Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №33 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно кандидатстване на община Костенец пред Фонд "Социална закрила" с проектно предложение "Саниране и основен ремонт на кухненски блок-социален патронаж, гр.Костенец, кв.84, парцел XVII"- Етап 1 RESHENIE_33_2019.docx
Решение №32 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Петър Стоянов Атанасов RESHENIE_32_2019.docx
Решение №31 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проекти поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Христо Минев Георгиев RESHENIE_31_2019.docx
Решение №30 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за изменение на Решение №11/11.07.2016г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №01610151/03.10.2008г. RESHENIE_30_2019.docx
Решение №29 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец RESHENIE_29_2019.docx
Решение №28 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода- изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец RESHENIE_28_2019.docx
Решение №27 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие да се измени служебно разрешително №01610211/24.07.2009г. за водовземане на мин.вода-изключителна държавна собственост от находище "Момин проход" RESHENIE_27_2019.docx
Решение №26 по Протокол №3/01.03.2019г. относно изменение и допълнение на Решение №65/26.04.2012г. на ОбС за прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Костенец на имот-частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост RESHENIE_26_2019.docx
Решение №25 по Протокол №3/01.03.2019г. относно допълване на списък с размера и местоположението на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. RESHENIE_25_2019.docx
Решение №24 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предприемане на действия във връзка с проект "Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в гр.Костенец" RESHENIE_24_2019.docx

Pages