Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.

     
 Местна власт
 Бъдеще

 Декларация

 Делегирани бюджети
Делегирани бюджети в общинските училища и ОДЗ.
/публикувано на 22.02.2010 г./
Заповед
 Търгове и обяви
 Общински съвет
 ISO
             ISO 14001:2004
              ISO 9001:2000
 За контакти
     Връзки с кмета на общината
     Връзки с съветниците
     Връзки с медиите
     Връзки с обществеността

kostenetz_adm@yahoo.com
kostenetz_adm@kostenetz.com
Община Костенец
адрес: гр.Костенец, пк 2030
ул. “Иван Вазов” 2
+359 07142 /32-34
+359 07142/ 23 08
 Полезни връзки
Kostenetz NEWs
НАПДНСКНС
НСОРБМДААРМС
www.ezeroto.com
www.belopaper.com
www.hotelvitalis.com
hotellerie-bulgaria.com
Читалище Гео Милев
Www.ARSYST.coM

 Добре дошли в сайта на община Костенец

Местна инициативна група Костенец 2010"- документи.

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

Уважаеми представители на

местните власти, бизнеса и НПО,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ има удоволствието да Ви покани на

25 октомври 2010 г.  от 17:00 часа в Заседателната  зала на община Костенец на учредително събрание на „Местна инициативна група Костенец 2010”

Община Костенец, която работи със  СНЦ „Местна инициативна група Костенец” и „ЕМ ЕНД ДЖИ ПЛЮС” ЕООД  за  реализиране на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, съгласно Договор № РД50-361/28.12.2009 г., отправя покана към всички физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на общината, за участие в Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група Костенец 2010”.

Учредителното събрание ще се проведе на  25 октомври 2010 г. /понеделник/от 17,00 часа в Заседателната зала на община Костенец, намираща се в гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на „Местна инициативна група Костенец 2010”

2. Вземане на решение за определяне целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ;

3. Приемане на устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костенец 2010”

4. Избор на управителни органи на Сдружението

5. Приемане на правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костенец 2010”

6. Решаване на организационни въпроси

7. Други.

 

Регистрацията на участниците ще започне на 25 октомври 2010 от 15,00 часа в Заседателната зала на община Костенец, намираща се в гр. Костенец, ул. „Ив. Вазов” № 2, срещу предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличност и постоянен адрес на територията на общината за физическите лица или Удостоверение за актуално състояние или за ЕИК за юридически лица или търговци за удостоверяване на седалище на територията на община Костенец.

Материалите за учредителното събрание са на разположение от датата на публикуване на поканата до датата на провеждане на събранието от 8,30 часа до 17,00 часа на следните адреси:

Община Костенец – Център за услуги на гражданите,  тел. за контакт: 07142 23 08

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Костенец в партньорство със СНЦ „Местна инициативна група Костенец” и „ЕМ ЕНД ДЖИ ПЛЮС” ЕООД е получател на помощ по договор № РД 50-361/28.12.2009 г. по проект с идентификационен №431-2-03-35 от 04.09.2009 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г.  

Във връзка с изпълнението на проекта, съгласно графика на дейностите и Дейност 6 „Разпространяване  на  информация, провеждане  на  семинари  за  информиране  на  населението  на  общината  за  предстоящата  покана за  избор  на  МИГ  по  подхода  ЛИДЕР  от ПРСР  и за  дискутиране  и  популяризиране  на  предложената  стратегия  за  развитие  на  общината” на 29.09.2010 г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на община Костенец ще се проведе семинар за информиране на населението. 

Каним всички граждани, представители на НПО, бизнеса, земеделски производители и др. да се включат активно в семинара  и да участват в определянето на основните проекти за местно развитие, които да бъдат финансирани по ПРОГРАМА ЛИДЕР.  

Гр. Костенец 2030, ул. Ив. Вазов 2, тел./факс 07142 32 34,e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com; www.kostenetz.com

„Работен вариант на Стратегия за местно развитие”

За мнения, въпроси и предложения: mig_kostenetz@kostenetz.com; или в офиса на проекта на
ул. Боровец 13 и в Общинска администрация – Костенец.

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  Във връзка с реализацията на проект №431-2-03-35 от 04.09.2009 г. / Договор №РД50-361/28.12.2009 г.  „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г. – програма ЛИДЕР,  Дейност 5  „Създаване  на  работна  група и организиране на  информационни  събития  за  окуражаване  на  активното  участие  на  населението  в процеса  за  развитие  на  общината” ще се проведат информационни събития по населени места, както следва:

- 20.07. 2010 г. /вторник/ - 17.30 ч.  в с. Горна Василица в сградата на  Кметството; 18.30 ч. в гр. Момин проход в малкия  салон на НЧ „Гео Милев – 1955”;

- 21.07.2010 г. /сряда/ – 14.00 ч. в с. Костенец в сградата на Кметството; 17.30 ч. в с. Пчелин в сградата на Кметството;

-23.07.2010 г. /петък/  – 9.30 ч.  в с. Очуша  в сградата на Кметството; 13.30 ч. в гр. Костенец в Голямата  зала в сградата на Общинска администрация

  Каним всички граждани, представители на НПО, бизнеса, земеделски производители и др. да се включат активно в срещите и да участват в определянето на основните приоритети за местно развитие.

Този документ е създаден в рамките на проект ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец, който се осъществява по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски  фонд за развитие на земеделието и селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕЗФРСР и Управляващия орган

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

   Във връзка с реализацията на проект №431-2-03-35 от 04.09.2009 г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г. – програма ЛИДЕР ще се проведе работна среща.

   Съгласно графика на дейностите Дейност 5  „Създаване  на  работна  група и организиране на  информационни  събития  за  окуражаване  на  активното  участие  на  населението  в процеса  за  развитие  на  общината” ще се проведе среща   „Набиране на предложения и варианти за организиране на информационни събития  за окуражаване  на  активното  участие  на  населението  в процеса  за  развитие  на  общината”

   Каним всички заинтересовани представители от трите основни сектора – публичен, частен и граждански и местните лидери:

 

            Дата: 29.06.2010 г. /вторник/

            Час: 17.00 ч.

            Място: Голямата зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Костенец

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПРЕДСТОЯЩО Обучение  на  местни  лидери  за подхода  ЛИДЕР

/семинари/

 

 

СЕМИНАР №1

Дата: 15.05.2010 г. /събота/ от 10.00  до 13.00 часа 

Място: Голямата зала в Общинска администрация – Костенец

ТЕМА 1

Представяне и дискусия на проект №431-2-03-35 от 04.09.2009 г. „Придобиване на умения и постигане на  обществен активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”

 

СЕМИНАР №2

Дата: 21.05.2010 г. /петък/ от 10.00 до 13.00 часа 

Място: Голямата зала в Общинска администрация – Костенец

ТЕМА 2

Подробно разглеждане обсъждане на Мерки  по Ос 1

 

СЕМИНАР №3

Дата: 22.05.2010 г. /събота/ от 10.00 до 13.00 часа

Място: Голямата зала в Общинска администрация – Костенец

ТЕМА 3

Подробно разглеждане обсъждане на Мерки по Ос 2

 

СЕМИНАР №4

Дата: 28.05.2010 г. /петък/ от 10.00 до 13.00 часа 

Място: Голямата зала в Общинска администрация – Костенец

ТЕМА 4

Подробно разглеждане обсъждане на Мерки по Ос 3

 

СЕМИНАР №5

Дата: 29.05.2010 г. /събота/ от 10.00 до 13.00 часа

Място: Голямата зала в Общинска администрация – Костенец

ТЕМА 5

Характеристики на ЛИДЕР

Вариант на прилагане на Стратегията; Работни практики; Изготвяне на списък на партньорите и ролята им в стратегията. Залагане на приоритети по обсъжданите мерки. Финансов анализ. Собствен принос. Мониторинг и оценка. Хоризонтални политики на ЕС и съобразността им при подхода Лидер.

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

 ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

   Във връзка с реализацията на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-st1:metricconverter ProductID="2013 г" w:st="on">2013 г. – програма ЛИДЕР, се провеждат обучения за придобиване  на  умения  за  състава / екипа, ангажиран в подготовката на  стратегия  за  местно  рразвитие и проучвания на социалноикономическите, демографските, културните и др. проблеми на общината с цел подготовката на стратегията.

   Каним всички заинтересовани представители от трите основни сектора – публичен, частен и граждански, на работни срещи по групи, както следва:

1. Приоритетна област земеделие и туризъм в разработването на Стратегията за местно развитие

            Дата: 15.04.2010 г. /четвъртък/

            Час: 16.30 ч.

            Място: Голямата зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Костенец

            2. Приоритетна област – подобряване на качеството на живот /традиции, занаяти…/ в разработването на Стратегията за местно развитие

 

Дата: 16.04.2010 г. /петък/

            Час: 16.30 ч.

            Място: Голямата зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенeц

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

   Във връзка с реализацията на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г. – програма ЛИДЕР, се провеждат обучения за придобиване  на  умения  за  състава / екипа, ангажиран в подготовката на  стратегия  за  местно  развитие и проучвания на социалноикономическите, демографските, културните и др. проблеми на общината с цел подготовката на стратегията.

   Каним всички заинтересовани представители от трите основни сектора – публичен, частен и граждански, на работна среща със следния дневен ред:

1. Определяне на приоритети за разработване на Стратегия за местно развитие

2. Разглеждане на добри практики

3. Дискусия

Дата: 31.03.2010 г. /сряда/

Час: 16.30 ч.

Място: Голямата зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Костенец

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

        

        От началото на 2010 г. Община Костенец в партньорство със СНЦ „Местна инициативна група Костенец” и „ЕМ ЕНД ДЖИ ПЛЮС” ЕООД  изпълнява проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г. – програма ЛИДЕР.

        По проекта се организират обучения за придобиване  на  умения  за  състава / екипа, ангажиран в подготовката на  стратегия  за  местно  развитие. Всички заинтересовани представители от трите основни сектора – публичен, частен и граждански имат възможност да участват пряко в процеса на планиране и управление на местното териториално развитие. Като основни приоритети на местното развитие на първите срещи се очертаха:

ТУРИЗЪМ

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГОРИ

        ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

        В тази връзка ви каним на работна среща с експерти и формиране на групи от водачите на изброените по-горе приоритети за разработване  на  първи  вариант  на стратегията  за  развитие  на  община  Костенец  на 11.03.2010 г. от 17.00 часа в Малката зала на ІV-ти етаж.

        Модератор на срещите е Мария Йорданова – външен експерт по разработване на стратегии за местно развитие и административно устройство на Местната инициативна група.

 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

         От началото на 2010 г. Община Костенец в партньорство със СНЦ „Местна инициативна група Костенец” и „ЕМ ЕНД ДЖИ ПЛЮС” ЕООД  изпълнява проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Костенец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони, ос 4 от ПРСР 2007-2013 г. – програма ЛИДЕР.

 

         По проекта се организират обучения за придобиване  на  умения  за  състава / екипа, ангажиран в подготовката на  стратегия  за  местно  развитие. Всички заинтересовани представители от трите основни сектора – публичен, частен и граждански имат възможност да участват пряко в процеса на планиране и управление на местното териториално развитие.

 

         В тази връзка ви каним на работна среща с експерти  за  организацията  на  проучвателната  дейност, методите  на  анализ  при подготовката на стратегията, която ще се проведе на 27.02.2010 г. /събота/ от 11.00 часа в Малката зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец, както и на консултация  с  двама  външни  експерти  по  изготвянето на  стратегията на 28.02.2010 г. /неделя/ от 11.00 часа в Малката зала на ІV-ти етаж в сградата на Общинска администрация – Костенец.

 

        Модератор на срещите е Мария Йорданова – външен експерт по разработване на стратегии за местно развитие и административно устройство на Местната инициативна група.

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .:: снимки : Н.Желязков