Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №23 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на обема на годишното ползване на дървесина през 2019г. от горите в Общински горски фонд RESHENIE_23_2019.docx
Решение №22 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства RESHENIE_22_2019.docx
Решение №21 по Протокол №3/01.03.2019г. относно кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.
Решение №20 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Стратегически документ "Съвместно управление на риска в регион-Нишка Баня и Костенец" RESHENIE_20_2019.docx
Решение №19 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Костенец RESHENIE_19_2019.docx
Решение №18 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_18_2019.docx
Решение №17 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Решение №124/30.06.2016г. на ОбС-Костенец RESHENIE_17_2019.docx
Решение №16 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на План-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г. RESHENIE_16_2019.docx
Решение №15 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независим одит на Звено „Спорт” към Общинска администрация RESHENIE_15_2019.docx
Решение №14 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независима проверка от оторизирана фирма на общинските гори на терен RESHENIE_14_2019.docx

Pages