1. /1/ се изменя и допълва както следва: Тази наредба урежда реда за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/  на територията на Община Костенец по смисъла на чл. 56, ал. 1 и чл. 57а от ЗУТ, както и реда и начина за отдаване под наем на служебни паркоместа.

 /2/ С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Костенец и правомощията на административните органи на  кметствата и община Костенец, относно реда за издаване на разрешения за поставяне (монтаж), на заинтересуваните лица, режима на ползване на обектите, заплащане на дължимата цена, реда на принудително премахване.

           §2 Текстът на алинея /3/ се изменя както следва: Преместваеми  обекти, по смисъла на тази наредба, преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, преместваеми обекти за местодомуване на МПС, както и други елементи на градското обзавеждане (заслони за пътници, разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, телефонни кабини, фонтани, часовници и др.), преместваеми увеселителни обекти, които не са трайно прикрепени към земята.

             /4/ Преместваемите обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго обществено предназначение, без това да затруднява общественото ползване на терените, върху които те се поставят или да застрашава по какъвто и да било начин здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права.

§3 Създава се нова алинея /5/ Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност, и за формиране на благоприятна жизнена среда, и добър естетически облик на Община Костенец.

            §4 Създава се нова алинея /6/ Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими  имоти, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

§ 5 Алинея  /5/  се преномерира на алинея /7/ и се изменя и допълва , както следва:  Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба:

                      2.1. Преместваеми обекти, разположени в УПИ, отредени за пазари.

                      2.2. Рекламно–информационни съоръжения, регламентирани с Наредба за рекламната дейност на територията на Община Костенец освен в случаите, когато те представляват леки преместваеми слънцезащитни устройства, с подвижна отваряема конструкция като чадъри; сенници, разположени върху масите за открито сервиране.

                        2.3. Преместваеми  обекти, разположени върху имоти общинска собственост отдадени на концесия

 

 

            

РАЗДЕЛ ІІ

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 

              § 6 Чл. 2. се изменя, както следва: Преместваемите обекти могат да бъдат:

/1/ По начин на поставяне:

1.      Стационарни – заемат хостоянно съответната площ за определен срок;

2.      Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след края на   работния ден - колички, стойки, маси, щендери и други подобни;

/2/ По времетраене на ползване:

1.        Дългосрочни /месечни и годишни/ – преместваеми обекти за търговия със срок на ползване от 1 месец до 10 години -  

2.       Кратковременни /кампаниини и сезонни/- за срок до 1 месец.

/3/ По вид:

1.      Самостоятелни търговски обекта;

2.      Преместваеми обекти към търговски обекти-  маси и колички до 3 кв.м с възможност за монтиране на частично защитно покритие (чадъри, сенници, тенти, навеси и др.). хладилни витрини, , автомати за напитки и други;

3.      Елементи от градски дизайн – заслони за пътници, разположени на спирки на  градския транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и елементи на обществената инфраструктура, детски атракционни съоръжения, подиуми, преместваеми декоративни огради с височина до 70 см. и др.;

4.      Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни средства /гаражни клетки/;

§ 7 алинея 3 се премахва и се създава нова алинея /4/:

/4/ Преместваеми обекти:

1.      Трябва да отговарят на нормите за безопастност;

2.      Трябва да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;

3.      Трябва да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

4.      да не са поставени в нарушение на настоящата наредба;

5.       могат да бъдат предназначени за продажба само на допустими стоки и услуги, които не застрашават здравето, живота и безопасността на гражданите.

6.      На улици и площади могат да се продават: закуски и пакетирани хранителни стоки в закрити обекти (павилиони);

7.       Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на такива с кратковременен характер, във връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници и традиции – коледни, новогодишни, мартенски и други.

 

 

 

РАЗДЕЛ І

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

 

Глава 1:Общи изисквания

 

          § 8 Чл. 3.  Алинея /1/ се изменя и допълва, както следва: 

 /1/ Преместваемите обекти за търговия по  чл.2, ал.2, т.1 се разполагат съгласно схема, одобрена от главния архитект, след съгласуване от ОбС – Костенец, когато са за централните части на населените места и със заповед на кмета на община Костенец, след одобрена схема (виза) от гл. архитект за други общински обекти и частни терени. Към архитектурните схеми за поставяне на преместваеми обекти за търговия се изготвят при необходимост и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване, които са съгласувани със съответните органи и организации, в т.ч. с МВР – КАТ.

 §9 Създава се нова алинея /2/ Преместваемите обекти по чл.2, ал.2, т.2 се разполагат по схема, одобрена от гл. архитект във връзка с провеждането на градски празници, чествания, изложения, както и за традиционни продажби (мартенски и коледни) и други подобни обществени прояви и атракционни мероприятия

§10 Създава се нова алинея /3/ Преместваемите обекти по чл.2, ал.3, т.4 се разполагат по схема, одобрена от гл. архитект, след съгласуване от ОбС – Костенец.

§11  алинея /2/ се преномерира на алинея /4/  Схемите се изготвят:

§  по решение на Общинския съвет след предложение на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда към ОбС.

§  по инициатива от физически или юридически лица след сезиране на органите по преходната точка.

§  по Заповед на Кмета на Община Костенец.

§  по инициатива на кметствата

         §11 алинея /3/ се преномерира на алинея /5/ Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 се изработват служебно от техническата служба на община Костенец. В схемите подробно се описват местата, тяхното предназначение, съответстващите им площи и видовете преместваеми съоръжения.

         §12 алинея /4/ се преномерира на алинея /6/ За курортните комплекси и кметствата схемите се разглеждат и определят от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Костенец и се одобряват от главния архитект на Община Костенец.

         §13 алинея /5/ се преименува на /8/. Създава се нова алинея /7/ Одобрените от Главния архитект на Община Костенец схеми за разполагане на преместваеми обекти се съгласуват с Кмета на съответното кметство и одобряват от Кмета на Общината в 7-дневен срок от датата на одобряването им от главния архитект, след което се поставят на видно място в сградата на кметството и общинската администрация.

          §14 преномерирана от алиная /5/ на алинея /8/ Схемите за централните части, се включват за разглеждане в общинския ЕСУТ до 30 дни от внасянето им. Внсените за разглеждане схеми при необходимост да бъдат предварително съгласувани с КАТ. След решение на общинския ЕСУТ същите се одобряват от главния архитект на Общината, след съгласуване с Общински съвет - Костенец.

          §15 алинея /6/ се преномерира на алинея /9/ Поставянето на преместваеми обекти за търговия върху държавни терени се извършва въз основа на схема, одобрена от гл. архитект на Общината, след съгласуване с Министерството или ведомството, което стопанисва терена, а в останалите случаи с Областния управител. Одобряването на схемата и издаването на разрешението за поставяне се осъществява, съгласно изискванията на настоящата Наредба.

           §16 От Чл. 4. до чл.6 се премахват

           §17 създава се нова Глава 2: Изисквания за издаване на разрешителни за поставяне на преместваеми обекти върху общински имоти

            Чл.4. /1/ Ползвателите на дългосрочни преместваеми обекти, извън пазарните площадки, на имоти – общинска собственост, се определят чрез търг или конкурс по условия и ред оопределени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ) на община Костенец, по реда на чл.3, ал.1.

                        /2/ Одобрената схема служи за проучване, проектиране и провеждане на съгласувателни действия с експлоатационните дружества и контролни органи. Разходите за проектиране, одобрение и изграждане на външни връзки е за сметка на ползвателя.

                   /3/ Срокът за изработване и внасяне на на проектите за одобряване е три месеца, считано от датата на подписване на договора за наем.

                        /4/ Заявленията на ползвателите за издаване на разрешение за поставяне, са по образец, утвърден от Кмета на Община Костенец и към тях се прилагат задължително следните документи:

§  Документ за собственост на имота /когато се отнася до имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от общината/;

§  Писмено съгласие на собственика или писмен договор за наем на заетата площ;

§  Копие от удостоверение за актуално състояние и/или копие от регистрация и пререгистрация в Агенцията по вписванията;  

§  Нотариално заверено пълномощно /когато се подава от пълномощник/;

§  удостоверение от община Костенец за недължими общински вземания;

§  удостоверение за недължими държавни вземания;

§  Схемата, за разполагане одобрена от гл. архитект

Молбите се приемат в общинска администрация Костенец и се завеждат в отделен  регистър.

                        /5/ След одобряване на проекта се издава разрешение да поставяне и при необходимост и разрешение за строеж за външни връзки по реда на ЗУТ.

                        /6/  Разрешението за поставяне се издава от Кмета на Община Костенец. Разрешението за поставяне на стационарен обект върху терен общинска собственост се издава за срок не по- дълъг от 5 /пет/ години.

/7/ Срокът за поставяне на нови павилиони не може да бъде по–дълъг от  2 /два/ месеца, считано от датата на издаване на разрешението за поставяне. Издаденото разрешение за разполагане на ПО може да се анулира, след представен констативен протокол от длъжностните лица на общинска администрация, че преместваемият обект не е поставен в срок.

                        /8/  В преместваемия обект за търговия задължително се поставя копие от разрешението за поставяне.

                        /9/ Ползватели на дългосрочни преместваеми обекти заплащат цена определена с договор, съгласно постигнатата тръжна или конкурсна цена, но не по-ниска от определената по Тарифа за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

                      /10/ Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в частни поземлени имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от държавата и общините, се издава на името на собственика, от Кмета на общината, въз основа на скица за местонахождението на обекта, с издадено разрешение за монтаж от гл. архитект, ако е необходимо.

                   Чл. 5. /1/ Не се допуска надвесването на конструктивни елементи /козирки, навеси, сенници и др./ над съоръженията за търговия на височина по–малка от 3.00 м от нивото на терена, върху които са поставени.

                        /2/. Едно физическо лице или юридическо лице има право да ползва не повече от един преместваем обект на територията на град Костенец или кметство с изключение на обекти за търговия с периодичен печат. Ограничението не се отнасят за преместваеми обекти за търговия (ПОТ), собственост на дружества с общинско или държавно участие.

                        /3/ Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на площи, за които има сключен договор за наем или издадено разрешение за поставяне, разположени върху общински или държавни терени на друго физическо или юридическо лице.

                        /4/  При извършване на сделка с преместваем обект за търговия по реда на чл. 15 от ТЗ, новият собственик кандидатства за разрешение за поставяне върху общински терен по общия ред. Не се допускат сделки с преместваеми обекти за търговия по друг ред.

            Чл.6 Мобилни, кратковременни преместваеми обекти:

                        /1/ Разрешението за ползване или разрешителното за тротоарно право се издава от Кмета на Община Костенец, на името на ползвателя, като фигурира и името на собственика на терена, въз основа на схемата по реда на чл.3, ал.2;

                        /2/ Разрешението по ал. 1 за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер за срок до 30 дни, се издава въз основа на подадени заявления, по образец, по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Костенец;

                        /3/ За издаване на разрешението по ал. 1 се подава заявление по образец, утвърден от Кмета на Община Костенец и към него се прилагат задължително следните документи:

§  Копие от удостоверение за актуално състояние и/или копие от регистрация и пререгистрация в Агенцията по вписванията;  

§  Документ за производител;

§  Нотариално заверено пълномощно /когато се подава от пълномощник/;

§  удостоверение от община Костенец за недължими общински вземания;

§  докувент за собственост или договор за наем на заведенията за хранене и развлечения /само за поставяне на маси пред заведения/;

§  удостоверение за категоризация на заведението /само за поставяне на маси пред заведения/;

    /4/Разрешението по ал.1 се издава в 7 – дневен срок по образец, одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се посочват:

§  Имената на ползвателя и собственика на терена, документ за вещно право на терена и документ

              удостоверяващ правото на разполагане върху терена.

§  Площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия и

              местонахождението му, указано точно върху скица, изготвена от служба “ТСУ”.

§  Размерът на наема и таксите за ползване за общински и държавни терени и срока за ползване.

§  Разрешение за монтаж от гл. архитект – когато се изисква;

§  Удостоверение за търговия;

§  Условията за експлоатация, включително поддръжката и хигиената на прилежащите площи. 

§  Основанията, при които се отнема разрешението;

§  Датата на която е издадено разрешението за поставяне.

                 /5/ разрешението за ползване или разрешителното за тротоарно право, представлява и разрешение за поставяне;

     /6/ Срокът на разрешенията за ползване на общински терен за разполагане  на мобилни преместваеми обекти е не повече от 1(една) година.

 /7/ При получаване на разрешително при тротоарно право ползвателят заплаща такса определена в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и услуги на територията на община Костенец.

                  /8/ Мобилните преместваеми обекти се поставят не по-рано от 7.00 часа и се вдигат не по-късно от 21.00 часа.

     /9/ Ползвателите на общински терен за разполагане на мобилни преместваеми обекти са длъжни за своя сметка да почистват района около съоръжението след приключването на работния ден.

                /10/ Мобилните преместваеми обекти трябва да бъдат изработени от конструкции гарантиращи безопасността при силен вятър или други природни  въздействия.

                /11/ Масите за открито сервиране, хладилни витрини, и др се разполагат въз основа на схема одобрена от гл. архитект и се издава разрешителното по ал.1, след подадено заявление по ал. 3.

                /12/ При наличие на други търговски обекти освен заведението за хранене и развлечение, масите могат да се разполагат само в рамките на лицето на заведението за хранене и развлечение, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа на заведението.

                /13/ Не се разполагат маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за напитки и други пред фасадата на търговските обекти - разположени в съседство, освен в случаите, когато е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.

    /14/ Върху зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се  разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция като чадъри, сенници, чийто носещи  елементи не са трайно закрепени към поземления имот.

               /15/ Не се разрешава разполагане на маси за открито сервиране, хладилни  витрини, автомати за топли напитки и други такива извън площта и размерите посочени в одобрената схема.

    /16/ Забранява се покриването и заграждането на определените по тази наредба зони за разполагане на хладилни витрини, маси за открито сервиране, автомати за напитки и др., с материали и конструкции, изграждащи покриви, стени и прегради, както и нарушаване целостта на  настилката, не се допуска поставянето на прегради, заграждения, кашпи и др.

                /17/ Ползвателите на сезонни маси за консумация пред конкретни търговски обекти, заплащат цена определена с Тарифа за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

                 /18/ При получаване на разрешително при тротоарно право ползвателят заплаща такса определена в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и услуги на територията на община Костенец.

Чл.7  Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни средства /гаражни клетки/.

                  /1/ разрешително за поставяне и разрешение за ползване на общински имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леки моторни превозни средства /гаражна клетка/ се издава от Кмета на Община Костенец за срок до 10 години, по схема обобрена по реда на чл. 3, ал.3.

        /2/ Ползвателите по ал. 1, на имоти – общинска собственост, се определят по условия и ред оопределени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ) на община Костенец;

       /3/ За ползването на общински имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леки моторни превозни /гаражна клетка/  се заплаща месечна  наемна цена, определена в Тарифа за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

      /4/ Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство /гаражна клетка/ се издава въз основа на :

§  Заявление по образец до кмета на Община Костенец;

§  Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за местодомуване.

§  Копие от талон на автомобила.

§  Декларация, че не притежава друга гаражна клетка.

§  Удостоверение за липса на задължения към Община Костенец

          /5/ Разрешение за  поставяне и разрешение за ползване на терен общинска собственост за съоръжения за местодомуване на леко МПС /гаражна клетка/ се издава служебно на лицата, които имат действащ договор за наем на терен за монтиране на гаражна клетка.

           §18 създава се нова Глава 2: Места за паркиране за служебни нужди

Чл.8 /1/ Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват служебни паркоместа по улици, площади и паркинги – общинска собственост, подават заявление до Кмета на Община Костенец. В заявлението се прилагат следните документи:

§  проект на схема за разполагане на места за паркиране, изготвено от правоспособен архитект с нанесени паркоместа. На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени съседни съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и др.

§  удостоверение за актуално правно състояние и представен ЕИК.

§  удостоверение за липса на задължения към Община Костенец.

§  договор за наем или нотариален акт за собственост или друг документ,удостоверяващ, че заявителя ползва обект, находящ се в сградата, пред която ще бъдат разположени паркоместата.

                 /2/ В случаите, когато заявителя е лице с увреждане наред с горепосочените документи следва да бъде представена и експертиза от ТЕЛК, НЕЛК,ЦТЕЛК.

            Чл.9 Схемите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Костенец, в която участват:

 -служител по безопасност на движението;

 - представители на „РУП Костенец

 - представители на Дирекция „ТСУ”;

- представител на отдел „ОС”

 - архитект или друго длъжностно лице с компетентност в пътната инфраструктура.

            Чл.10 Комисията одобрява или отказва одобряването на предложените схеми или дава становище за коригиране на схемата.

            Чл.11 /1/ На основание одобрената схема се издава разрешение за ползване на имот - публична или частна общинска собственост за служебни паркоместа (по образец) със срок от една година.

     /2/ Разрешението за ползване на имот - публична или частна общинска собственост, за служебни паркоместа се издава от Кмета на Община Костенец.

            Чл.12.За ползването на общински имот се заплаща такса в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Костенец.

            Чл.13. Определените места по одобрената схема се сигнализират с пътни знаци, хоризонтална и вертикална маркировка и подвижни преносими табели от ползвателя и за негова сметка.

            Чл.14. Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на служебните паркоместа. При констатирани нарушения разрешението за ползване се отнема със заповед на Кмета на община Костенец и/или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Наредбата.

            Чл.15. Забранено е паркирането на автомобили на места означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

 Чл.16. Не се допуска поставянето на ограничителни знаци, бариери, колчета и други подобни за ограничаване на служебните паркоместа.

 Чл.17. Неспазването на начина на паркиране, на изискванията, заложени в наредбата и/или издаденото разрешение за ползване, води до парични санкции, както и до отнемане на разрешението.

            Чл.18. Контрол по използването на паркоместа за служебни нужди се осъществява от служебни лица,определени със заповед на Кмета на Община Костенец.

            Чл.19. За подобряване на сигурността на сградите на поделението на Министерство на вътрешните работи и администрацията на Община Костенец се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по установения ред и се предоставят за безвъзмездно ползване на по-горе изброените ведомства.

            Чл.20. Служебни паркоместа се отреждат и на сдружения с идеална цел, обществени заведения на бюджетна издръжка и лечебни заведения при необходимост и при възможност.

            Чл.21.(1) Лица с увреждания /инвалиди/, изразяващи се в трайно намалена работоспособност над 50%, респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата, заплащат такса за определеното им паркоместо в размер, определен съгласно ”Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Костенец”.

            Чл.22. Заедно с разрешението за ползване ползвателя получава и идентификационен знак за обозначаване на автомобилите,които ще ползват паркоместата.

                                                                      

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ЗА ТЪРГОВИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 57а   ОТ  ЗУТ

 

            Чл.23. /1/ Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със Заповед на Кмета на Община Костенец на основанията, посочени в тази Наредба. Прекратяването на договорите за наем за дългогодишните преместваеми обекти става по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ) на община Костенец на основанията посочени в договора, включително и на другите основания посочени в тази наредба.

           /2/  Обектите се демонтират по Заповед на Кмета на Община Костенец в следните случаи:

1.      са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение

                         2. При разполагане на обекта извън мястото по одобрената схема,са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало

3.      не отговаря на правилата и нормативите за устройство на територията

4.      не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал.3, т.1 от ЗУТ

                   5. при забавяне на плащанията на дължимата месечна такса за срок от 2 (два) месеца или отказ за плащане на дължимата месечна такса от страна на ползвателите на преместваемите съоръжения, с изключение на сезонните.

6.      при незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти

7.      представляват реклама, забранена със закон

8.      срокът за разрешение за поставяне е изтекъл

9.      не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба

                  /3/ Посочените в ал. /2/ основания задължително се посочват в договора за наем за дългогодишните обекти и разрешенията за поставяне на останалите преместваеми обекти.

                  /4/ Преместваемите обекти за търговия, поставени въз основа на издадени разрешения, но невключени в схемата по реда на § 2 се премахват.

            Чл. 24. /1/ Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне на констативен акт, установяващ обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, от служители на дирекция “ТСУ” , в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.

                  /2/ Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по чл. 7, ал. 2, които могат да направят възражение в 3-дневен срок от връчването му.

                   /3/ В 7-дневен срок от връчването на констативния акт Кметът на Общината издава заповед за премахване на обекта.

                   /4/ Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в чужд имот, е неизвестен констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на Общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

                   /5/ Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта  в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината или кметството.

                 /6/ В заповедта по ал. 3 Кметът на Общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, за дългогодишните преместваеми обекти, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

РЕД И НАЧИН ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПPEMAXBAHE

 

Чл. 25 Към принудително изпълнение на заповеди по чл.  57а, ал. 3 от ЗУТ се пристьпва, когато същите нe ca изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Чл. 26  /1/ B едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се  извършва проверка пo изпълнението на заповедта от специалисти от общинска администрация, за което се  съставя констативен протокол (Приложение 1).

         /2/ При констатирано неизпълнение на заповедта се  пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.

Чл. 27 /1/ B 14-дневен срок от съставяне на протокола по чл. 10, ал. 1 от служители на  дирекция “ТСУ”  се  провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (пo количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в Протокол (Приложение 2), който се  представя на Кмета на общината.

       /2/ При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на обекта (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в Протокола по чл. 11, ал. 1.

Чл. 28 /1/ B 14-дневен срок от съставянето на Протокола по чл. 11, ал. 1 се пристъпва към действия за определяне на изпълнител пo принудително изпълнение на заповедта за премахване, съгласно разпоредбите на ЗОП.

Чл.29 След определяне на изпълнител Кмета нa Общината определя датата и часа на принудителното премахване, за което се уведомяват всички заинтересовани лица.

Чл.30 Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта за премахване с цел обезопасяване на района, площадката на обекта се огражда със сигнални ленти.

Чл. 31 /1/ Ha определената дата и час, представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят Протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (Приложение № 3).

Чл. 32 /1/ В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни  и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване.   

             /2/ Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета нa Общината, съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.

            /3/ Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл.  20 от настоящата Наредба.

Чл. 33 /1/ Премахването на обекта се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др – за дългогодишните обекти.

        /2/ B процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 34След изпълнението на заповедта за принудително премахване на обекта се съставя протокол (Приложение № 4) от представители на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 35 Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването нa обекта, и възстановяването на терена се извършва от Общината за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

 

 

РАЗДЕЛ V

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ

 

Чл. 36 /1/ За извършените разходи пo премахването се съставят протокол (Приложение № 5) от представители на Община Костенец и изпълнителя, въз основа на който заедно с влязлата в сила заповед се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква “к” от Гражданския процесуален кодекс.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

ВЪТРЕШНО-СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ

            Чл. 37. Кметът на Община Костенец или упълномощени от него лица упражнява контрол по приложението на тази Наредба.

            Чл. 38. При приключване на всяко тримесечие до десето число на следващия месец отдел "Общинска собственост" при Община Костенец представя справка за сключените договори, издадените разрешения и внесените такси и наеми на Директор на Дирекция „ТСУ” и на Кмета на Община Костенец.

 

РАЗДЕЛ VІІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 39. /1/ Наказва се с глоба от 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание този, който:

              Постави незаконно преместваемо съоръжение.

              Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка

              нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност.

              Не извърши възстановителни работи и/ или  не отстрани за своя сметка преместваеми обекти  и

              техни елементи, които създават опасност за живота и здравето на хората.

              Не изпълни в определен срок заповед за демонтиране на незаконно

              поставено преместваемо съоръжение.

            Чл. 40. /1/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Костенец въз основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от служители общинската администрации, пълномощени със заповед на Кмета на Община Костенец.

            /2/ Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН.

            

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

             §1 Отменя Наредба за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия, приета с решение № 152/26.10.2000 г. на Общински съвет Костенец

            § 2.  В 30-дневен срок от приемане на Наредбата гл.архитект и служителите “ТСУ” изготвят и/ или актуализират схеми схеми за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, поставени върху терени – общинска и държавна собственост на територията на община Костенец, като в схемите да бъдат отразени с различен цвят сега съществуващите преместваеми обекти, за които има склйчени договори за наем – за дългогодишните, и издадени разрешения за поставяне – за кратковременните , елементите за градския дизайн и сезонните преместваеми обекти.

             § 3. Захранването на кратковременните и сезонни обекти се осъществява с временни връзки и мрежи.

            § 4. Главният архитект на Община Костенец, по изключение, допуска промяна в схемата за разполагане на преместваемите обекти във връзка с възникнали обществени нужди /панаири, изложбени площи и други/ за максимален срок един месец.

            § 5. Наредбата се приема на основание чл. 56 от ЗУТ, с решение на Общински съвет - Костенец

            § 6. Възлага изпълнението на Наредбата на Кмета на община Костенец и на кметовете на кметства.

            § 7. Размерът на наемите се определя чрез търг и конкурс, но не могат да бъдат по-ниски от определените наемни цени по Тарифата за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, таксите, цените на услугите, редът и сроковете за събирането и заплащането им по настоящата Наредба се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и услуги на територията на община Костенец, приети от Общински съвет – Костенец.

            § 8. Обектите, изградени по реда на чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120А от ППЗТСУ, включени в схемата по чл. 3 от Наредбата, да се запазят с разрешената квадратура, съгласно първичния документ за разполагане, на името на ползвателя-собственик на обекта.

  § 9. Наредбата се према на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на чл. 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е приета с решение № 12 на Общински съвет – Костенец по Протокол №2 от 14.02.2008г.

§10. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Костенец

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Костенец има намерение да актуализира приетата с Решение № 18/ 09.02.2012 г. на Общински съвет Костенец Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012 г., както следва:

1. В точка ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право на строеж, :

1

с.Костенец,

НЧ „Просвета – 1881”, находяща се в УПИ ХV-703, кв. 68

Сграда

Сградата на читалището със ЗП 873,47 кв.м. и РЗП 2357,33 кв.м.

Учредяване право на строеж за извършване на основен ремонт на сградата

2

гр.Костенец,

НЧ „Прогрес - 1907”, находящо се в УПИ І, кв. 90б по плана гр. Костенец

Сграда на два етажа

Сградата на читалището със ЗП 1150 кв.м. и РЗП 2300 кв.м.

Учредяване право на строеж за извършване на основен ремонт на сградата

                                                 

 

Публикувано на17.10.2012 г.

 

О Б Я В Я В А   

 

Община Костенец има намерение да приеме „Общинска програма за закрила на детето за 2012 година на Община Костенец

 

Публикувано на 12.09.2012 г.

О Б Я В Я В А   

Община Костенец има намерение са направи промени в Годишната  програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012 г.,:

І. в глава ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ, както следва:

1.  Поземлен имот, находящ се в с.Горна Василица, с начин на трайно ползване за СКЛАДОВ ТЕРЕН с площ от 29.399 дка., съставляващ имот №000598, идентичен с част и образуван от бивш имот №000381, целия с площ от 34.125 дка., съгласно акт за собственост, ведно с построените в имота: Ремонтно-механична работилница – 633 кв.м.; Метален навес с оградни стени, със застроена площ от 313 кв.м. и неограден със застроена площ от 407 кв.м.; Сграда с друго предназначение – 23 кв.м.; Трафопост със ЗП от 42 кв.м.; Покрит склад – 618 кв.м.; Сграда за автокантар със застроена площ от 74 кв.м.; Открит склад със застроена площ от 1 575 кв.м.; Гараж със застроена площ от 640 кв.м.; Бензиностанция – 17 кв.м.; Паркинг за автомобили със застроена площ от    1 250 кв.м.; Административна сграда със застроена площ от 38 кв.м.; Сграда към ТМСИ със застроена площ от 16 кв.м. на два етажа и Сграда помпено със застроена площ от 3 кв.м., при граници и съседи: имоти №№013023; 013022; 013023; 000520; 000325; 000588 – дига; 000202 – път; 000566 – полски път и 000520 – водоем;

  2. Поземлен имот, с начин на трайно ползване – ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 2.232 дка., съставляваща имот №013022, в местността „Лъката”, кв. 13, идентичен с част и образуван от бивш имот №013020, целия с площ от 4.725 дка., при граници на имота по актуална скица: имот №000598 – складов терен и имот №013023.

ІІ. в глава ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право на строеж, :

 

1

с.Костенец,

НЧ „Просвета – 1881”, находяща се в УПИ ХV-703, кв. 68

Сграда

Сградата на читалището със ЗП 873,47 кв.м. и РЗП 2357,33 кв.м.

Учредяване право на строеж за извършване на основен ремонт на сградата

 

            Публикувано на 12.09.2012 г.

О Б Я В Я В А   

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:

          В чл.64, т.7, изречение първо, след думата  “размер” отпада “до” и  става : “Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер 10% от възнаграждението на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Общински съвет – Костенец, считано от 01.07.2012г.»

Публикувано на 12.09.2012г.

О Б Я В Я В А   

 

          На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в Програма за управление и разпореждане, с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012 г., както следва:

1. В точка ІІІ., б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем :

 

55.

Терен, находящ се в кв. 6 /спирка на АПК/по регулационния план на село Костенец

21,45 кв.м.

56.

Терен № 4, находящ се в кв. 42 по регулационния план на с. Костенец

20 кв.м.

57.

Терен, находящ се в „Озеленяване” / около железопътна линия София – Пловдив/, кв. 14 в град Момин проход

57 кв.м.

 

2. В точка III, б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем” да се направи поправка на фактическа грешка в частта „Площ, кв.м.”, както следва:

 

11.

Терен, находящ се в парцел І, кв. 89 а по плана на гр. Костенец

30 кв.м.

  

Публикувано на 11.07.2012г.

О Б Я В Я В А   

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:

     Чл. 64, т.5 добива следния вид:

Т.5. “Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие».

Нова т.7. “ Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер до 10% от възнаграждението на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Общински съвет – Костенец, считано от 01.07.2012г. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работа му в съвета, но не само: пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи,  проучвания и други дейности.”

Публикувано на 11.07.2012г.

О Б Я В Я В А   

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в НАРЕДБА№1 ЗА обществения ред  И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В община КОСТЕНЕЦ, както следва:

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НА НАРЕДБА№1 ЗА обществения ред  И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В община КОСТЕНЕЦ

 

1. В раздел VIII се добавя следния текст

 „Паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания”

2. Създава нови чл.29а  и чл.29б:

Чл.29а (1) Местата за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба №18/2001 год. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и маркировка с международния символ за достъпност.

(2)Броят на местата по ал.1 се определят съгласно Глава Пета от Наредба №4 /01.07.2009г.за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията  за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройствто.

Чл.29б (1)  За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен адрес в община Костенец, подават заявление по образец до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител(настойник/попечител).

(2) Към заявлението се прилага:

1.Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

2.Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) – копие и оригинал(за сверяване);

3.Акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

4.Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

5.Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

6.Актуална цветна снимка на заявителя;

7.Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

(3) В община  Костенец се създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:

1.Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;

2.Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;

3.Единен граждански номер;

4.№ и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

5.Данни за автомобила от свидетелството за регистрация;

6.Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(4)Услугата се  извършва в 14-дневен срок от дата на подаване на заявлението и е безплатна.

(5)Картата се издава по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04 юни 1998 год.

 (6)Картата за паркиране за хора с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните условия:

1.Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използване на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК следва да е над 50%(петдесет процента);

2.Лица ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

3.Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и с определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

4.Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

5.Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90%(деветдесет процента);

(7).Кметът на община Костенец назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й;

(8).Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Публикувано на 13.06.2012г.

О Б Я В Я В А   

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в Правилника  за организацията и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и земи в горски фонд”, както следва:

         Чл.8, ал.1 да придобие следния вид: “Директор на ОП може да бъде лице, което отговаря на следните условия:

1.     С висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен “магистър”;

2.      С трудов и/или служебен стаж по специалността не по –малко от три години, придобит след завършване на висшето образование;

3.     Да е български гражданин и да не е осъждан за престъпление от общ характер”.

 

О Б Я В Я В А   

         Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, както следва:

 

2.1. В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община костенец има намерение да предостави под наем”:

 

49.

Част от терен, съставляващ п.VІІІ, находящ се в кв. 123 по плана на гр.костенец /на ъгъла мужду ул.”Белмекен”, ул.”Кокиче и ул.”Странджа”/

9

50.

Терен, находящ се в кв. 2а по плана на с.Костенец

26

51.

Земеделски земи при заявен интерес за ползване под наем

 

 

 

            Публикувано на 17.05.2012 г.

О Б Я В Я В А   

Община Костенец има намерение да допълни с нов чл. 62а „Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Костенец”,  както следва:

Чл. 62 а. (1)Лицата, ползващи други социални услуги, свързани с:

-          Дейности за лична помощ в това число и дейности с медико-социална насоченост

-          Дейности за социална подкрепа и социално включване

-          Комунално-битови дейности

Заплащат месечна такса, обвързана с тяхната продължителност и с дохода на потребителите, както следва:

С месечен доход  до 130.00 лв.                  0.19 лв./час

От 130.01 лв. до 195.00 лв.                         0.22 лв./час

От 195.01 лв. до 260.00 лв.                         0.26 лв./час

От 260.01 лв. до 325.00 лв.                         0.31 лв./час

От 325.01 лв. до 390.00 лв.                         0.34 лв./час

Над 390.00 лв.                                              1.70 лв./час

                               (2) Дължимата такса се изчислява върху реално ползваните часове, сумирани за месеца и ще се заплаща до 10- то число на месеца, следващ ползването на социалната услуга.

            Публикувано на 16.05.2012 г.

О Б Я В Я В А   

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме промени в Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:

1.    чл.11, ал.2 става: ”Общински съвет – Костенец, определя възнаграждение на Председателя на Общинския съвет  в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината, считано от 01.06.2012г. “

2.    Считано от 24.11.2011г. работното време на председателя на Общинския съвет да бъде на 8 часа.

Публикувано на 15.05.2012г.

О Б Я В Я В А  

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.50 от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

на 23.05.2012г. от 10.00 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 90 КВ.М.

находящ се в кв. 14, ЦГЧ на гр. Момин проход /по продължението на ул. „Стара планина”/ за извършване на търговска дейност, при следните конкурсни условия:

1.      Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред.

2.      Теренът се предоставя под наем за монтиране на преместваем обект – „Заведение за бързо обслужване”.

3.      Начална наемна цена -  207,00лв на месец.

4.      Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертата си бизнес план за развитие на обекта за срока на договора

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.4, заседателна зала.

Кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 150,00 лв. Депозита се внася до  16.00 ч. на 22.05.2012г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18.

Имота се отдава под наем за срок от 5 години, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване.

Закупуване на конкурсната документация до 16.00 ч. на 18.05.2012г. на касата на „Център за услуги на граждани – Костенец „, етаж І на Община Костенец – гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. Срещу представена квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на граждани – Костенец”.

Подаване на заявленията и предложенията в деловодството на Общинска администрация , етаж І, „ Център за услуги на граждани – Костенец „ в срок до 16.00 ч. на 22.05.2012г.

При неявяване на кандидати конкурсът ще се проведе на 31.05.2012г. на същото място и час.

            За справки: Общинска администрация Костенец, отдел “Общинска собственост, тел. 23-08/ вътр.19

О Б Я В Я В А  

   

Община Костенец има намерение да актуализира Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012 г., както следва:

1. В точка ІІІ., б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем- Терен – публична общинска собственост, част с площ от 50 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 38916.10.244

2. В точка ІV „имоти, които Общината има намерение да придобие”.

- 1/2 идеални части от едноетажна стопанска сграда – магазин /бивша книжарница/, построена върху имот – публична общинска собственост, представляващ Озеленяване в кв. 13 по плана на гр.Момин проход от собственика ЕТ „Александър Митков” чрез покупка.

-1/2 идеални части от едноетажна стопанска сграда – магазин /бивша книжарница/, построена върху имот – публична общинска собственост, представляващ Озеленяване в кв. 13 по плана на гр.Момин проход от собствениците Християн Иванов Иванов и Станимир Иванов Иванов чрез покупка.

 

 

         Публикувано на 26.04.2012 г.

 

О Б Я В Я В А  

В общински съвет Костенец е внесено  предложение за изменение на  чл. 3 ал. 1 от Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец и таксите за издаване на разрешителни за водовземане, приета с решение на Общински съвет – Костенец № 132/01.09.2011г. както следва:

 

 „Чл. 3 (1)  Таксите за водовземане от находища, от които не са издадени на разрешителни от министъра на околната среда и от директора на Басейнова дирекция за същите цели се определят съгласно следната таблица:

 

 

по

ред

 

Цел на използване

на минералната вода

 

Размер на таксата, Е

(лв. / куб. м)

30оС < t ≤ 50

(с. Костенец)

t > 50 оС

(гр. Момин проход)

1.

Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация

 

0,045

 

0,05

2.

За балнеолечение, профилактика и рехабилитация в обектите извън т. 1, както и за спорт и отдих   

0,30

0,38

3

За битово- хигиенни нужди

0,25

0,30

4

За нуждите на общински лечебни, социални, учебни заведения, детски градини и обществени бани

Безвъзмездно

Безвъзмездно

5

5.1.

5.2.

 

За геотермално отопление

За жилищни и административни нужди

За производствени(стопански) нужди

 

0,25

1.00

 

0,45

1.00

 

6

Всички други цели *

0,35

0,50

 

*Всички други цели са цели извън изброените в т. 1 до т. 5 от таблицата, както и извън използването на минералната вода чрез отдаване на концесия.

Дата на публикуване на обявлението: 25.04.2012г.

О Б Я В Я В А 

 

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Костенец обявява, че има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, както следва:

1 В точка ІІІ., б.а – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”, :

2 Градски тоалетни, находящи се в гр. Костенец, ул. „Китка” и прилежащия терен над тях - 82 кв.м.
45 Имот от общински поземлен фонд, имот №117101 с начин на трайно ползване Нива в землището на с. Пчелин, местността Есекийски валог - 40,029 дка
46 Терен, находящ се в Озеленяване, кв.14, ЦГЧ на град Момин проход /разширение на съществуващ такъв/ по продължението на ул. „Стара планина” - 90 кв.м.
47 Терен, находящ се в Озеленяване, кв.14, ЦГЧ на град Момин проход /до автобусна спирка/ - 60 кв.м.


Публикувано на 12.04.2012 г.

О Б Я В Я В А 

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да обсъди и приеме Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания  на Община Костенец.

 

Публикувано на 11.04.2012г.

 

О Б Я В Я В А 

         На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Костенец обявява, че има намерение да приеме Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Костенец.

Публикувано на 14.03.3012г.

 

О Б Я В Я В А 

 

   Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012г., както следва: В точка ІІІ, б. А – „ Имоти, които Община Костенец има намерение да отдаде под наем” :

- имот – публична общинска собственост, представляващ терен находящ се в Озеленяване ЦГЧ – гр. Момин проход, за разполагане на 6 бр. търговски павилиони / по схема одобрена от главния архитект/ всеки по 24 кв.м., разположени в източната част на терена от към страничната регулационна линия с УПИ Іа-165 в кв. 13.

- имот – публична общинска собственост, представляващ терен находящ се в УПИ VІІ, кв. 12 парк – гр. Момин проход, за разполагане на 5 бр. търговски павилиони / по схема одобрена от главния архитект/ от които 2 бр. по 24 кв.м. и 3 бр. по 48 кв.м., разположени в източната част на парка

Терен с площ от 45 кв.м., находящ се в п.І, кв. 83 по плана на гр. Костенец за разполагане на лека конструкция – магазин за хранителни стоки

- имот № 112021от ОПФ с площ от 0,785 дка в землището на с.Долна Василица, с НТП „Ливада”

- имот № 112022 от ОПФ с площ от 2,765 дка в землището на с.Долна Василица, с НТП „Ливада”

- имот № 112023 от ОПФ с площ от 1,160 дка в землището на с.Долна Василица, с НТП „Ливада”

- имот № 112024 от ОПФ с площ от 0,987 дка в землището на с. Долна Василица, с НТП „Ливада”

           14.03.2012 г.

 

О Б Я В Я В А 

           Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2012г., както следва: В точка ІІІ, б. А – „ Имоти, които Община Костенец има намерение да отдаде под наем” :

- имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част с площ от  2,000 дка, находяща се в южната част на имот № 000436, отдел 215, буква л/5.4, в землището на с.Подгорие, местността „Радомира”, представляващ гора, целият с площ от 328,230 дка.

- имот – общинска собственост с площ от 0,770 дка в землището на с.Горна Василица, с НТП „Нива”

- имот – общинска собственост с площ от 1,055 дка в землището на с.Горна Василица, с НТП „Нива”

 

О Б Я В Я В А 

 

  

Община Костенец има намерение да внесе за разглеждане в Общински съвет – Костенец „Стратегия за управление на общинската собственост в община Костенец 2012 - 2015 г.” и „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Костенец през 2012 г.”

 

 

 

Публикувано на 25.01.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

           Община Костенец има намерение да направи промени в ТАРИФА за определяне на основни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост , както следва:

 

В приложение № 1 в раздел ІІ. Обществено хранене, се добавя нова т.7 „За ведомствено заведение” – 1,30 лв./кв.м. за сгради

 

 

 

Публикувано на 25.01.2012 г.

О Б Я В Я В А 

2.1. В точка ІІІ., б.А – „Имоти, които Община Костенец има намерение да предостави под наем”:

 

 

39

Имот – публична общинска собственост: „Заведение за бързи закуски”, находящ се в сутерена на сградата на Общинска администрация Костенец в УПИ І, кв. 90а по плана на гр. Костенец

58,85 кв.м.

 

           Публикувано на 07.12.2011 г.

О Б Я В Я В А 

Община Костенец има намерение да внесе за приемане от Общински съвет – Костенец „Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец и таксите за издаване на разрешителни за водовземане”.

Приложение: Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец и таксите за издаване на разрешителни за водовземане  

Публикувано на 17.08.2011 г.

О Б Я В Я В А 

  

  Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2011г., както следва: В точка ІІІ, б. Б – „ Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде” :

- Къща на един етаж, със застроена площ от  65,08 кв.м. и мазе с площ от 58,69 кв.м., находяща се в гр. Костенец, ул. „Явор” № 3 построена върху общински имот, съставляващ имот пл. № 1550 в кв. 40 по плана на гр. Костенец.

                Публикувано на 17.08.2011 г.

О Б Я В Я В А 

   Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 година, както следва:

1. В точка ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право на строеж”:

9

Гр.Костенец, ул.„Търговска „, УПИ І, кв. 89 по плана на гр. Костенец

 

197 кв.м.

Учредяване на право на надстрояване на покрив от фотоволтаични панели

 

2.     В точка ІV. - ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

      4. Имот № 1861 в квартал 136 по плана гр. Костенец с площ от 925 кв.м. 

ПУБЛИКУВАНО НА 12.07.2011г.

О Б Я В Я В А 

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

 

за търговската дейност на територията на Община Костенец.

 

СВАЛИ от ТУК.

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет  Костенец

О Б Я В Я В А 

Общински съвет – Костенец има намерение да допълни Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

         Нова ал.6 на чл.48 “В наложителни случаи Общинският съвет може да приема решения неприсъствено – чрез подписка, освен по въпроси, за които ЗМСМА изисква тайно гласуване.”

Публикувано на 15.06.2011г.

О Б Я В Я В А 

    Община Костенец има намерение да направи промени в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Изменя чл.3, ал.3, както следва:

1. Отпада текста “публикуване в местният вестник”.

2. Допълва “поставяне на обява на таблото в сградата на Общинска администрация” и текста става:

(3).“Стратегията и програмата по ал. 2, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на обява на таблото в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на общината.”

            Публикувано на 14 юни 2011 г.

О Б Я В Я В А 

         Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 година, както следва:

2.1. В точка ІІІ., б.Г – „Имоти, върху които Община Костенец има намерение да учреди право на строеж”:

8

Гр.Костенец, ул.„Китка „, УПИ І, кв. 90 по плана на гр. Костенец

терен

10 кв.м.

 

Учредяване на право на пристрояване за стълбище1.2.        В точка ІІІ., б.Е – „Имоти за преотреждане и преобразуване”

8

Имот № 000303, землище на с. Пчелин, местността „Полето”, ЕКАТТЕ 58863

Земеделска земя

4709

ПОС

Промяна на предназначе-нието

Публикувано на 08.06.2011 г.

О Б Я В Я В А 

  Община Костенец има намерение да направи промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 година, както следва: В точка ІІІ., б.Б – „Имоти, които Община Костенец има намерение да продаде”:

            - имот № 018006 с площ от 1,024 дка, находящ се в с. Очуша, ЕКАТТЕ 54554, местността „Палискерско дере” 

            Публикувано на: 03.05.2011 г.

 

 

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::